תרומות – לחץ כאן

נטילת ידיים

שאלה:

בס״ד
האם לאחר המקלחת יש צורך בנטילת ידיים?

תשובה:

לכתחילה יש ליטול ידים משלוש סיבות: 1. אם יש שם שירותים יש חשש רוח רעה. 2. יש שהחמירו בנגיעה במקומות מכוסים בגוף שלא מספיק רחיצה וצריך נטילה. 3. יש שהחמירו גם בנגיעה לאחר המקלחת כשהגוף נקי, שצריך נטילה.

מקורות:

הכלל הוא שכל דבר שענינו רוח רעה צריך כלי, ודבר שענינו נקיות אינו צריך כלי, ולכן: היוצא מבית הכסא נחלקו הפוסקים אם יש בכך ענין של רוח רעה או נקיות, ראה מגן אברהם תחילת סי' ז, ושם הביא מהיכל הקודש ליטול ג' פעמים לסירוגין ובכלי, אבל הוא עצמו חולק עליו בזה, והובאו במשנה ברורה סי' ד ס"ק לט, וראה אליה רבה שם ס"ק יב, ולעומתו בשו"ת לב חיים ח"א סי' סג שהצריך כלי, לכן המחמיר בזה תבוא עליו הברכה וכן ראוי לנהוג במקום שאפשר. וע"ע בזה בשו"ת משנה הלכות ח"ה סי' ב. וכיון שיש שם רוח רעה לדעה זו,ף יש שהצריכו גם כשאינו עושה צרכיו ורק נכנס להתקלח וכדומה.

לאחר נגיעה במקום זוהמה בגוף או בצואה או בנעליים, ראה כף החיים סי' ד ס"ק ס וסידור דרך החיים הל' השכמת הבוקר ועוד שהצריכו נטילה, ומשום שסברו שבזוהמה ממש יש גם רוח רעה, אבל בזה המשנה ברורה הכריע ברור להקל שדי ברחיצה בלבד, ראה שם ס"ק מא, והוא על פי המגן אברהם מב ס"ק ו, ומעיקר הדין די אפילו בקינוח במידי דמנקי. לאחר גזיזת ציפורניים יש ליטול ידים בכלי שש פעמים סירוגין.

בנגיעה לאחר המקלחת שהגוף נקי: בכף החיים סי' ד ס"ק פה הביא מרבי חיים פאלאג'י שאין צורך ליטול ידים באופן זה. אולם יש שהחמירו בזה משום "לא פלוג", ראה וישב משה ח"ב סי' יב, ובס' הליכות שלמה פרק כ אות טו בשם הגרש"ז אויערבך. בנגיעה ברגלים ודאי יש להחמיר כיון שלדעת המקובלים יש שם בעיה של רוח רעה מלבד הטינוף.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל