לתרומות לחץ כאן

מה נקרא למות על קידוש ה' / אדם שמת בפיגוע טרור או בשואה

שאלה:

שלום לכבוד הרב
רציתי לדעת למה מי שנהרג בגלל שהוא יהודי נהוג לומר שהוא מת על קידוש ה', הרי זה לא כמו הרוגי מלכות שסיכנו את עצמם ללימוד וקיום התורה, אלא נהרג סתם על ידי אנטישמי, למה זה מקדש את ה'? למה מיליוני יהודים מתבוללים שמתו בשואה נחשבים ל"קדושים" יותר מהצוענים שנרצחו איתם באותו מחנה?
ובפרט מי שנהרג במאבק הישראלי פלסטיני אין לזה שום קשר לדביקות של עם ישראל בה' ותורתו אלא מאבק על חבל ארץ שלטענתם (המשובשת) גזלנו מהם.

תשובה:

שלום וברכה

נחלק את שאלתך לשתים: 1. אכן מי שנהרג בגלל שהוא יהודי אינו כמי שנהרג על קידוש ה', שזה מדבר על מי שמת כדי שלא לעבור על מצוות התורה, אבל יש לו כפרה גדולה מאוד.

2. אין לזלזל כלל ברצון של הגרמנים להשמיד את עם ישראל, הם בהחלט הרגו יהודים בגלל ששנאו יהודים ולא בגלל שום סיבה אחרת, ולכן, כאמור יש בזה כפרה גדולה מאוד וכמו שנבאר בהרחבה, זה לא דומה בכהוא זה להמתת הצוענים, אצלנו לא היתה הבחנה בין אדם בריא לחולה משכיל לשאינו משכיל, דתי לחילוני ואפילו האדם הכי מוצלח בעיניהם, הכי אינטלגנטי והכי גרמני, נהרג בגלל שהוא יהודי. כך גם לגבי המאבק על ארץ ישראל, בלי לדון כרגע על עצם הנושא ואם המאבק הזה הוא סתם פוליטי כמו שאתה מציג אותו או משהו יהודי מאוד… זה לא הנושא כרגע, כרגע בגלל כל הענין הזה יש להם שנאה עצומה ליהודים והם יהרגו יהודי בכל מקום בעולם ובלי כל קשר להיותו ציוני או לא, יהודי בגלל שהוא יהודי.

ועכשיו נבאר:

אין ספק שמי שנהרג מחמת שהוא יהודי, כמו חייל במלחמה או כל אדם שנהרג בפיגוע טרור, מיתתו נחשבת לו כפרה גדולה והוא מזומן לחיי העולם הבא, אבל נראה שעדיין יצטרך עוד כפרה בעולם הנשמות על חטאיו, ראה במקורות. למות על קידוש ה' במובן הפשוט של המילה, זה כאשר רוצים להעבירו על שמד והוא מוסר נפשו כדי שלא לחטוא, זו לא המציאות כאן.

כנראה שהצלת נפשות ביחס לקידוש ה' והרבצת תורה כשל רבי עקיבא זה עדיין דברים בטלים…

מקורות:

בספרי (דברים פרשת האזינו פיסקא שלג) אמרו על הפסוק האחרון של שירת האזינו שמבאר את המצב של עם ישראל אם ח”ו לא יעשו את מצוות ה’ ויבואו גויים ויהרגום “הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו” ואמרו שם חז”ל “וכפר אדמתו עמו, מנין שהריגתם של ישראל ביד אומות העולם כפרה להם לעולם הבא שנאמר מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך נתנו את נבלת עבדיך שפכו דמם כמים” הרי שעצם הריגת ישראל על ידי הנכרים נחשבת להם לכפרה לעולם הבא, אלא שאין הדבר ברור לפי הספרי אם מדובר באופן שלא שומרים מצוות הא-ל או רק באופן ששמרו מצוותיו, אך עצם הדבר שהוצרכו לומר שיש להם כפרה לעוה”ב משמע שצריכים כפרה ודי בכך שנהרגו ע”י אומות העולם.

והדבר מפורש יותר בדברי האמוראים בגמ’ סנהדרין (מז.) בדברי רבא שם “אמר ליה רבא מי קא מדמית נהרג מתוך רשעו למת מתוך רשעו מת מתוך רשעו כיון דכי אורחיה קמיית לא הויא ליה כפרה נהרג מתוך רשעו כיון דלאו כי אורחיה מיית הויא ליה כפרה תדע דכתיב מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך [וגו’] נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו ארץ מאי עבדיך ומאי חסידיך לאו חסידיך חסידיך ממש עבדיך הנך דמחייבי דינא דמעיקרא וכיון דאיקטול קרי להו עבדיך” ואף אביי החולק על רבא בהרוגי בית דין אולם הרוגי מלכות “הרוגי מלכות כיון דשלא בדין קא מיקטלי הויא להו כפרה”, והכוונה לכל מי שנהרג על ידי הגויים מחמת שהוא יהודי, וכפי שהאריכו בזה הראשונים והאחרונים.

עי’ אור זרוע (ח”ב סי’ תכח) שאפילו המשומדים אם נהרגו על ידי הגויים בדיני הגויים יש להם כפרה, והובא גם בלקט יושר (תלמיד תרומת הדשן יו”ד עמ’ פו ענין ב), ועל פי זה פסקו הש”ך (סי’ שמ סק”ט) והחכמת אדם (כלל קנב ס”ד) שאע”פ שאין מתאבלים על המומר אך אם נהרג על ידי המלכות אפילו בדיניהם מתאבלים עליו, אלא שהרמ”א (סי’ שמ ס”ה) הביא בזה את דעת ר”ת שסובר שאין מתאבלים גם על הרוגי מלכות וכתב על כך ש”כן עיקר” וכן פסק הלבוש (שם) ולכאורה יש בזה מחלוקת הפוסקים אם כל הרוגי מלכות גם כאשר היו מומרים אם יש להם חלק לעולם הבא.

נראה שכל מחלוקת הראשונים והפוסקים הוא רק באופן שעליו והמיר דתו לדת אחרת, וניתק את עצמו מבורא עולם, או מאלו שהינם כופרים בעולם הבא, שאמרו עליהם שאין להם חלק לעולם הבא, אבל אלו היהודים, שהינם כמומרים לתיאבון, ולא נתפתחו עיניהם לראות את יקר תפארת הדרת התורה ומצוותיה, לא נחשבים ל”משומדים” או “מומרים” ורצונם להיות יהודים, והראיה שלא המירו דתם בדת לא להם, ובזה וודאי אף הרמ”א יודה שמתאבלים עליהם. וכן נראה מדברי המהרי”ל (שו”ת ישנות סי’ עב) ע”פ הגמ’ סנהדרין הנ”ל.

אולם באמת יש חילוק בין הנהרג ע”י הגויים וכל ימיו דקדק במצוות לקיים מצוות בוראו, לבין מי שכל ימיו הלך אחר תאוות ושרירות ליבו ורק בסוף ימיו זכה למות מות קדושים, וכפי שהעיר בזה בשו”ת דברי יהושע (אהרנברג, ח”א סי’ כז אות יח) וז”ל “והענין מובן מאד לפי מהשכתבו המקובלים, שהחוטא שתים רעות עושה, א’ מה שעובר על מצות המלף והב’ מה שעצם החטא פוגם בנפשו לפי שהמעשה מתועב והנה על מה שעבר על גזירת המלך ראוי שיקבל ענשו בעולם הזה בגופו או בממונו מה שאין כן על מה שפגם את נפשו על ידי חטאו אין נפשו מתטהר אלא בענשו אשר יקבל בעולם הנשמות, ולכך מי שמת במיתה משונה וכו’ הרי קיבל הגוף את ענשו בעולם הזה, אבל הנשמה אינה מתיסרת בכך במה שיצאה מן הגוף במיתה משונה, וכו’ לכך היא צריכה עוד לדין בעולם הנשמות, והיינו ז’ מדורי גיהנום”, והיינו שיש כאלו שגם להגיע לעולם העונש צריכים לעבור רבות, ועל ידי זה שזכו למות על ידי נכרים יכולים להגיע לעונשם כדי לזכות לעולם הבא.

ובזה יובנו דברי רבינו יונה (שערי תשובה שער ד אות כ) שכתב וז”ל “ומה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (יומא פו, א): כי מי שיש בידו חלול השם, תשובה ויום הכפורים ויסורים תולים ומיתה ממרקת, לפי שהמיתה ממרקת כל חטא אשר התשובה מועילה. ואם נהרג והתודה לפני מותו, מעת שנפלה עליו אימת מות יש לו כפרה, ונחשב ההורג כשופך דם נקי וחסיד, שנאמר (תהלים עט, ב): “בשר חסידיך לחיתו ארץ”. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (מדרש תהלים עט): כי זה נאמר גם על הרשעים שבהם, שנאמר עליהם (ירמיה ה, ח): “סוסים מיוזנים משכים היו”, כי נחשבו כחסידים לפי שנעשה בהם הדין, כמו שכתוב (דברים כה, ג): “ונקלה אחיך לעיניך” – כיון שלקה הרי הוא כאחיך” הכוונה שעל ידי הווידוי נחשב ל”חסיד” ומדוקדק שדוקא כתב לשון חסיד ולא “עבד” כמבואר במסכת סנהדרין, כיון שבלא ווידוי נחשב רק לעבד, ואילו על ידי שמתוודה וחוזר בתשובה נחשב לחסיד, והוא כפי החילוק שנתבאר בדברי הדבר יהושע הנ”ל.

ובזה פירש אדוננו המהרש”א (חידושי אגדות מסכת סנהדרין צ. ד”ה ועמך) את דברי המשנה שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא והביאה המשנה את הפסוק “ועמך כולם צדיקים” וביאר המהרש”א “ר”ל ועמך כולם אף החוטאים אחר שקבלו דינם בד’ מיתות כולם צדיקים הן כדאמרינן נמי התם פרק נ”ה נתנו את נבלת עבדיך גו’ חסידיך ממש עבדיך הנך דחייבי דינא דמעיקרא וכיון דאיקטול קרי להו עבדיך ולז”א שעל ידי שיקבלו דינם בעולם הזה יזכו לעולם יירשו ארץ דהיינו לעולם הבא”.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. לכאורה לפי זה יוצא שטוב (מבחינת עמ"י) שגויים יהרגו יהודים.
    ועוד לכאורה מי שמונע מגויים להרוג יהודים שאינם צדיקים) בעצם גורם לאותם יהודים להיענש בעולם הבא ויצא שהוא יזכה לעולם הבא(בזכות הצלת נפשות) ואילו מי שהציל לא(או שיהיו הרבה בגיהנום וכו' לפני כן)

  2. אנחנו לעולם לא יודעים לעשות חשבונות של שכר ועונש, אנחנו רק יודעים לעשות רצון ה', והקב"ה ציוה אותנו על החיים! חיי יהודי מחללים שבת עליהם, אפילו על חיי שעה של חולה שבלאו הכי ימות ורק אפשר קצת ןהאריך ימין מחללים שבת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל