מתנות לאביונים – לחץ כאן

סגירת מקרר בשבת ע"י קטן

שאלה:

שלום רב,

לפני שבת שכחנו לכוון את המנגנון של השבת במקרר. בטעות הדלת נפתחה והאור נדלק. האם מותר לילד קטן(3-4) לסגור את מקרר בשבת שנפתח בטעות אם לא אומרים לו ישירות לסגור? כדוגמא, אומרים לו שהמקרר פתוח.

תשובה:

שלום וברכה

אסור לומר או לרמוז לילד לסגור, באופן כזה שהוא עושה זאת עבור ההורים, אבל אפשר לאפשר לילד קטן שאינו בגיל הבנה לשחק שם, והוא מצידו יסגור את המקרר.

רק צריך לזכור שאחר כך יהיה אסור לפותחו, יש להוציא כל מה שתזדקקו לו לשבת ותשימו אצל שכנים.

מקורות:

בגמרא ביבמות קיד א מבואר שיש איסור לספות איסור לקטן בידים, כלומר, אסור להגיש לקטן מאכל אסור או להורות לו לעשות מעשה האסור בשבת וכיוצא בזה, שנאמר לא תאכלם כי שקץ הם ודרשו חכמים, לא תאכלם – לא תאכילום. וראה פרטי דין זה במשנה ברורה סי’ שמג ס”ק ד. לגבי איסור ספייה במלאכה דרבנן נחלקו הדעות, הרמב”ם מאכלות אסורות יז כז אוסר, והרשב”א ביבמות שם מתיר כאשר הדבר נעשה לצורך הקטן, לצורך הגדול הכל מודים שאסור. להלכה הכריע בזה השו”ע שם כדעת הרמב”ם.

חידוש נוסף מבואר ברשב”א שם, שאיסור ספייה אינו אמור רק בציווי ממש, אלא אפילו ברמיזה בעלמא.

כמו כן, ברש”י שמות כ י מבואר, שהאב מצווה לדאוג לכך שבנו הקטן אף שאינו בגיל חינוך לא יעשה מלאכה האסורה בשבת, ואף שבביאור הלכה בסי’ רסו מביא שיש שחלקו על דברי רש”י אלו, ולדעת עד גיל חינוך אין איסור זה נוהג מ”מ לכתחילה יש להחמיר בדבר, שכן הכריעו כמה אחרונים, ראה משכנות יעקב סי’ קיח, וע”ע שער הציון סי’ שלד ס”ק נד ובאחיעזר ח”ג סי’ פא. אולם בשעת הצורך ניתן לסמוך על שיטת הרשב”א הנ”ל, ולכן אם הקטן אינו בר הבנה כלל ולא יודע שיש איסורי שבת, מותר לעמוד איתו ליד המתג שישחק שם.

Join the Conversation

7 Comments

  1. ביביע אומר חלק ט מבואר שמותר לילד קטן לסגור את דלת המקרר משום פ"ר דרבנן (מלאכה שאינה צריכה לגופה בכיבוי בגחלת מתכת) דלא איכפת ליה , ואע"פ שיש מחמירים לגבי קטן אפשר לסמוך על המקילים, בפרט אם עושה בשינוי, בפרט למי שאומר שאפשר לספוט לו איסור דרבנן, אז לומר "אסור" זה לא יתכן.

  2. אני לא יודע איך "שמת לב", אני למשל שמתי לב שכל דעות הפוסקים במגוון נושאים מובאים בהרחבה, יחד עם זה משתדלים להכריע את ההלכה לפי מה שמקובל על רוב הפוסקים, נקווה שנצליח ולא נכשל חלילה בדבר הלכה.

  3. שלו' לכבוד הרב,
    אני הבנתי שדלת המקרר נפתחה בשבת בשגגה או אפילו יכול להיות על דרך מתעסק, אבל להוציא את המאכלים לאחר הפעולה ולהנות מהם בשבת אין עם זה שום בעיה?

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל