מתנות לאביונים – לחץ כאן

דעות כוזבות פילוסופיה וחקירת השיטה המטריאליסטית

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א,

שאלה: אנשים שאף שב"ה בני תורה וחכמים, שלמדו דברים כמו דעות של פזיקה קוונטית שממש כפירה מפני שמוציאים מן האפשרויות של בריאת העולם מושג של אלה הבורא עולם, ויוסד עבודתם להסביר כיצד נברא העולם הוא בלי בריאתו ע"י אלה, אלא ממציאים כל מיני הסברים דחוקים מאוד וכוזבים באמת למור שהם דהרים המסתברים לפי קצר דעתם וכך פרשנים כיצד הכל נברה ואף שכן בסוף גם הם מגיעים לקושיות עצומות שסותר "הסברים" שלינם כי אי אפשר לבנות שום דבר של קיימא בלי אלה שמים והארץ ואז מוכרחים לומר שיש אלה או "משהו" שברא אבל אף על פי כן טוב להם להניח הדבר בקושיא מלומר שאכן אלהים ברא העולם וזה המסתבר. מפני רוע אנשים אלה.

ידוע לנו בבירור סברות אלה שהכל מקרה מן השקפה עמלק, ואין בזה שום משמעות ויש כמה "סברות" כאלה שאם אדם נורמלי בלי תואר של אנוברסיטה ושקוראים לו "דוקטור" "phd" היה אומר דברים כאלה היו ממש מתקשרים למשטרה או בית המושגיים לסגור אותו שם שמדבר דברים של איש יש לו בעיה רציני ודרוש טיפול אמיתימ שכבר יצא מגדר הנורמלים. יש אחד כאלה שסובר שהכל בדוי בשכל ושמציאות אינו קיים ואף אחד והכל בדוי ע"י השכל, האם אדם נורמלי אומר כזה? אפילו אפיקורוס לא שמעתי לומר כזה שאף שהוא כופר מכל מקום מנסה לומר משהו שלפחות שבריות יבינו אף ששקר וכזב.

שורש הדבר פשוט שהוא ההפקרות, רוצים להיות הפקר וכבר ידוע זה מזמן ספר בראשית שכך עשו בבראשית העולם וצא וראה מה סופם, החכם עינו בראשו.

מ"מ גופא באנו לשאול כך, הלא לקרוא בדברים אלו אסור? הלא הם בגדר אפיקורוסות, בגדר חכמת יון (שיש בזה גם פילוזופיה) וגם נכלל במה שמדובר במשנה ביגיגה שלא לחקור במה שהיה קודם העולם, מה היה ה' עושה וכו'?

אנשים טובים על מנת לומר שמבינים האפיקורוס ושגם הן אנשי חכמים מפני שיכולים ללמוד ולהבין "העומק" של חכמה מסובך אלה של גוים כופרים, יכול להיות שעוברים כבר כמה איסורים. שפשוט שאין להתעסק בזה כמו שאין להעסק בדתות כדי לדחות דעתם ולומר שאנו צודק. לא צריך את זה פשוט שמימשלומד תורה כמו צריך ואצ"ל חכמי הסוד הכשרים היודעים עומקי סודי התורה מבינים הדברים באופן ברורה, ומי מה שנכון ברור לך מה שיחשב דת או דעת כוזבות ואין צורך לטרוח ללמוד אותן כדי לדחותם כלל ומי שעושה יכול להיות לשים את עצמו ורוחו בסכנה.

אני תומה ומתפעל על העולם ועל הנמשכים על דברים כאלה, ממתי להניח אלהים חיים וללכת אחרי ביאר שחת, הרי משוגה אחד באיזה שהוא ארץ טמאה אף שחכם חושב כוזבות ובודה מראשו טיאוריה להעולם והברים להכל מתוך דעת "מדעית כוזבת" ואז העולם יסמוך על איש אחד? הרי אנו עדות על עולם ועל שהשם הוא האלהים ואין עוד ואין עולה על דעת דבר כזה שהרי 600 אלף איש עמדו על הר סיני וקיבלו את התורה – וחוץ מאלו גם כולל נשים טף וערב רב והמספר של העדים בהר סיני גדול מאוד למליונים!!!!

איך היו כולם בעצה אחת אם היה שקר, הלא איש המשקר לשני אוהביו יגיע על ידי סתירה מאחד מהם אף שאוהבים אותו, הרי הוכחה גדולה שהשם הוא האלהים והוא ברא את העולם.

הכל ידוע איםה בא זה, מן תאוה ורצון לקיים כל מיני איסורים בלי להרגיש אשם. אוי ואוי ליום הדין לרשעים אלה.

נשמח לשמוע חוות דעת, שמסוכן לאנשים אפילו לחקור בדבר כפירה על מנת "להוכיח" משהו – כמו שהם חושבים, חוץ מביטול תורה.

שבוע טוב מוצלח ודל גאולה
שלום כשפך

תשובה:

שלום וברכה ידידי ר' יוסף

בודאי הצדק איתך שמי שיושב ועוסק בתורה אין לו צורך בכל זה, ומי שאין לו סיבה לעסוק בכל זה ודאי ימשוך ידו מכל דעה כפרנית שאינה תואמת למסור לנו מדברי חז"ל, אמנם יש אנשים שעוסקים בקירוב רחוקים, והם לא יוכלו לשוחח עם ציבור משכיל בלא שידעו דברים אלו וכיצד לדחותם, והאמת שבדיוק בחודשים האחרונים נמסר לידי לביקורת ספר שכותב בענין זה ת"ח גדול ששנים רבות עוסק בקירוב רחוקים באוניברסטיאות בכל העולם, , והוא מבאר את כל הפירכות לכל השיטה המטריאליסטית על כל גווניה בצורה נפלאה ובודאי מצוה גדולה בידו, אבל מי שאינו נזקק לכך מצד עצמו או מצד תפקידו לא יעסוק בכל זה.

ברכה והצלחה

מקורות:

ידוע הפולמוס שהיה בתקופת הראשונים סביב לימודי הפילופיה וכתב שם הרשב"א מכתב חרם גמור על העיסוק בזה:זה הכתב השלישי אשר בתוכו לשון החרם אשר החרימו חכמי ברצלונה. כל המלעיגים על דברי חכמים רבותינו וחכמי התלמוד. וכל הדורשים בהגדות של דופי וכל המנאצים דברי התורה למינות בציורם הכוזב כדי לעקור מה שכוונו בהם רבותינו ז"ל. והחרימו גם כן כל הספרים אשר נמצאו בהם אחת מן ההריסות הנזכרות בטופס החרם וכל המחזיקים בהם. וזה החרם נעשה כללי, על כן ראוי להיות שומעו בכל המדינות. וזה החרם קדש ישראל לה' ראשית תבואתה. עם זו יצר לו לספר תהילתו. וביום שמחת לבו יום חתונתו אשר ברכו ה' באחותו כלתו ברא ה' אלוקים וכל קדושים עמו. התחילו לשרתו ולברך בשמו ונבדל להקדישו קדש קדשים. כתר מלכות בראשו תפארת אנשים יכתוב לו רובי תורותיו כי בו בחר וחשק באבותיו. ולו צדקות ועוז אמר ובנביא הוציאו לכתוב אחריו במדבר ובנביא נשמר. במדבר מקום מטה לחם שבר לא חסר דבר הביאו המלך חדריו חדר תורתו פקיד נגיד בכל שעריו ועליו אפיריון עשה לו בציון שם נגלו אליו האלוהים שם שם לו מעין גנים ומשך חכמה מפנינים וזו חטאנו לו בחטאינו הגלנו מארצנו וכי זר מעשינו זרנו בקצוות ובגוים הפיצנו אמנם עבדים אנחנו ובעבדותנו לא עזבנו אלוהינו הוא עשנו ולו אנחנו ואם בגויים האלה לא נרגיע ברגעים יבחנונו עדותיו וחוקיו יום יום ינחמונו ואם חטאינו התגירונו ואותנו לאויבינו מכר, עד נשיר את שיר ה' על אדמת נכר זאת נחמתנו בעוניינו זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו עד כה ברכנו השם כי הייתה לו תורתו לתהילה ולשם אך עתה רגזנו ואין נחת בשמענו כי יצאו אנשים דרכם יורדת היא למטה לארץ לבאר שחת עזבו תורת השם ונחת שלחנם ספרי הגוים עליון ומנחת עשו תורת אמת פלסתר זה מקעקע הבירה וזה סותר וסותרין את הכל וכחומץ על נתרובבית משתיהם גם בבית כנסיותיהם לא יבשו ובעין כל הגדות של דופי ידרושו ומלעיגים על דברי חכמים כאחד מן העמים וחקקי און בספריהם חוקקים וממלאין בתיהן כלים רקים לאמור כי מבראשית עד מתן תורה הכל משל ואברהם ושרה חומר וצורה ושנים עשר בני יעקב שנים עשר מזלות וארבעה מלכים אשר נלחמו את החמשה הם ארבעה יסודות וחמשה הרגשים גם שמענו כי במצות שלחו ידיהם לאמור כי האורים והתומים הם מלאכת האצטורלאב ובתפילין ותפלה נתנו תפלה ולא יראו לדבר גם במשה לאמור חס ושלום כי נימוס באומרים אין תורה מן השמים רק נימוסין והנהגות שעשה משה עד שאמר אחד מהם דורש ברבים בבית הכנסת כמתמיה מה ראה משה לאסור את החזיר אם מחמת רוע איכותו החכמים לא מצאו בו רוע איכות כל כך ואמר אחד מהם שאין הכוונה במצות התפילין להניחם על הראש ועל הזרוע ממש שאין החפץ בזה רק שיבין ויזכור את השם שמקום התפילין הרמוזין בראש כנגד המוח ובזרוע כנגד הלב שהם כלי ההבנה והזיכרון, לרמוז שיבין ויזכור לא זולת זה ומכאן מראין באצבע ששולחין אצבע ומדברין און בכל מצות התורה ופרקו העול מעליהן ואין להם חלק בפשטיהן וכל איש ואישה הישר בעיניו יעשה ורבן של אלו כתב כי מה שאמרו מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדים אינו אפשר שכל בעל גוף אי אפשר שיעמוד אלא תחבולה ועניין היה בפנים ומעמידן.  כזה וכזה אומרים אמור וכל המחזיק בדברי חכמי ישראל נחשב בעיניהם כסוס כפרד וכחמור על זה ידווה כל הדווים כי נטו קו תוהו על כל הקווים ובאמת האנשים האלה אם רוח טועים זה בקרבם ועל זה נשאם לבם באמת ניאצו ה' כי יכפרו בתורת אלוהינו שנתנה למשה בסיני ושחתו לכל העם כי יוסיפו על חרון אף עברה וזעם ויסף עוד להניחנו בגלותנו ואפילו אחד כי הפושט ידו בזאת מאלה, עליו הכתוב אומר כי דבר ה' בזה. ומי לנו גדול מן הרב רבנו ז"ל שכתב בספרו כתוב יושר, וזה לשונו: הדין אצלי בכל עבירה שיראה ממנה סתירת התורה או המחלקת כנגדה. אפילו אכל אדם מישראל בשר וחלב או לבש שעטנז או הקיף פאת ראש מפני דעת שיתבאר ממנו שאינו מאמין שזאת התורה אמת. היא אצלי שהתורה אמרה את השם הוא מגדף, ויהרג מיתת כפירה לא מיתת עונש. ולזה ממונם בשרפה ואינו ליורשיהם כשאר הרוגי בית דין. וכן אני אומר בעשרה מישראל שזדו לעבור על אי זו מצווה שתהיה ועשו ביד רמה יהרגו כולם. וראיה לדבר עניין בני גד ובני ראובן, שבא מהם ויאמרו כל העדה לעלות עליהם לצבא. ואחר כן באר להם בשעת התראה שהם כבר כפרו בהסכימן על העבירה ההיא, וכפרו בכל התורה כולה. והוא אמרם להם לשוב מאחרי השם. והשיבו גם כן אם במרד אם במעל. עד כאן לשון הרב ז"ל מורה דעה. ומי כמוהו מורה תורות אמת ומשפטי צדק גם הוא יורה. ישמעו הדור כולם: הבנים אין לישראל. האם מקנא לתורת האל. האם התורה אין מנהל לה. מכל בנים גדלה החטאים האלה בנפשותם, מחויבים כל ישראל להחרימם ולנדותם. ולא יכפר להם העון הזה עד ימותון. אש של גיהנם כלה וגופם של אלו באש לא נפח אש לא תכבה נתון. והנה אנחנו מסכימים ובגזרת עירין ובמאמר קדישין מנדים האנשים הפושעים שהם כאלה כאחת מאלה. ומחרימים בבית דין של מעלה ובבית דין של מטה וירדו מטה עד ישובון בתשובה שלימה ולא ישובו עוד לכסלה, ולא ישימו בתורה ובדברי רבותנו ז"ל בעלי התלמוד תהילה. והספרים שחקקו אחת מאלה בתוכם, אנו דנים הבעלים כמין. והספרים כספרי קוסמים, והרי הם והמחזיק בהם בנידוי ובחרם כיוצא בהם, עד שישרפום ולא יזכרו עוד בשמם. ואשר ישוב וניחם, מן השמים ירוחם, ותשוב אליו הקללה לברכה. ויצלח לכל מלאכה, ויכתב לחיים של שלום, חיים שיזכו לראות את פני אלוהים יום לאומים ידין. כי במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינן עומדים. ובזכות הרחמן וזכותא דאבהתא תיתי בשורתא טבתא ליהודאי דלא יעדון מן אורייתא. כן יהי רצון אמן סלה. שלמה ב"ר אברהם ז"ל בן אדרת

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל