פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

יחוד סב עם נכדתו

שאלה:

מהו ההלכה והמנהג ביחוד סבא ונכדתו בת בנו?

תשובה:

שלום רב

אין איסור לסבא להתייחד עם נכדותיו.

מקורות:

אביא כאן כמה מהלכות יחוד שהארכנו בהם במקום אחר:

מותר לאדם להתייחד עם אשה בנוכחותו של ‘שומר’ הממלא את תנאי ההלכה (שולחן ערוך, אבן העזר סימן כב, סעיף ג). הסיבה לכך היא שהמתייחדים יתביישו לעבור על מעשה איסור בנוכחות השומר, וגם יחששו שמא יגלה השומר את המעשה לאחרים. אין צורך שהשומר יהיה נוכח באותו חדר ממש, ודי בכך שהוא נכנס ויוצא בחופשיות כדי להתיר את הייחוד.

בשעות היום די בנוכחותו של שומר אחד כדי להתיר מצב של ייחוד, ואילו בלילה יש צורך בשני שומרים, מפני החשש ששומר אחד יירדם. כששני שומרים נוכחים במקום, אין איסור על ייחוד אפילו כששני השומרים ישנים, משום שהמתייחדים חוששים שמא אחד מהם יתעורר ויגלה את המעשה האסור.

שומר מיוחד, שמועיל לבדו אפילו בשעות הלילה, הוא אשתו של אדם. מותר לאשה להתייחד עם גבר (יהודי) כש’אשתו משמרתו’ (אה”ע כב, ג) – אשתו של אדם (יהודי) שומרת עליו שלא יבוא לידי איסור עריות. לדעת פוסקים רבים, הלכה זו נאמרה אפילו כשאין האשה באותו חדר ובאותו בית, אלא אפילו כשהאשה נמצאת בסמיכות מקום, ונכנסת ויוצאת מן הבית (דבר הלכה ו, ב-ד; נטעי גבריאל מא, ו).

הקולא של ‘אשתו משמרתו’ נאמרה אפילו במצב שאשתו של אדם ישנה באותו מקום (נטעי גבריאל מא, ד). אולם, בשו”ת שבט הלוי (לעיל, אות ד) מעיר שאם האשה לקחה כדורי שינה, כך שאין חשש ריאלי שהיא תתעורר במשך הלילה, אין להקל בנוכחותה. הקולא לא נאמרה בנוגע לאשת גוי, משום שחוששים שנוכחות אשתו לא תמנע ממנו לבצע מעשים אסורים. יש אומרים שאין להקל אף באשת יהודי שאינו שומר מצוות (נטעי גבריאל מ, יא).

מי נחשב לשומר כשר?

גבר שני למנהג בני אשכנז נחשב לשומר כשר, למנהג בני ספרד יש להחמיר. בשעות היום מותר להתייחד עם אשה בנוכחות גבר שני, ואילו בשעות הלילה דרושים שני גברים נוספים (שני שומרים) בשביל להתיר ייחוד עם אשה (אה”ע כב, ה). תנאי לכשרות השומרים הוא שמדובר באנשים כשרים, שאינם ‘פרוצים’; אדם ‘פרוץ’ בענייני עריות אינו יכול לשמש כשומר לצורך הלכות ייחוד. בדרך כלל, ניתן להניח שיהודי שומר מצוות הינו שומר כשר (רמ”א שם).

נשים אינן נחשבות ‘שומרות’ לצורך איסור ייחוד, ובמקום שאין גברים (או שלא נוח שיהיו גברים), ניתן להשתמש בילדים כשומרים, בתנאי שהילדים גדולים דיים להיות מודעים למעשה איסור, ולדווחו לאחרים. לכן, ילד או ילדה בין גיל שש לגיל תשע מהווה שומר אפקטיבי: הילד גדול מספיק לזהות מעשה איסור, אך קטן מספיק להיות חסין מהשתתפות במעשה איסור. בשעות היום, די בילד אחד, ואילו בשעות הלילה יש צורך בשני ילדים המשמשים כשומרים.

אופציה נוספת לשומרים כשרים היא קרובי משפחה. קרובי משפחה מהווים שומרים כשרים משום שהם נזהרים בקרוביהם שלא יבואו לידי מעשה איסור. קרובי האיש המהווים שומרים כשרים הם: אמו; בתו או נכדתו; אחותו; סבתו. קרובי האשה המהווים שומרים כשרים הם: אביה; בנה או נכדה; אחיה; סבה (ראה שו”ת אגרות משה, אה”ע ח”ב, סימן טו; בנוגע לאם ובת, ראה נטעי גבריאל כא, יג, שמביא דעות חלוקות בעניין).

וכ"כ האגרות משה: והנה מצאתי מקור קצת ממהרש"א בח"א יומא דף ס"ט שכתב דלא מיגרי טפי ומיהו ודאי דמיגרי נמי השתא בקרובים כמו באחרים עיין שם, וברור שאין לפרש כוונתו שקרובים הוא כאחרים שאסור ביחוד דהא לא יפלוג על כל הפוסקים דפסקו כר' אסי דמותר, וגם הוא דלא כפרש"י סנהדרין דף ס"ד, וגם היכן הוזכר תיבת טפי שיפרש כן, אלא צריך לומר בכוונתו דלקצת גירוי יש לחוש והוכיח משום דאל"כ לא היה שייך להחמיר במדת חסידות. ואף שלשונו דחוק מוכרחין לפרש כן בכוונתו. ולכן כיון שרצונו לזנות עם אשה האחרת יש לחוש שכיון שא"א לו לזנות עם האחרת כשלא יזנה גם עם בתו יגרה עי"ז יצה"ר בנפשיה כיון שאיכא קצת יצה"ר גם לבתו לפתותה עד שיתלבש היצר גם לבתו שדעתה קלה לזנות עם אביה. ואף שלא משמע שכוונת זכור לאברהם הוא מצד סברת מהרש"א, מ"מ למהרש"א יש טעם קצת למה שאוסר וא"כ יש מקום להחמיר. וראיתי שגם בעזר מקודש מסתפק בזה. ובדברי מהרש"א מפרש כפשטן שלא כהלכה, וזה א"א דמה"ת יפרש שלא כהלכה בלא צורך וגם בטעות דגם מתחלה לא היה בקרובות גירוי יותר מברחוקות. אבל מ"מ לדינא מסתבר להתיר אף למהרש"א שיתיירא שמא לא תתפתה כיון דאין יצרה גדול לזה

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. אכן אין כל איסור.
    כמדומני שיש אגרות משה שרוצה להחמיר בסב שלא ינשק ויחבק את נכדתו במידה וזו בת בנו (שאז יכול לבוא לידי הרהור באם הנכדה) ואילו במקרה של בת בתו אין כל בעיה.
    אבל האמור לעיל אינו לשאלת ייחוד אלא לשאלת חיבוק\נישוק הנכדה.
    זו אחת התשובות המרתקות ביותר באגרות משה לענ"ד

  2. הנושא של חיבוק ונישוק הוא שונה לחלוטין, בשולחן ערוך אבן העזר הלכות אישות סימן כא סעיף ז כתב: "המחבק או המנשק אחת מהעריות שאין לבו של אדם נוקפו עליהם, כגון אחותו הגדולה ואחות אביו וכיוצא בהם, אף על פי שאין לו שום הנאה כלל הרי זה מגונה ביותר ודבר איסור הוא ומעשה טפשים". וראה שו"ת אגרות משה ח"ב סי' קמד שאין להקל בזה אלא עד גיל 11 שנים, ויש שהחמירו בזה כבר מגיל 6.

    אבל גם בזה בסב הקלו, כפי הידוע ממנהג העולם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל