חובת המשכיר בקביעת מזוזה / הסרת מזוזה בבית מושכר

שאלה:

שלום וברכה
אם מישהו שוכר דירה האם חייב לקנות מזוזות מכספו ולשלם עליהם או החובה היא על המשכיר?
ובמידה והשוכר קונה האם כשיצא מהדירה יכול לתבוע תשלום מהמשכיר במידה ולא רוצה להוריד את המזוזות(גם באופנים שניתן להקל).
תודה וכול טוב

תשובה:

ככלל חובת המזוזה היא על השוכר כיון שהיא חובת הדר, אמנם המשכיר אינו פטור לגמרי, ולכן אם הוא חושש שהשוכר לא ישים מזוזה חובה עליו לקבוע שם כזו. לאחר שהשוכר יוצא מהדירה הוא רשאי לתבוע את דמי המזוזות, ואם המשכיר אינו מוכן לשלם מותר אף לקחת אותם, אלא שיש שהחמירו בזה ואם זה לא הפסד מרובה יש להחמיר.

מקורות:

בשו"ת שאילת דוד יו"ד סי' ח כתב שחיוב המזוה הוא בין על השוכר בין על המשכיר, כיון שהשוכר גר בה מכוחו, ולא גרע דין בית זה מבית האוצר שחייב במזוזה. וכ"כ בשו"ת שואל ומשיב רביעאה סי' קכא, וע"ע שו"ת דברי יציב ליקוטים והשמטות סי' קג. אמנם בשו"ת אבני ישפה ח"א סי' רט נקט בפשיטות שאין חיוב על המשכיר, ואפילו השכיר דירה מרוהטת, וכן נראה באהלי ישורון פ"ט בשם הגר"מ פיינשטין, וראה קובץ מוריה קכח שנה כג עמ' קסד שכן דעת הגרי"ש אלישיב.

בס' פתחי שערים עמ' שסג כתב, שהמשכיר דירתו לאדם שאינו שומר מצוות וחושש שלא יקבע שם מזוזה, חייב לקבוע בבית מזוזות, משום לפני עיור לא תתן מכשול.

כמו כן יש לציין, שבשעה שהדירה ריקה מאדם יש חיוב מזוזה על המשכיר, אף שאינו דר שם ממש, בודאי בדירה המרוהטת אבל גם בריקה, ראה דעת קדושים סי' רצא סק"א, שעצם הרצון להשכיר נחשב שימוש.

על דעת המתירים להסיר את המזוזה כשבעל הבית אינו מסכים לשלם עבורה, ראה ברכי יוסף שם וכן נראה בשו”ת אגרות משה ח”ד סי’ מד. אולם, בס’ ערוך השולחן סי’ רצג אוסר להסירה אף באופן זה, וראה שו”ת חלקת יעקב יו”ד סי’ קס שבמקום שיש הפסד מרובה [כמה מזוזות ששווין רב ובאדם שאין לו ממון] יש לסמוך על המקילים. אולם, בס’ תשובות והנהגות ח”א סי’ תרמט כתב להחמיר, כיון שהסרת המזוזות יש בה סכנה, ו”חמירא סכנתא מאיסורא”. וראה עוד אפשרויות כאן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל