פדיון כפרות עכשיו

הפרשת חלה לאחר האפייה / הכשרת התנור והתבניות

שאלה:

שכחתי להפריש חלה לפני האפיה, האם ניתן להפריש חלה מהחלות עצמם?

תשובה:

שלום וברכה

ניתן להפריש גם על החלות אחר האפייה כמובן, אלא שיש לנו בעיה כרגע עם התנור והתבניות שבלעו טעם של טבל… אם זה בתוך 24 שעות לאפייה, תכווני בהפרשה לפטור גם מה שבלעו הכלים הנ"ל, ואם כבר עברו 24 שעות, יש לעשות ליבון קל, לנקות היטב, להמתין 24 שעות, ולהפעיל ריק על החום המירבי.

מקורות:

ברמ”א סי’ שכד סעי’ יב כתב, שאדם שאפה פשטידת בשר מעיסה שלא הורמה חלתה, יכול ליטול בצק אחר ולהפריש ממנו חלה גם על הטעם שנבלע בבשר ועל ידי כך יוכל לאוכלו ללא חשש. על פי דבריו אלו למדו הפוסקים שכך הוא גם לגבי בליעות בכלים. שאם נבלע טעם טבל בכלי, יוכל להפריש ממקום אחר ולפטור גם את טעם הטבל הבלוע בכלי. אולם, דין זה אינו אמור אלא בכלי שבלע טעם טבל בתוך ה24 שעות האחרונות, שעדיין יש לו דין טבל מדאורייתא, אולם לאחר 24 שעות שטעם הטבל נפגם ושוב אינו אסור אלא מדרבנן, לא ניתן להפריש עליו ממקום אחר, שכן לענין הפרשת תרומות ומעשרות יש כלל שאסור להפריש מהחיוב על הפטור, ואף כאן, אם נוטל טבל גמור ומפריש ממנו על אותו טעם פגום שאינו אסור אלא משום חומרא דרבנן בעלמא, נחשב הדבר כאילו מפריש מהחיוב על הפטור.

אלא שמטעם אחר התיר זאת הגרש”ז אויערבך בספרו מעדני ארץ הל’ תרומות פ”ב ה”ב, שהואיל וטעם פגום אינו אסור אלא משום גזירה מיוחדת, לא נאמר בזה דין טבל וממילא אין כאן טעם איסור כלל והקדרה מותרת. אולם בס’ מועדים וזמנים ח”ג סי’ כד הביא שהגרי”ז מבריסק נסתפק בדבר אם ניתן להפריש על כלי שאינו בן יומו, וכנראה שלא ניחא לו בסברא זו שכתב הגרשז”א.

לדעת האוסרים, ניתן להכשיר את התנור בדיעבד על ידי הפעלתו למשך שעה על חומו המירבי לאחר שנוקה יסודי ועברו 24 שעות מהשימוש האחרון, אולם את התבניות לא ניתן להכשיר על ידי ליבון כיון שלא ניתן ללבן אותן ממש וכמו כן האיסור היה עליהן ממש. אלא שבצירוף סברתו של הגרשז”א יש לסמוך על דברי הדברי מלכיאל ח”ג סי’ נו שכתב שסכין שנתחבה בתוך חלה על גבי האש מותרת על ידי הגעלה ברותחים, משום שלענין טבל הקילו שאין צריך ליבון באופן זה ודי בהגעלה, וממילא גם כאן נוכל להקל לפי דבריו להגעיל את התבניות ברותחים, או לחילופין להכשירה כמו התנור וביחד איתן כשהן ריקות.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל