תרומות – לחץ כאן

הכרזת כהנים כאשר יש שם כהן א' גדול עם כהן קטן

שאלה:

אצל הספרדים נוהגים שהחזן אומר המילה כהנים ואחר כך הכהנים מברכים
באפן שיש רק כהן אחד נוהגים שלא אמרים המילה כהנים
השאלה היא אם וש רק כהן אחד גדול ועוד כהן קטן שהגיע לחינוך האם אומרים את המילה כהנים או לא
האם אפשר לקבל על זה מקור

תשובה:

שלום רב,

יש בזה מחלוקת בפוסקים האם הוא מכריז כהנים או לא. ולדינא נראה שאינו מכריז ראה במקורות.

מקורות:

בכנסת הגדולה סי' קכח (סעי' י') הביא בשם המבי"ט ח"א סי' סד שכאשר יש כהן גדול אחד ועימו כהן קטן החייב בחינוך לא אומרים "כהנים". והובא גם במג"א שם סק"י ובמשנה ברורה ס"ק לח. והטעם משום שהקטן אינו עולה לבדו אלא רק כאשר יש גדול עימו לכן זה נחשב כאילו יש שם רק כהן אחד ולא קוראים להם כהנים.

אולם בפרי חדש שם כתב: ואני איני מסכים עמהם דכיון שהוא קטן דבר חינוך הוא וכהן הוי שייך שפיר למקרינהו כהנים, ותדע דהא איכא מ"ד בירושלמי פרק אין עומדין שאפילו לאחד קורא כהנים ונהי דבההיא לא קיי"ל הכי אבל הכא כו"ע מודו שקורא כהנים ומ"ש המבי"ט שאין כבודו של הציבור לקרותו שיברכו, ליתא דקריאת כהנים הוא כדי שיהפכו פניהם כדכתב הכסף משנה פרק יד הלכה ה".

לדינא כתב הכף החיים שם ס"ק מד: "אמנם יש מן האתרונים ז"ל דפסקו כדעת המבי"ט ודעימיה דלאחד גדול אחד קטן אינו קורא כהנים, ר"ז אות טו, חקרי לב ח"א סי' לא. (ומה שכתב עליו הבית מאיר אות יז אינו מוכרח כרובן למעיין ואין להאריך בדבריו). כף החיים סי' טו אות סח, בן איש חי פרשת תצוה אות יג וע"כ לענין דינא כיון דרוב הפוסקים ס"ל כהמבי"ט הכי נקטינן".

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל