פדיון כפרות עכשיו

גויה הנמצאת בבית ישראל – האם יש לחשוש לכשרות הכלים?

שאלה:

בס"ד
שלום רב לכבוד הרב,

האם מותר להעסיק מנקה גויה בבית כשאין אנשים בבית ואין מצלמות אבטחה?
וכן מה הדין לגבי מטפלת ביתית בילדים הקטנים האם זה בעיתי אם היא גויה או מחללת שבת בפרהסיא?
עכשיו אני לומד יורה דעה ולפי מה שקראתי היה נראה לי שמקרים אלו דורשים עיון.

תודה!

תשובה:

שלום וברכה

לכתחילה אכן לא מפקידים כלי ביד גוי שמא ישתמש בו, בדיעבד שזה כבר נעשה, לאחר שמקבל את הכלים וישהו בידך 24 שעות – מותר להשתמש ואין חיוב להגעיל. ויש מפוסקי זמנינו שהקלו בזה ככל שאין תפקידה לבשל והיא לא אמורה לעשות זאת, ולדעתם החמירו בזה בעיקר בבית הגוי ששם מצוי אוכל שאינו כשר.

מקורות:

זה לשון השולחן ערוך יורה דעה הלכות הכשר וטבילת כלים סימן קכב סעיף ט:

יש ליזהר מלהניח בבית עו"ג כלי סעודה, דחיישינן שמא ישתמש בהם. הגה: ואפילו אם נתנם לאומן לתקנם, צריך לעשות בהם סימן שלא ישתמש בהם העובד כוכבים (ב"י בשם א"ח). ואם עבר ולא עשה, כשחזר ולקחן מן העובד כוכבים צריכים הגעלה. ודוקא אם שהו קצת אצל העובד כוכבים, דהיינו כחצי יום, אבל לפי שעה אין לחוש (מרדכי פא"מ). וכל זה כשרוצה להשתמש בו ביום שנתנו לו, דליכא אלא חדא ספיקא שמא נשתמש בו העו"ג או לא, אבל אם לא לקחו מן העו"ג עד לאחר זמן, דנוכל לומר אף אם נשתמש בו העובד כוכבים כבר נפגם ונשתהא מעת לעת; או נשתהא ביד ישראל לאחר שלקחו מן העובד כוכבים מעת לעת, אזלינן לקולא ואין חוששין בדיעבד (סברת הרב). ואם לקחו מן העובד כוכבים באותו יום שנתנו לו, ועבר ונשתמש בו בלא הגעלה, יש אוסרים המאכל כמו בכלי שהוא בודאי בן יומו (ארוך); ובמקום צורך יש להקל בדיעבד, ולכתחלה יש ליזהר בכל ענין, אפילו בעבדים ושפחות העובדי כוכבים שבבית ישראל, שלא לייחד כלים שלנו אצלן, שמא ישתמשו בהן בדברים האסורים (שם במרדכי). וע"ל סימן קל"ו.

על פי זה כתב באגרות משה יו"ד סי' סא שאין להשאיר גויה לבד בבית ללא השגחה כמה שעות מחמת חשש זה, ואם השאירו לא ישתמשו בתוך מעת לעת בחם.

אולם בשו"ת אבני ישפה ח"ב סי' נט הביא מהגרי"ש אלשיב הגר"ש וואזנר ועוד שלא חששו לכך אלא בבית הנכרי או באופן שתפקידה לבשל, אבל סתם מנקה שאינה אמורה לבשל, לחשוש שהביא משהו בביתה או החליפה את הכלים, זה חשש רחוק ואין צורך לחשוש לזה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל