מתנות לאביונים – לחץ כאן

האם מותר לתת לתינוק לכבות את האור בשבת

שאלה:

האם מותר לתת לתינוק בגיל שנה – שנתיים לכבות את האור בחדר שינה בשבת?

תשובה:

יש להקל בשעת הדחק לעמוד איתו ליד המתג שישחק בו להנאתו ולא לצורך ההורים או מחמת בקשתם חלילה, עד שיכבה.

מקורות:

בגמרא ביבמות קיד א מבואר שיש איסור לספות איסור לקטן בידים, כלומר, אסור להגיש לקטן מאכל אסור או להורות לו לעשות מעשה האסור בשבת וכיוצא בזה, שנאמר לא תאכלם כי שקץ הם ודרשו חכמים, לא תאכלם – לא תאכילום. וראה פרטי דין זה במשנה ברורה סי’ שמג ס”ק ד. לגבי איסור ספייה במלאכה דרבנן נחלקו הדעות, הרמב”ם מאכלות אסורות יז כז אוסר, והרשב”א ביבמות שם מתיר כאשר הדבר נעשה לצורך הקטן, לצורך הגדול הכל מודים שאסור. להלכה הכריע בזה השו”ע שם כדעת הרמב”ם.

חידוש נוסף מבואר ברשב”א שם, שאיסור ספייה אינו אמור רק בציווי ממש, אלא אפילו ברמיזה בעלמא.

כמו כן, ברש”י שמות כ י מבואר, שהאב מצווה לדאוג לכך שבנו הקטן אף שאינו בגיל חינוך לא יעשה מלאכה האסורה בשבת, ואף שבביאור הלכה בסי’ רסו מביא שיש שחלקו על דברי רש”י אלו, ולדעת עד גיל חינוך אין איסור זה נוהג מ”מ לכתחילה יש להחמיר בדבר, שכן הכריעו כמה אחרונים, ראה משכנות יעקב סי’ קיח, וע”ע שער הציון סי’ שלד ס”ק נד ובאחיעזר ח”ג סי’ פא. אולם בשעת הצורך ניתן לסמוך על שיטת הרשב"א הנ"ל, ולכן אם הקטן אינו בר הבנה כלל ולא יודע שיש איסורי שבת, מותר לעמוד איתו ליד המתג שישחק שם.

Join the Conversation

2 Comments

  1. שמעתי שיש סברא שבכיבוי כיון שהוי מלאכה שאצל"ג והוי דרבנן ע"י קטן שהוא דרבנן, א"כ אם הוי צורך מצוה מותר להעמיד קטן, האמנם?

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל