תרומות – לחץ כאן

טבילה ביום ווסת לבא מן הדרך

שאלה:

שלום,
האם יש היתר שאישה תטבול ביום הפלגה כשבעלה חוזר מחול?

תשובה:

אין היתר. גם ביוצא לדרך שהתירו לו לפקוד את אשתו בעונת הוסת לדעת הרבה פוסקים, כבר הכריע פוסקי זמנינו, שהיום שאין לנשים וסת קבוע יש להחמיר כמו שעת הוסת ממש שנאסר בכך.

מקורות:

ראה בדי השלחן סי' קפד ס"ק עא.

וראה מש"כ שו"ת חת"ס קע: כי מ"ש רמ"א יו"ד בסימן קפ"ד לחומרא בעלמא לפרוש מתשמיש הוא לענ"ד מעיקור הדין דהש"ך כ' בזה משום דקיי"ל וסתות לאו דאורייתא וכ"כ ב"י שם וכן משמע מתוס' פ' הבע"י ואני קבלתי ממ"ו זצ"ל דאפי' למ"ד וסתות ל"ד מ"מ עונה הסמוך לוסתה דאורייתא דשמא ראתה כבר לא חיישינן אבל שמא תראה כמו שמא מת ושמא ימות ושוב נדפס כן בס' נב"י ושוב מצאתי כן בבד"ה להרא"ה אלא שחילק שם בין עונה שקודם רגע הוסת לעונה שאחר רגע הוסת ע"ש ואמר לי מורי זצ"ל דאפי' להסוברי' בש"ך סי' קצ"ו סק"ט /קנ"ז סק"י/ דקריבה דג"ע דהיינו חבוק ונשוק אסור מה"ת בכל העריות מ"מ מותר לפקוד בקריבה בעלמא בעונה הסמוך לוסתה לצורך מצוה ביוצא לדרך אף על גב דהפרישה היא חיוב מה"ת מ"מ הותר הקריבה משום דהבעילה בעצמה אין בה איסור מה"ת אלא משום שמא תראה באמצע התשמיש ואסור לפרוש באבר חי ויצטרך להשהות עליה משו"ה אסור לכנוס בתחלה על מנת כן אבל בשארי קריבות אם ירגיש היא תודיע לו ויפרוש מיד אלו דברי מורי זצ"ל ודפח"ח ואני התלמיד מוסיף על דבריו בשלמא חמום התשמיש גורם להקדים הזלת הדם קודם זמנו ואיכא למיחש טפי משא"כ בשארי קריבו' מה"ת לחוש.

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל