מתנות לאביונים – לחץ כאן

ספק האם הוא חמץ שנמכר לגוי לפני פסח

שאלה:

אדם שמקפיד לא לאכול חמץ גמור שנמכר. והוא רואה מוצר מסויים והוא מסופק אם הוא מאחרי פסח או שנמכר ואין לו דרך לברר.
האם לכתחילה יכול להקל מדין ספק דרבנן [ורק חומרא] או דמ"מ ראוי לירא שמים שמקפיד תמיד לפרוש מספק

תשובה:

בשו"ת חתם סופר סי' קיד החמיר בספק חמץ שעבר עליו הפסח, וחלקו עליו רבים, ראה בחק יעקב סי' תמט, ובשו"ת בית שלמה או"ח סי' סב, וכן ראה בשדי חמד מערכת חמץ ומצה (כרך ה' עמוד א' קה) ועוד אחרונים. מאחר שזה איסור דרבנן וממילא ספק באיסור דרבנן מותר. אולם ראוי לשים לב שגם החתם סופר עוסק באופן שודאי נמכר באופן כלשהו אלא שיש ספק אם חלה המכירה או אם זה היה חמץ בפסח. כלומר, יש המציאות ברורה, והספק בעצם היה כבר בפסח עצמו שעליו היו ודאי צריכים להחמיר כמו כל ספק דאורייתא. לכן כתב החת"ס שיש להחמיר בו לאחר הפסח. אבל בספק רגיל האם זה נמכר כדת וכדין או לא, או האם זה מאחרי פסח או לא, זה ספק דרבנן רגיל ואין סיבה להחמיר בזה, גם למחמירים בחמץ שנמכר. כמו כן מה שרק חומרא לא צריכים לחשוש בו לכל הדעות הקיימות.

Join the Conversation

8 Comments

 1. מאיזה שלב זה נקרא שזה כבר ספק
  כוונתי באיזה שלב זה עדיין לא נקרא באמת ספק, ונקרא עדיין שאפשר לברר.
  אני יפרט בצורה מציאותית: האם ראוי לשאול מוכר או אפילו לטרוח להתקשר למשגיח כשרות של המפעל או לבדוק באינטרנט מידע.
  כמה צריך לטרוח לברר מידע?

 2. מחמת הקושי שהזכרת, אם אין קוד יצור על המוצר שאז ניתן לדעת בנקל, לטעמי אין טעם להקפיד בכך, וכל שאתה קונה בחנות שעושה מכירת חמץ זה בסדר גמור.

 3. ראיתי כעת במשנ"ב תפ"ט סקי"ד שכתב לגבי ספק דרבנן, שלכתחילה ראוי להחמיר, וזה לשונו:

  משנה ברורה סימן תפט ס"ק יד
  ר"ל דמן הדין[היה אפשר להקל לספור משתחשך אף קודם צה"כ דבה"ש הוא ספק לילה ואזלינן לקולא בספק דרבנן בספירה בזה"ז שהוא מדרבנן לרוב הפוסקים אלא דמ"מ אינו נכון להכניס עצמו לספק לכתחלה ולהכי המדקדקים ממתינים עד צה"כ שהוא בודאי לילה:

  וראיתי שמציינים שכן דעת עוד כמה מגדולי האחרונים [ספר פסקי ותשובות עמ' קנ"ט הערה 446]

  גם ראיתי שהש"ך בכללי ספיקות כתב שלא כ"כ סומכים היום על ספק דרבנן אלא במקום שמפורש, וזה לשונו:
  ש"ך יורה דעה סימן קי
  אין לנו עכשיו לבדות שום ס"ס או ספק דרבנן להקל ללמוד דבר מדבר אם לא אותן המפורשים כל אחד במקומן וכן אותן שנתבארו למעלה או הדומה להן ממש או שיש בלא זה צדדים להתיר וגם זה אחר רוב העיון

  וגם ראיתי שספק במציאות לא תמיד נחשב ספק

  אשמח לדעת כבוד הרבנים שליט"א

 4. המשנה ברורה שם זה נושא אחר לגמרי, זה שאלה אם להכנס לספק דרבנן לכתחילה, כלומר לספור לכתחילה בין השמשות כיון שלאחר שאני אספור ממילא לא אתחייב לספור שוב בגלל שזה ספק דרבנן, ולא כמו במקרה שלך שהספק כבר לפנינו.
  לגבי דברי הש"ך הרי כאן כל הפוסקים שהזכרתי דיברו שזה ספק דרבנן…
  ספק במציאות הוא הספק הכי טוב, רק חסרון ידיעה שניתן לבררו ואינו ספק כללי לכולם הוא בעייתי.

 5. זה סוג של ספק של תערובת, כלומר ברור שיש מוצרים שהגיעו קודם ויש שאחר כך ויש שנכללו במכירה ויש לו, גם מאותו המין העצמו, זה ספק רגיל.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל