תרומות – לחץ כאן

אכילה ושינה לפני מנחה וערבית

שאלה:

שלום וברכה,
הנושא של מה אסור לעשות לפני מנחה ומעריב לא ברור אצלי,
אשמח לשמוע האם מותר לישון ולאכול לפני מנחה ומעריב או שאסור?
ובאופן כללי האם יש עוד דברים שאסורים לפני מנחה ומעריב
תודה רבה מראש לרב

תשובה:

לפני ערבית אסור לישון כלל מרגע שמגיע זמן התפילה, זה מפורש בשולחן ערוך סי' רלה על פי הגמרא בתחילת ברכות, לגבי מנחה, לכתחילה אין לישון אחר זמן מנחה קטנה אא"כ הוא רגיל לישון מאוד מעט ויש עוד זמן רב עד הלילה [בקיץ וכדומה] וגם באופן זה ראוי להתפלל קודם.

בענין אכילה לפני מנחה יש כידוע מחלוקת בין השו"ע לרמ"א בסי' רלב, השו"ע החמיר כדעת הרי"ף והרמב"ם שאסרו אפילו סעודה קטנה לפני מנחה גדולה, ולדבריהם היא חובה גמורה להתפלל מנחה גדולה מי שמתכוין לאכול ארוחת צהריים… והרי לדעת השו"ע מנחה גדולה זה רק דיעבד, כך שמיש רוצה לקיים כל דבריו נמצא במיצר… ואכן גם אצל הספרדים נראה שנהגו להקל בזה ולהסתמך על הרמ"א שלא החמיר אלא במנחה קטנה וגם בזה הביא דעת המקילים בסעודה קטנה, ודי לנו שנחמיר בסעודה גדולה, ובצירוף זאת שמדובר באנשים שרגילים להתפלל בבית הכנסת ויש שכתבו שהצורך הזה לצאת מהבית והרגילות בכך נחשבת קצת כשמירה, ומכל מקום שומר שיזכיר ודאי מועיל ועל זה סמכו. ראה הרחבה בכל זה בילקוט יוסף סי' רלב, וראה עוד בן איש חי פ' ויקהל אות יג.

מי שיש לו זמן קבוע ומוחלט לתפילה באופן שזה חלק מסדר היום שלו, וכגון שיש לו ערבית בכולל שלומד בו וכיוצא בזה, דבר כזה נחשב כמו שומר ומותר לאכול וללמוד קודם לכן [אך לא סעודה גדולה כשבע ברכות או שינה]. משנה ברורה סי' רלה ס"ק יח, אגרות משה ח"ד סי' צט, שמירת שבת כהלכתה פרק נו הערה יב.

יש כמובן עוד הרבה פרטים בדין זה ועוד לא עסקנו במלאכה לפני מנחה וערבית, תמקד יותר וננסה לסייע עוד…

מקורות:

ערוך השולחן אורח חיים סימן רלב סעיף יז:

ויש להסתפק איך הדין בשינה בזמן מנחה קטנה דלכאורה כיון דבערבית אמרו ריש ברכות [ד':] שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר וכו' ואישן קימעא וזהו בחצי שעה שקודם זמן תפלה כמ"ש בסי' רל"ה וכ"ש בהגיע זמן מנחה עצמה או אפשר לומר דהתם בלילה זמן שינה חיישינן שמא ימשך בשינתו כל הלילה כדרך בני אדם אבל ביום אין דרך לישן הרבה וגם אפשר להעמיד שיקיצו אותו משינתו ואף על גב דבכה"ג אמרינן בסוכה [כ"ו.] ערבך ערבא צריך זהו לעניין תפילין דגם זמן מועט נחשב לקבע מחשש הפחה ע"ש אבל לעניין מנחה שיש עוד הרבה זמן אפשר לומר דמותר אם לא סמוך לסוף זמן מנחה והעולם נוהגים גם בזה היתר ובוודאי נכון מי שרוצה לישן אחר זמן מנחה קטנה שיתפלל מקודם מנחה .

Join the Conversation

3 Comments

 1. במחילה מהרב ,
  לא הבנתי כמה דברים:
  1. האם חובה שומר לאכילת סעודה קטנה מזמן מנחה קטנה , 2. ואם אכן חובה שיהיה שומר – האם מועילה למעשה הסברא שהרב הביא 'רגילות היציאה לביהכנ"ס'
  3.האם אין שום היתר לערוך סעודה גדולה מזמן מנחה קטנה?
  4. והאם מי שהתחיל בסעודה גדולה קודם זמן מנחה קטנה יכול להמשיך?
  תודה רבה לרב!

 2. לפני מנחה הבאנו להקל בסעודה קטנה שאין צורך בשומר.
  אין היתר לסעודה גדולה בזמן מנחה קטנה לפני שמתפלל.
  יכול להמשיך כיון שהתחיל בהיתר.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל