קיבלתי החזר והמוצר הגיע

שאלה:

שלום לרבנים
הזמנתי טלפון מאמזון והיה אמור להגיע תוך שבוע ולא הגיע לאחר שלש שבועות ביקשתי החזר וקיבלתי פתאום היום לאחר יותר מחודש המוצר הגיע האם אני חייב להחזיר את זה או לא?

תשובה:

 

שלום וברכה,

המוצר שהגיע אליכם באיחור שייך לחברה, כל עוד שלא קיבלתם את המוצר שייך המוצר לחברה, ודינו של המוצר כדין אבדת גוי, ואבדת גוי אין להשיב לגוי. אמנם אם ניתן לצפות ברשות הדואר והגוי יראה שהמוצר הגיע אליכם ולא החזרתם אותו לחברה, יש בזה איסור של חילול השם, וכאשר יש חילול השם יש חובה להשיב את האבדה. אך אם הגוי לא יוכל דעת שהמוצר הגיע לידכם אסור להשיב אבדה לגוי.

בהצלחה. 

מקורות:

הגמרא במסכת סנהדרין דף עו ע"ב אומרת: אמר רב יהודה אמר רב המחזיר אבידה לגוי עליו הכתוב אומר (דברים כט יח) למען ספות הרוה את הצמאה. ופירש רש"י מחזיר אבידה לגוי. השוה וחבר גוים לישראל ומראה בעצמו שהשבת אבידה אינה חשובה לו מצות בוראו שאף לגוים הוא עושה כן שלא נצטווה עליהם. רוה: אומות העולם ששבעים ואינם צמאים ליוצרם. צמאה: זו כנסת ישראל שצמאה ותאבה ליראת יוצרה ולקיים מצותיו. וכן נפסק בשולחן ערוך חושן משפט הלכות אבידה ומציאה סימן רסו סעיף א: אבדת העובד כוכבים מותרת, שנא' אבידת אחיך (דברים כב, ג). והמחזירה, הרי זה עובר עבירה,  מפני שהוא מחזיק ידי עוברי עבירה. ואם החזירה לקדש את השם כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה, הרי זה משובח. ובמקום שיש חילול השם, אבידתו אסורה וחייב להחזירה. ובכל מקום מכניסים כליהם ככלי ישראל, מפני דרכי שלום. 

וראה בסמ"ע שם שביאר שטעמו של רש"י אינו כטעם הטור והשלחן ערוך שהם ביארו שהטעם שמחזיק ידי עוברי עברה, ורש"י פירש באופן אחר כנ"ל.  וז"ל הסמ"ע: 
מפני שמחזיק ידי עוברי עבירה. רש"י [סנהדרין ע"ו ע"ב ד"ה והמחזיר] כתב טעם אחר, מפני שמראה בזה שאין מצות השבה חשובה עליו למצות בוראו שהרי משיבה גם לגוי שאינו מצווה עליה. ועיין פרישה [דרישה סעיף א'], שם כתבתי לשון הגמרא [שם] דיליף מדכתיב [דברים כ"ט י"ח – י"ט] למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה' סלוח לו, ופירש רש"י [בגמ' שם ד"ה רוה], אומות העולם שהם שבעים ואינם צמאים לעבודת יוצרם נקראים כן וישראל צמאים לעבודה, ור"ל שמשוה השבת אבידה לגוי להשבת אבידה לישראל. ולפירוש הרמב"ם [המובא בציונים אות א'] נראה דס"ל דפירושו כתרגומו [תרגום אונקלוס שם] דפירש שמרבה בישראל עוונות שגגות על עוונות זדונות, וה"נ ישראל זה שמחזיר אבידה לגוי מחשב לו לעבירת שגגה, שאין כונתו לעשות עבירה והוא עשה עבירה במה שמחזיק בחזרתו ידי עוברי עבירה, וניתוסף לו עבירה שגגה זו על זדונות שעשה כבר, ועיין מה שכתבתי עוד [שם]: 

ראה עוד בסמ"ע שם שמבואר שחילול השם וקידוש השם שייך במקום שרובם ישראל. אבל במשלוח של חברה ללקוחות רובם גויים ולכן לא שייך בזה איסור של חילול השם, אולם במקרה שיוכל הגוי לקבל מידע המוצר הגיע לידכם ולא הודעתם לו על כך, יש בזה איסור של חילול השם. 

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל