שאלה בדיני מעקה

שאלה:

שלום וברכה
נשאלתי באדם שקנה דירה חדשה בבנין קומות מקבלן, וכאשר הסתיימה בניית הבנין, ונשאר רק התקנת חלונות, תריסים, זכוכיות, והגיעה ג"כ שעת עשיית מעקה לכל הבנין, ביקש בעל הדירה מהקבלן, שביום שעושים לו הפועלים את המעקה בדירה החדשה, יקראו לו ויבוא ויברך הוא על עשיית המעקה ע"י הפועל (היהודי).

ואח"כ התקשר אלי ונתספק בדבר אם מותר לו לברך ע"י כך שפועל אחר (יהודי) עושה את המעקה, אי אמרינן שלוחו כמותו בכה"ג.

וראיתי בעיניי ולמדתי היטב מ"ש מרן רבינו הגדול אור העולם זיע"א ביחוה דעת ח"ו (עמ' רמב), וכן מ"ש ביבי"א ח"ה (יו"ד סימן יב' אות ו'), וביבי"א ח"ח (אור"ח סי' כב אות כו), וכן מ"ש מרן הילקו"י בשובע שמחות ח"א (חופה וקידושין, הלכות מעקה סע' כב והלאה), וכן בהליכות עולם ח"ז (פרשת פנחס עמ' קעה והלאה).

ומסיכומם של דברים מתבאר שרבינו הגדול זיע"א חזר בו ממ"ש ביחוה דעת וביבי"א ח"ח שלא מברכים על מעקה ובהליכות עולם ח"ז פסק שיש לברך על עשיית מעקה בזמננו, וציין לחזרה זו הילקו"י הנ"ל.

עוד עולה מן המדב'ר, שעשיית מעקה שנעשית ע"י פועל גוי לא מברכין, דאיכא פלוגתא בהכי ובזה אמרינן סב"ל.

אלא שמצאתי מקום להסתפק, במה שציין היבי"א ח"ה (שם), לפתחי תשובה (חו"מ סי' תכז סק"א) שממשמעות דבריו בדעת המחנה אפרים, יוצא שיש חילוק, שאם עשה המעקה ע"י אומן בקבלנות לא יברך בעל הבית, אפילו האומן ישראל, ורק אם עשהו ע"י פועל יום שפיר מצי לברך, אפילו האומן גוי, שחשוב כאילו הוא עושה בעצמו. ע"כ.

והנה אע"פ שלענין עשיית האומן הגוי בלא"ה אמרינן סב"ל וכמו שהסיק בהליכות עולם, מ"מ מצאנו חילוק לענין פועל יום יהודי שיש לו מעליותה ולא דומה לפועל בקבלנות, לענין עשיית המעקה. גם מרן הראש"ל רבינו הילקו"י (שם עמ' תרעד ע"א), ציין למחנה אפרים שיש חילוק בין שליח לפועל. וביאר שם שפועל גופו קנוי לבעל הבית לגמרי, ולכן יכול לברך בעל הדירה ע"י פועל (יהודי ולא גוי), משום שהפועל היהודי הוא שכיר יום של בעל הדירה ונחשב כידו ממש, ולפי זה יכול הפועל היהודי לעשות את המעקה ובעל הדירה יברך.

איברא שלכאורה יש מקום לדון כאן בשתי בעיות עקריות:

הראשונה, שבנד"ד הפועל בדירה שעושה את המעקה אע"פ שיהודי הוא, מכל מקום הוא לא שכיר של בעל הדירה, ולא פועל של בעל הדירה, שהרי הדירה עדיין לא ניתנה לבעל הדירה (לא קיבל עדיין מפתח), שרק עוד כמה שבועות תינתן הדירה החדשה בשלמותה לבעל הדירה, ורק כעת הגיע בעל הדירה כיון שרצונו "להרוויח" ברכת מעקה. ומכיון שהפועל בדירה כעת שמרכיב את המעקה הוא פועל של קבלן הבנין ולא של בעל הדירה, ממילא, הוא לא שכיר יום של בעל הדירה, ובודאי שלא חשוב כגופו, ואין כאן התנאי שכתב המחנה אפרים הנ"ל, ואפשר שדינו כשליח דגרע טפי לענין שיכול בעה"ב לברך.

השניה, אפשר עוד לומר לכאורה שכיון שעדיין לא ניתן המפתח לבעל הדירה, ממילא הדירה עדיין לא שלו, כלומר בודאי שהיא קנויה לו שהרי שילם עליה לקבלן, אולם בחוזה עם הקבלן כתוב, שעד שהקבלן לא מסיים את כל מעשיו בתוך הדירה, כולל תריסים חלונות, מעקה, וכו' עדיין לא ינתן מפתח, וממילא הדירה לא "קנויה ממש" לבעל הדירה, שאינו יכול לעשות בה מה שרוצה (ואפילו יכול הקבלן לסלקו מהדירה עד שיסיים את מעשיו, ולהיפך לא יכול בעל הדירה לסלק משם את הפועלים אפילו אם היה רוצה בכך שהרי היא לא שלו ממש עדיין).

בסיכומים של דברים נכתוב הדברים הברורים לנו, ודברים שנסתפקנו בהם:

א. בעל הדירה יהודי, ופועל גוי שעושה המעקה, לא מברכין דאמרי' סב"ל.

ב. בעל הדירה יהודי ופועל יהודי שכיר יום ששכרו לעשיית מעקה, אפשר שהפועל יעשה המעקה ובעל הדירה יברך, ועדיף טפי שיתן לבעה"ב לעשות את המקוש האחרון, ובכך יוצא אליבא דכו"ע.

ג. בעל דירה שקנה דירה מקבלן והפועל שכיר יום של הקבלן, נסתפקנו בשני דברים:

האחד, מצד שהפועל לא שכיר של בעה"ב אלא של הקבלן, והשני שהדירה עדיין לא ניתנה ממש לבעה"ב.

וממילא בכגון מקרה זה יש לשאול איזו מציאות תתכן בכך שאדם קונה דירה מקבלן, ורוצה לברך על מעקה דירתו. (שאע"פ שהקבלן מאפשר לו לבוא לדירה ולברך כדפרישית, אולם כיון שהדירה עדיין לא ניתנה לו שמא אמרי' סב"ל).

מצפה לישועת ה' ברחמים

גיא אלקנה לוטינגר

ראש בית ההוראה "שואל ומשיב" בת ים

תשובה:

לכאורה ניתחתם את הדברים בצורה מיוחדת ויפה, ויש בדומה לכך מאמר שלם כאן באתר, ולכאורה כדבריכם לא ניתן לברך באופן זה שהפועל אינו שלוחו, אלא אם כן יסכם איתו בפירוש שיהיה שליח שלו למצוה זו, וגם זה לכאורה רק באופן שכבר חל חיוב, כרגע עוד לא גרים שם והדירה אינה משמשת באופן המחייב מעקה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל