פדיון כפרות עכשיו

גניזה – כתב שם ה' בשני יודי"ן

שאלה:

שלום וברכה !
כתב בשיר או בעלון את שם ה׳ שתי יודין ככה יי האם חייב בגניזה ?!

תשובה:

לא צריך לגנוז אבל אסור למחוק או לזרוק בבזיון. כמובן שאם יש שם פסוק או דברי תורה גם בלי שם ה' חייב גניזה.

מקורות:

ראה רמ"א יו"ד סי' רעו סעי' י ובש"ך שם ס"ק יד, שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קלח, תשובות והנהגות ח"א סי' תרמ.

שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קלח
במה שהרבה נוהגין במכתבי חול לכתוב למעלה ב"ה אם יש בזה מעלה כמו שחושבין הכותבים או אדרבה חשש איסור.
ומה שהרבה נוהגין לכתוב בכל מכתבים שכותבין למעלה ב"ה שההא הוא אות מן השם הקדוש וגם הכוונה הוא להשי"ת, ששמעתי שיש הסוברין שהוא איסור, הנה אף שגם שהוא רק אות אחד שליכא בזה איסור מחיקה, מ"מ מסתבר שלא גרע מהשני יודין שאסור למחוק שלא לצורך כדאיתא ביו"ד בסוף סימן ער"ו וכן אסור להשליך במקום בזיון, מ"מ איני רואה בזה איסור במדינתנו מכיון שלא מצוי שימחקו ובמדינתנו לא מצוי כלל שיקחו ניר זה לקנוח בבית הכסא שיש נירות מיוחדות לכך, ולהשליך במקום בזיון נמי לא מצוי כי רגילין לשרוף הנירות שאין נצרכין ואין לחוש לדבר שלא מצוי כלל, אבל להקפיד דדוקא שיכתבו נמי איני רואה בדבר שלא הוזכר זה בדברי רבותינו, ואיזה מעלה שייך לכתוב על מכתבי חול שהרבה פעמים כותבים שם דברי הבל וגם לפעמים דברים אסורים כלשון הרע וכדומה שיזכירו ע"ז ב"ה. ואם כותב בס"ד אין שום קפידא לאסור אף באופן שיש לחוש למחיקה שלא לצורך ולהשתמש לדבר בזיון שאין בזה שום אות מהשם דלא שייך זה לאות ד' דמשם הנקרא דהכל יקראו זה בסייעתא דשמיא. וכן אם יכתבו בעזהש"י נמי אין קפידא כלל כי השין מכיר שגם ההא אינו אות משם הקדוש אלא בשביל השין יקראו כו"ע בעזרת השם יתברך. ידידו מוקירו, משה פיינשטיין.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל