מתנות לאביונים – לחץ כאן

יחס אישי וקרוב לאשה זרה

שאלה:

שני ידידים שלי דנו איתי על שני שאלות שונות, שהיה נראה להם שהם בעצם אותה שאלה, האחד, זוג [בני 35 בערך, לא ח"ו צעיר ממש] שקיבלו ל'אימוץ' בחורה בת 17 בערך שאין לה בית, והם מאמצים אותה בכל הלב, וזאת, בשמירה קפדנית על הוראות גדולי ישראל להקפיד על מאומצים, שלא להגיע לייחוד ולא לחיבוק ונגיעה,
אמנם טענו לו, שעצם המציאות שנוצר קשר בינה לבינם כמו בת להורים [שזו צורת הקשר והמסירות] היא עצמה אסורה, כי עצם החיבה אסורה, והוא טען שאי"ז שונה מכל מאומצים שלא דנו הפוסקים מצד בעיה זו.

וחשבתי, שלמרות שהיה מקום לחלק בין מאומצים שהכירום קודם שהיו ראויים לביאה ואח"כ כבר הורגלו בהם שהם כבניהם, [ודוגמא רחוק כתב בבן יהוידע בקידושין לגבי איסור שאלת שלום באשה, שהוא אסור באשה זרה, אבל אשה שכבר נוצר קשר ביניהם כמו מארחת וכדומה כאשה השונמית אין איסור, כי כבר נוצר סוג קשר שאינו אסור, ושאלת השלום מגיעה על בסיס הקשר הנ"ל], מ"מ לא שמענו שחילקו בזה, ומסתבר שאם נוצר מציאות של יחסי בת והורים שפיר דמי,

ויסוד ההיתר בזה לכאו', כי אף שהגר"מ פיינשטיין האריך בתשובה לפרש עצם רגש חיבה לאשה הוא איסור חמור, היינו מה שדן שם בנער שהתקשר בקשר אמיץ עם נערה והוא מקפיד על נגיעה ויחוד, שזה קשר שנקרא "חיבת אישות", וכל' רש"י בשלהי קידושין, שכ' לחלק בין "חיבת אישות" שהיא אסורה "לחיבת קורבה" שהיא מותרת, והרי ד"ז מפורש שם בתשובה הגרמ"פ שלו היתה זו "רעות בעלמא" לא היה איסור, שאם לא היתה סיבת הקשר במה שהיא אשה דווקא אלא סתם כשתי חברים לא היה איסור, [מדאו' מעיקר הדין לפני שדנו בגדרי הרחקות וסייגים כמובן],

והרי הדבר מוכרח מיניה וביה מכל סוג הקשר של חמות וחתן שבודאי יש בזה קשר של חיבה ממש וכמ"ש בגמ' הזהרו בי מחתני הראשון וכן הוא ודאי מצוי שהחמות אוהבת את חתנה כבנה ממש ואין בזה איסור כיון שזו חיבת קורבה,

וא"כ כל שמאמצים בחורה ונוצר קשר שהוא דוגמת קשר של בת אין בזה איסור מצד עצם הרגש, אלא שכמובן שבעלמא יש בכל סוג קשר כזה דבר שאסור לעשותו ללא צורך כשאר סייגים ובודאי גרע מסתם ריבוי שיחה, אבל עכ"פ במקום שיש בו צורך וליכא דרכא אחרינא גם עצם החיבה הזו אינה אסורה,

והשאלה השניה שדן עימי חבר אחר, היתה בעצם לכאו' דוגמא דומה, כאשר הוא [אברך ת"ח ויר"ש מרבים מאד, עמל בתורה בשקידה גדולה] עזר תקופה מסויימת בהצעות שידוכים לבחורה צעירה, אשר הוריה אינם עוזרים לה כלל בכל העניין, וכשנכנס לעניין הבין שהיא צריכה גם עזרה בכל הבירורים ושאר פרטים הקשורים לזה, כך שבמשך תקופה עזר לה בכל העניינים הקשורים לזה, ומתוך ההתעסקות עם שידוכיה הוא הבין שהוא מסובבת בהרבה מצוקות הקשורות למצבה המשפחתי, אבל הם דברים שאין ידועים לאיש, מלבדו מתוך עיסוקו בשידוכיה, וכך יצא דהרבה פעמים נוצר מצב שכשהבחורה היתה חווה קשיים בתחומים אלו היתה חפצה לפרוק זאת בפניו, וזאת, משום שמתוך כל התמסרותו הרבה לשידוכיה בסכה"כ היא סמכה עליו כ"כ עד שנוצר ביניהם קשר כמו של אבא או יותר אח גדול הדואג ומתמסר, ולכן גם היה לה לתועלת לפעמים לפרוק מעט ממצוקותיה בפניו, כאשר בשו"א לא יכלתה לספרם לאחרים, וגם בזה אין כלל נידון ח"ו של חששות של יחוד או נגיעה, ואדרבא, בזה כל הקשר שביניהם הוא כמעט ורק טלפוני,
וסברתי שגם בזה, אף שהוא דבר שהיה ראוי להתרחק ממנו כשאר התרחקויות מעריות, אבל במקום צורך שאין מוצא אחר הוי ממש דוגמת אימוץ של בחורה הנ"ל, שכאשר נעשה בגדרי חיבת קורבה בעלמא לית לן בה,
אמנם, אף שמחד גיסא קיל במה שבעיקר נעשה בטלפון, מ"מ מאידך חמיר שאין בזה גדר של 'אשתו משמרתו', ולכן סבורני שדבר זה "אין מגלים אלא לצנועים" כפשוטו כי ודאי ל"ש לדרוש כן בפירקא כי מי שאינו אחראי במיוחד עלול להתגלגל למצבים יותר אסורים,
אבל במקום שברור שאין לחוש לזה, והוא יר"ש [כמו ידידי הנ"ל] לא מיבעיא שאין בזה איסור אלא שכן נכון לו לעשות משום שאי"א לעשותה ע"י אחרים [כי מדובר שבל"ז היא בודדה מאד ואין לה כלל למי לשוח את צערה ולהיועץ בו].
ושמעתי מעשה רב מאברך יר"ש אחד שהגר"ש אויערבך זצ"ל הורה לו כן בפירוש במקום שהוא היה היחיד שיכל לעזור לאיזו בחורה, שהיה משוחח עימה זמן רבה בענייניה, אע"פ שהיה ברור שיש בזה אופן של חיבה מסויימת כמו אח גדול וכדומה.

תשובה:

שלום וברכה

ככלל אתה צודק מאוד, הבעיה היא שלפעמים המדרון חלקלק קצת, והוא/הם חייב לדעת שיש כאן סכנה גדולה, ולכן יש לעשות גדרים, ושהקשר [במקרה הראשון] לא יהיה כמו בת, חייבים לשמור על דיסטנס שיגדור אותם, את החסר בקשר תשלים האשה, אין ספק שכאשר בחורה מגיעה לבית בגיל מבוגר ולא גדלה שם, זה מורכב ועלול להביא למכשולים גדולים, ויש להזהר. 

במקרה השני ודאי יש להזהר יותר כי גם הצורך פחות משמעותי, וכי חסר לה עם מי שלהתייעץ, שיפנה אותה למישהי שתסייע לה, זה בסדר גמור לייעץ, אבל אם הוא מרגיש שהקשר נעשה אישי, יש לסגת.

Join the Conversation

2 Comments

 1. יש"כ על התשובה.
  העברתי את הדברים לידידי [בעיקר בשאלה השניה], לא כ"כ הבנתי את כוונת התשובה, כי הפתיחה היתה שעיקר הנקודה מסברא נכונה שעצם הקשר אין בו איסור כשהוא מגדר קורבא כמו ולא קורבת אישות, אלא שזה מדרון חלקלק, והסיום היה שאם נוצר קשר אישי יש לסגת, הכוונה לכל סוג של קשר, למרות שאינו קשור לאישות, משום הגדר שבדבר?
  כי לדבריו, הוא עשה כל מה שאפשר להציע לה דרכים אחרות, אבל היא נורא מתביישת לפתוח את הדברים לפני אחרים [ורק לפניו הדברים נודעו ממילא], כמובן שהוא יכול לומר לה, שאינו יכול ותו לא, והיא תשאר בודדה ועצובה כשהיתה בעבר, אבל לא יהיה לה פיתרון,

  ומצד סוג הקשר, ברור שעצם המציאות שכבר שנה שכל השידוכים שלה מנוהלים ביד בטוחה, ותחת שבעבר היתה נפגשת חדשים לבקרים עם בחורים משוגעים למחצה שאינם בכיוון כלל, יש לה כרגע הכוונה וביטחון על כל הצעה, ועצם המצב הזה שיש אדם שמתמסר בכל ליבו אליה לנושא שכ"כ בנפשה – ודאי חייב לגרום איזה הרגש אצלה, [בהשערה בטוחה בלי ידיעה כמובן], ובפרט כשיש דברים שקשים לה מאד, והיא יכולה לשוח את כאבה רק לפניו, זה ודאי יכול לגרום לזה, אלא שזה ממש דומה לאח גדול [שפערי הגילאים ביניהם הם כמעט כפליים], ולא אפי' לאח בגיל שלה וק"ו שאין לזה קשר לשום חיבת אישות,

  האם גם בזה מחובת הגדר שלו היא לעצור את כל סוגי העזרה בזה.

  מן הסתם לא כדאי שהדברים יעלו לאתר.

 2. כתבתי רק את העקרון, ברור שרבנים מייעצים גם לנשים, ובשעת הצורך שומעים מצוקות, רק חובה להיות עם האצבע על הדופק כל הזמן, לדעת מתי הא=ריחוק הנדרש נשמר, והנושא נשאר ספציפי ונקודתי על הבעיה המצריכה פתרון, ומתי גולשים כבר לדיבורים קרובים חלילה וכדומה. שמעתי פעם מהרב שמחה כהן, שהוא מלמד יועצי נישואין, אחת ההנחיות שלו, לעולם לא לשבת ליד האשה או בקריבתה, אלא בראש השולחן שביניהם מפריד ריחוק, זה גם יוצר סוג של ריחוק מנטלי. אינני אומר שזה יספיק, וכל אחד צריך לבחון את עצמו, אני רק מצביע על העקרון, שכאשר רב/אברך נדרש לעסוק בייעוץ מעמיק לאשה, הוא חייב לעשות כל מיני פעולות שתכליתן לשמור על המרחק שבין יועץ לשואל.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל