תרומות – לחץ כאן

פדיון הבן מדין זכייה לאדם אחר

שאלה:

איך לנהוג לגבי פדיון הבן בבן בכור לאמו הישראלית הנשואה לישראל שנולד מזרע גוי בהפריה חוץ גופית האם הישראל המאמץ יוכל לברך ? ולגבי שהחיינו ?

תשובה:

שלום וברכה

באופן זה בעצם הבעל אינו האב, אלא אותו גוי, ודינה ככל אשה פנויה שהתעברה מגוי שחיוב הפדיון הוא על הבן כשיגדיל, ואם אין חשש שמא לא יעשה זאת, עדיף לדחות זאת למתי שיהיה גדול, כיון שיש מחלוקת גדולה אם ניתן לזכות עבורו ולבצע את הפדיון במקומו.

רק חייבים לזכור זאת!!

הרבה מזל טוב.

מקורות:

על כך שהחיוב באופן הוא על הבן ולא על האם או בעלה, ראה טור סי' שה ובב"ח שם.

נחלקו הדעות האם ניתן לעשות פדיון עבור אדם אחר, וזאת משני טעמים: א. אדם רוצה בדרך כלל לקיים את המצוה בעצמו, ואף הקטן הזה כשיגדיל אולי ירצה לפדות את עצמו, וממילא אין זו זכות בשבילו ולא ניתן לעשות זאת בשליחותו שלא מדעתו. ב. פדיון על ידי אחר יכול להעשות רק על ידי שמזכים לקטן את הכסף של הפדיון ולאחר מכן הוא פודה את עצמו בו. ויש פוסקים שסבורים, שאף ש”זכין לאדם שלא בפניו” מכל מקום “אין זכין מאדם שלא בפניו”, וכיון שהכסף שייך כרגע לקטן לא ניתן להפקיעו מידו וליתנו לכהן.

להלכה, פסק הש”ך סי’ שה ס”ק כ שבית דין יכולים להקנות לו מעות ולפדות אותו בהן,  וכן כתב ביאור הגר”א שם ס”ק טו, אולם מדברי הט”ז שם נראה שחולק. אמנם, נראה מדברי הש”ך שם שהלכה זו מסורה רק לבית דין, שהם יכולים לפעול חלות זו עבור הקטן אף שיש ה קצת חובה, ולא אדם אחר. וע”ע שו”ת חתם סופר סי’ רצו רצז, ומש”כ על דברי בס’ אות ברית אות טו. על החולקים על הש”ך ראה עוד בהרחבה בקצות החושן סי’ רמג ס”ק ז, ושו”ת חמדת שלמה יו”ד סי’ לא.

סוף דבר, כלל לא פשוט לפדות אדם אחר שלא מדעתו, וממילא גם אם נעשה זאת באופן המועיל לדעת חלק מהפוסקים הוא יהיה מחוייב לפדות עצמו בשנית כשיגדיל.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל