תרומות – לחץ כאן

חיוב שמיעת חזרת הש"ץ

שאלה:

שתי שאלת בחזרת הש"ץ: א. מי שהתפלל וסיים שהחזן כבר באמצע חזרת הש"ץ, מאיזה סיבה מחוייב לשמוע את החזרה, הרי ממילא לא שומע תפילה שלימה [ואין משמעות לחצי שמו"ע שהרי ברכות מעכבות זו את זו] ב. מדוע הנוהג שמי שמתפלל והאריך ולא שמע חזרת הש"ץ, לא מחזר אחרי חזרת הש"ץ. ביחוד באופן שלידו יש מנין שהתחיל יותר מאוחר וכעת יכול להצטרף אליהם לחזרת הש"ץ.

תשובה:

החובה לשמוע חזרת הש"ץ אינו חובה על כל אדם ואדם, והחזן לא "מוציא" כל אדם בציבור, אלא זוהי תקנה על הציבור (זה מיישב את שתי השאלות שלך). תוספת ביאור לחובת חזרת הש"ץ בזמנינו נכתב ב'מקורות' למטה. עם כל זה יש חיוב לשמוע קדושה, כמבואר במשנה ברורה בסי' קט ובסי' סח, אבל זה רק למי שמתפלל בציבור, ואין חובה ליחיד לחזר אחר מנין לשמוע קדושה.

מקורות:

יש לבאר מדוע הש"ץ חוזר על התפילה בזמנינו שכל הציבור בקיאים בתפילה. הנה הטור סימן קכ"ד כתב ב' טעמים לחזרת הש"ץ, א' כדי להוציא מי שאינו בקי, ב' כדי שהציבור יענו קדושה. ובב"י סעי' ג' כתב דאע"ג שכולם בקיאים, מ"מ הש"ץ יחזור על התפילה כי זהו תקנה קבועה ולא נתנו דבריהם לשיעורים. וכן פסק השו"ע בסעיף ג', שאע"ג שכל הקהל בקיאים בתפילה מ"מ הש"ץ יחזור על התפילה. והמ"ב קכד סע' ג' ס"ק יב בשם הלבוש ביאר הדברים, שכשתיקנו חזרת הש"ץ חששו "שמא יהיה פעם אחת בבהכנ"ס מי שאינו בקי" ולכן תמיד חייבו חזרת הש"ץ, אע"ג שכולם במנין הזה בקיאים. וכתב הערוך השלחן קכד סע' ג' דלטעם השני שכתב הטור שתיקנו חזרת הש"ץ משום קדושה, ה"ה שתיקנו חזרת הש"ץ משום ברכת כהנים. והקשה הערוך השלחן, מדוע הגמ' אומרת שהטעם שתיקנו חזרת הש"ץ היינו כדי להוציא מי שאינו בקי בתפילה, הרי י"ל שזה בשביל קדושה וברכת כהנים, וכמו שכתב הטור. ותירץ שכדי לתקן חזרת הש"ץ כתקנה קבועה גם כשכולם בקיאים, לא מספיק מה שחששו שמא אדם אחד לא ידע להתפלל, שהרי כשבפועל ידוע שכל המתפללים במנין הזה בקיאים בתפילה אין סברא לתקן חזרת הש"ץ. אלא הטעם שתיקנו חזרת הש"ץ היא מפני שממילא הש"ץ היה צריך לחזור על השלש ברכות הראשונות בשביל קדושה והשלש ברכות האחרונות בשביל ברכת כהנים, והוסיפו גם הברכות האמצעיות בשביל מי שלא בקי. והנה כשכולם בקיאים בתפילה החזן עדיין צריך לחזור על הג' ברכות הראשונות ואחרונות בשביל קדושה וברכת כהנים, ולכן צירפו לזה את הברכות האמצעיות כדי לא לחלק בתקנה. מכל הדברים האילו נמצא שטעם חזרת הש"ץ אינו כדי להוציא את השומעים ידי חובתם, אלא זוהי תקנה על ציבור המתפללים. ולכן אין לומר שאם אדם הפסיד חצי מחזרת הש"ץ רשאי להפסיד את החצי השני, כי הש"ץ אינו מוציא אותו מחיובו אלא שהוא כחלק מהמנין בכלל תקנת חכמים של חזרת הש"ץ, עד כמה שמתאפשר לו. ובפרט לטעם שתיקנו חזרת הש"ץ בשביל קדושה וברכת כהנים, האדם צריך לשמוע את הג' ברכות האחרונות וברכת כהנים ולא משנה בכלל שהפסיד את החלק הראשון של חזרת הש"ץ.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל