אורח בבית מלון של גוי שהזיק חפצים

שאלה:

שלום עליכם.
נשאלנו באדם שבהיותו במלון של נכרי, שבר בכוונה איזה חפץ השייך למלון, האם מחוייב לשלם, או דלמא כיון דהפקעת פקדון של גוי לדעת הנתה"מ סי' קצ"ד סק"ז, תומים סי' ע"ב ס"ק נ"ז מותר, א"כ הכא נמי בניד"ד כיון שכל החפצים אלו באו לידו בהיתרא, ממילא אף אם אח"כ שובר אותם אינו חייב לשלם, דמ"ש אם לא מחזיר הפקדון או שובר הפקדון. [וכמובן כ"ז כשאין חילול ה'].
ועוד נשאלנו לפ"ז אם מותר ליקח לעצמו כרים וכסתות מהמלון באופן שאין בזה חילול ה'. [באופן כזה שמתחילה לא ע"ד כן נכנס, אלא אח"כ רצה ליקחם].

תשובה:

שלום וברכה,

אורח במלון לא הופקד בידו החפצים, אלא יש לו זכות שימוש בחפצים. ולא דומה להפקעת הלוואתו בפיקדון.

ביאור הדברים: הנתיבות מחדש שאדם שהופקד בידו חפץ מגוי, כיון שהחפץ הגיע לידו בהיתר, אם לא מחזיר את הפיקדון אינו נחשב לגזל הגוי אלא להפקעת הלוואתו במה שאינו מחזיר את הפיקדון. אבל אורח במלון לעולם לא קיבל רשות לקחת את החפץ, אלא יש לו זכות שימוש, ולכן אם לוקח את החפצים או שוברם לא נחשב שהגיע לידו בהיתר, ודינו כגזל הגוי שאסור.

יש לדון האם חייבים לשלם על נזק לגוי ואכמ"ל.

בהצלחה.

מקורות:

דברי הנתיבות המשפט סי' קצד ס"ק ז

ומ"מ דין אמת הוא דהא הישראל הב' א"י לתבוע להראשון כיון שלא קנה החפץ ויכול לומר לאו בעל דברים דידי את וראובן שאינו מחזיר להעכו"ם דמי להפקעת הלואה דמותר כיון שבהיתרא בא ליד ראובן דהיינו בפקדון דאפילו בפקדון שייך הפקעת הלואתו כמו שכתב החלקת מחוקק באה"ע סימן כ"ח ס"ק כ"א וחילול השם ליכא דהא העכו"ם אינו יודע

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. שלום רב
    יישר כח על התשובה נפלאה, אבל מה שעדיין ליבי נוקפי הוא, דאפי' אם נאמר דהוא רק זכות השתמשות, מ"מ הרי גם בסתם פקדון אמרינן כל היכא דאיתא ברשותא דמריה איתיה, זאת אומרת שלא נכנס לרשותו של השומר כלל, ואפי' זכות השתמשות אין לו, ואעפ"כ נחשב בהיתרא אתא לידיה, א"כ כ"ש וק"ו בדבר שיש לו רשות השתמשות דלכאורה חשיב היתרא אתא לידיה, ומ"ש זה מזה.
    נ.ב אם אפשר לשלוח מקורות, זה יהיה לתועלת רב בשבילנו.
    תודה רבה מראש

  2. אבאר שוב, הנתיבות כתב שהפיקדון הגיע לידו בהיתר, ולכן אי החזרה נחשב להפקעת הלוואה, ודומה להלוואה שהגיע לידו בהיתר ואם אינו מחזיר לא נדון כגזל אלא כהפקעת הלוואה. אבל במלון לא מגיע החפצים לידו אלא הוא בא לביתו של הגוי ומשתמש בחפצים. ואם מוציא את החפצים מהמלון הרי זה מוציא שלא ברשות והרי זה גזל.
    הש"ך ריש סימן שמח הביא את דברי הרש"ל שמקח וממכר שאם קונה ולא משלם אינו הפקעת הלוואה אלא גזל. והביאור בדבריו שאם לקוח ללא תשלום הרי זה לקיחה שלא ברשות. אבל אם לוקח בהיתר גמור ולא מחזיר הרי זה הפקעת הלוואה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל