תרומות – לחץ כאן

כבוש כמבושל בכלי שאינו בן יומו

שאלה:

לכבוד רבנים,
קראתי בספר כשרות אחד שבאם חלב שהה בכלי בשרי במשך 24 שעות, החלב מותר ואת הכלי צריך להכשיר על ידי הגעלה מטעם כבוש כמבושל.
האם דין זה נאמר גם כאשר הכלי בשרי אינו בן יומו (לא הניחו בו בשר רותח במשך 24 שעות האחרונות) או שבכל ענין צריך להכשיר את הכלי על ידי הגעלה?
תודה

תשובה:

הרעיון הוא דוקא באופן זה, שאמנם החלב מותר כי הכלי לא היה בן יומו, אבל עדיין הכלי בלע חלב אז איך נוכל להמשיך להשתמש בו לבשר ללא הגעלה?! וההסבר לכך הוא שנאמר בגמרא במסכת עבודה זרה שכלי שנאסר במלחמת מדין הוא רק כלי שהוא בן יוצו כלומר שבישלו בו דבר איסור באותו היום, אבל כלי שאינו בן יומו אינו נאסר ומ"מ יש להגעיל כלי שאינו בן יומו אפי' שלא נאסר וכך נאמר שם בגמ' "א"ר חייא בריה דרב הונא לא אסרה תורה אלא קדרה בת יומא דלאו נותן טעם לפגם הוא ופריך מכאן ואילך לישתרי [פירוש אפילו לכתחילה – בית יוסף] ומשני גזירה שאינה בת יומא אטו בת יומא"  ומשום כך יש להגעיל כלי אפי' שאינו בן יומו. ולכן בנידון שבשאלה כיוון שבכבישה מעת לעת הכלי נהיה חלבי, אם כן אף שהחלב עצמו לא נאסר כי כאמור לאחר יום זה כבר נותן טעם לפגם, מ"מ יש להגעיל את הכלי עצמו כדין כלים שיש להגעילם גם שאינם בן יומם.

Join the Conversation

4 Comments

  1. יאסר. ויש חולקים ואסביר.
    כלל הוא שכל נתינת טעם מכלי זה רק אם הוא בן יומו, כלומר שבישלו בו בשר ב24 שעות האחרונות, ממילא, כאשר לא מדובר בדבר חריף שאיסור הכבישה בו היא מיד, אלא בכבוש רגיל שהוא ב24 שעות, כתב המגן אברהם בסי' תמז ס"ק טז שלא שייך בו דין כבוש כמבושל כיון שתמיד הוא יעשה אין בן יומו קודם שיעבור עליו שיעור זמן הכבישה, וכ"כ בחכמת אדם כלל נז דין ט. אמנם בביאור הלכה בסי' תמז סעי' ח מחמיר בזה, שכיון שהתחילו לשרות בו את המאכל לפני שחלפו 24 שעות הוא אינו נעשה פגום. ובמהרש"ם בדעת תורה שם חילק לענין זה, שאם הכלי הוא חלבי ומניחים בתוכו בשר בתוך מים, כיון שזה נ"ט בר נ"ט, הכלי נותן טעם במים והם בבשר – מותר, ואם הנדון על הנוזל עצמו, כמו חלב ששמו אותו 24 שעות בכלי בשרי – יש להחמיר. ובודאי יש לסמוך על דבריו להקל באופן של נ"ט בר נ"ט. והמיקל בכל גווני יש לו על מה לסמוך כנ"ל.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל