שוכר המציק למשכיר

שאלה:

יש לנו ששוכר המלכלך עלינו בכל העיר וגם לאחר התחייבויות ממשיך ומציק מה הגדר הילכתית מתי מותר לי לחייב את השוכר לפנות את הדירה ?

תשובה:

שלום וברכה,

פסק הרמ"א: "מי ששכר בית לחבירו, והיה אוהבו ונעשה שונאו, אין יכול להוציאו מן הבית". נמצא שעם הקטטה שנעשה אינה עילה לביטול השכירות. ולכן יש להמתין עד לסיום החוזה.

בהצלחה.

מקורות:

רמ"א בהגהותיו סימן שיב סעיף ט. וראה בפת"ש שם בשם השבות יעקב שאם השוכר מסר את המשכיר לגוי שיכול לבטל, ודווקא שם שהשכירות בשביל המעות וכשהשוכר הפסיד לו מעותיו יכול להוציאו ודינו כתנאי של שכירות בגלל שהוא אוהבו. אבל בסיפור לעיל לא השכירות היא גורמת להוצאת שם רע אלא הקטטה שביניהם, ולכן לא יוכל להוציאו בתוך זמנו.

פתחי תשובה על שולחן ערוך חושן משפט הלכות שוכר סימן שיב סעיף ט

ונעשה שונאו יכול להוציאו. עיין בתשובת שבות יעקב ח"ג סימן קע"ט, באחד שהוצרך מאד למעות להתפרנס מהם, והשכיר את ביתו לאחר ועשה עמו תנאי שיתן לו מיד סך מה על שכירותו על כמה שנים כדי שיוכל לישא וליתן עם המעות והוא עצמו ידור בבי עקתא, ואח"כ נודע הדבר לגוי בעל חוב של המשכיר ועיקל המעות של השכירות, והמשכיר אינו רוצה לצאת מהבית וטוען כיון שאינו יכול ליטול המעות אינו רוצה להשכיר, גם אומר כי השוכר עצמו גילה הדבר להבעל חוב, והשוכר כופר שלא גילה הדבר, ושאל השואל מה דינו. והשיב, נ"ל פשוט דהדין עם המשכיר, פשיטא אם יש לברר שהשוכר גילה הדבר להבעל חוב שהשכירות בטלה, אף דמבואר בסימן שפ"ח סעיף י"ב בהג"ה דכל כה"ג לא מיקרי מסור, מ"מ רעה גדולה עשה ובודאי אדעתא דהכי לא השכיר לו שיעשה לו רעה גדולה כזו, ויותר מזה מצינו בסימן שי"ב סעיף ט' בהג"ה, דאם השכיר לו בשביל שהוא אוהבו ונעשה שונאו השכירות בטלה, וכ"ש בזה דדמי ליה כארי אורב לגלות מסתורין, אלא אפילו אם נעשה העיקול שלא בידיעת השוכר ג"כ השכירות בטלה, אף שהוא נאנס ואונס רחמנא פטריה, מ"מ המשכיר גם כן פטור דאין לחייבו לאחר בשביל אונסו, וכ"כ הש"ך בסוף סימן כ"א [סק"ג] וכן פסק בתשובת צמח צדק סי' ל"ט. ועיין בחו"מ סימן ר"ז סעיף ג' דבמוכר קרקעותיו מהני גילוי דעת, וי"ל דה"ה במשכיר קרקעותיו מהני גילוי דעת וכנ"ל, עכ"ל:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל