מזוזה במחסן

שאלה:

ב״ה
האם צריך לשים מזוזה במחסן?

תשובה:

במחסן יש לקבוע מזוזה ללא ברכה. אולם כמובן שאם הוא ממש חלק מהדירה – אחד מחדריה – יש לקבוע בברכה, כיון שמשתמשים שם ממש לדיורין.

מקורות:

בגמרא ביומא יא,א נחלקו אמוראים אם בית התבן חייב במזוזה אף אם אין בו שימוש מיוחד או לא. ולהלכה נחלקו הרמב”ם והרא”ש כיצד לפסוק בזה, הרמב”ם פסק שבית התבן פטור ממזוזה אם אין בו שימוש לקישוטי נשים, והרי”ף והרא”ש פסקו שחייב וכן פסק השולחן ערוך בסימן רפ”ו סעיף ב’. אך כתב בערוך השולחן סעיף ט’ שעל אף שמנהג העולם לברך, ראוי לא לברך ולחוש לדעת הרמב”ם. וכן פסק באבני נזר חיו”ד סימן שפ”ב ובשו”ת רע”א סימן ס”ו תמה על המחבר שלא חש לדברי הרמב”ם לענין ברכה ובפרט שכך משמע בגמרא.השפת אמת יו”ד סי’ רפו ומזוזת מלכים סי’ יז, אבני נזר או”ח סי’ שפב, מקדש מעט סי’ רפו ס”ק ט, שו”ת מנחת יצחק ח”ד סי’ פט.

ובמחסן שאין בו ד’ על ד’ בשולחן ערוך שם סי”ג פסק שפטור ממזוזה, אך בפתחי תשובה שם כתב שמקום שאינו עומד למגורים אף אם אין בו ד’ על ד’ חייב, אמנם רבים חולקים על זה יעוי’ בשו”ת יביע אומר (ח”ד יו”ד סי’ כג), אך ראוי לצאת ידי כולם ולקבוע מזוזה בלי ברכה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל