לעבור לפני המתפלל לפתיחת ההיכל

שאלה:

איך ניתן להמנע מלעבור לפני הש"ץ כשהוא באמצע החזרה ובאים לפתוח את ההיכל

תשובה:

לצורך קיום מצוה עוברת כשאין מישהו אחר, כמו חזן או נטילת ידים לכהן מותר, כך גם לפתוח את הארון כאשר בלאו הכי מי שיבוא יצטרך לעבור לפני המתפלל, אבל אם מהצד השני ניתן לבוא בלי לעבור לפניו, מסתבר שאסור.

מקורות:

ראה ס' ד' אמות של תפילה ח"ב פרק א, הל' ד-ו. וע"ע אשל אברהם בוטאטש סי' קב וכף החיים שם ס"ק כט, והליכות שלמה פ"ח סעי' לג.

אשל אברהם (בוטשאטש) סימן קב

ודות מה שמשמע במג"א שצדדים שלפניו אין לעבור שם בתוך ד' אמות של המתפלל, מכל מקום ליפסע ג' פסיעות נראה דמותר לכולי עלמא וכמו שכתב שם בסק"ז. וכן כשחוזר למקומו בדרך זה לשמוע קדושה נראה גם כן שאין קפידא, כי העיקר הוא מצד בלבול דעת המתפלל, וכשעוצם עיניו או שטלית מכסה על פניו, או שהוא דבר הרגיל ואין לו בלבול הדעת על ידי זה כלל, אין חשש. וגם זוהר הק' יודה שאין חשש, ועיקר הקפידא בכהאי גוונא היא רק לפניו ממש, וכל כהאי גוונא הוא בכלל פוק חזי מה עמא דבר. וכמו שכתוב במסכת סופרים [פרק יד הי"ח] שמנהג עוקר הלכה בזה, ואנו רואין דלית דחש כלל בצדדים שלפניו, ואולי הוא מצד שהכל עוצמין עיניהם בתפילתם כעת:

הליכות שלמה שם:

אין היתר לעבור כנגד המתפלל אלא לצורך מצווה גמורה כגון כהן כדי שיעלה לדוכן או הנצרך לנקביו דחשיב נמי צורך מצווה. אבל הפסיעות שקודם שמונה עשרה אסור לפסוע כנגד המתפלל וכן לא יפסע כדי להתיישב לאמירת תחנון. וכנגד הצש"צ חמור יותר מכנגד יחיד המתפלל. ואף לצורך מצווה גמורה לא יעבור אלא אם עיני המתפלל עצומות או אם עיניו פקוחות ואינו מביט בסידור וניכר שאינו מכוין בתפילתו אבל אם עיניו פקוחות ומביט בתוך הסידור אין להקל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל