לתרומות לחץ כאן

מנהגי אבות – האם מועילה להם התרת נדרים?

שאלה:

המנהג אצלנו לאכול מצות יד, השנה בעקבות הקורונה וכו' האם אפשר לבטל באופן חד פעמי המנהג ללא התרה?

תשובה:

בשעת הדחק, לגבי מנהג שלא התנו שיהיה בלי נדר, סומכים על המודעה שעשו בערב ראש השנה שכל מנהג טוב יהיה בלי נדר. אמנם אם מדובר כאן במנהגי אבות כלל לא ברור שניתן להתיר ומעילה התרה בדבר כזה, אבל יש להניח שעל צד אונס שיהיה קשה להשיג מצות לכתחילה לא קיבלו עליהם. ואם אין לכם עכשיו מצות אחרות יש להקל.

מקורות:

ראה אגרות משה אבהע"ז ח"ד סי' ק אות ד. ומקור לדבריו מצינו בשו"ת נודע ביהודה (מהדו"ת סו"ס סו), שדן בכעין זה, אם ניתן להתיר מנהג שנתיסד מדורות עברו בדברים התלויים בפלוגתא דרבוותא, והשיב, שהואיל ויש לחוש שמא התקבל מנהג זה בתחילה משום שבית הדין שבאותו מקום הכריעו לדינא כשיטה המחמירה, אין הבנים רשאים לבטל מנהגם, משום דקי"ל דאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו אא"כ הוא גדול כמותו בחכמה ובמנין [וע"ע מש"כ בזה בשו"ת חתם סופר יו"ד סי' קז, שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' רמט, ובס' סמיכה לחיים להגר"ח פלאג'י יו"ד סי' ה]. וכמו כן לענינינו אין האשה רשאית להחזיק לקולא במנהגי בית אביה, משום שהיא משוייכת לקהילתו של הבעל ונוהגת כמותם בכל המנהגים שנתקבלו לסייג וכדומה, וכל הוראות בית הדין של אותה קהילה חלים עליה כמו על הבעל.

אולם, בשדי חמד (ח"ד מערכת מ כלל לז) כתב לענין חיוב הבנים לנהוג במנהג אבותיהם, שדין מנהגי האבות אינו אמור אלא בדברים שנעשו לסייג או בתורת חומרא בעלמא, אולם, בדבר התלוי בפלוגתא דרבוותא שנהגו בו להכריע כצד מסויים אין הדבר מחייב את הבנים לדורות, ולא שייך בזה דין מנהג. ולפי זה אפשר דה"ה נמי לענינינו, אין האשה חייבת לנהוג במנהגים כעין אלו שנתקבלו על ידי בני קהילתו של הבעל.

ומכל מקום, באופן שידוע שלא נהגו כך מחמת שהכריעו כשיטה המחמירה אלא לחומרא בעלמא, כתב האגרות משה שם שאין לזה תורת מנהג [וכעין זה כתב בתשובותיו או"ח ח"ב סי' פג, לענין אדם שהיה נוהג להחמיר שלא לטלטל אף במקום שיש עירוב, לחוש לשיטת הרמב"ם דצורת הפתח אינה מועילה לפירצה הרחבה יותר מי' אמות, דכיון שנהג כן בתורת חומרא בעלמא רשאי הוא להתיר את נדרו].

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. חשבתי להוסיף שאם השואל לא רוצה לבטל המנהג באופן קבוע אלא רק חד פעמי לאור המצב יש להקל ע"פ הדגול מרבבה ( ר' חזקאל לנדא) שחידש ביורה דעה סימן רי"ד על דברי הש"ך שם בס"ק ה', שאם אדם אינו רוצה לבטל מנהגו לגמרי, אלא שרק באופן חד פעמי אוכל, ואח"כ יחזור למנהגו א"צ התרה. ע"ש .
    וכ"פ הגאון חתן סופר בתשובה ( ס"ס ג) כדברי הדגול מרבבה, וכן הגאון מהרא"ל שפירא בשו"ת בית לוי ( ס"ס לב) בהיתר הקטניות בפסח בשנת בצורת הסתמך ע"ד הדגול מרבבה הנ"ל שא"צ לעשות התרה. ויש עוד פוסקים, שבביטול חד פעמי א"צ, שו"ת שבט הלוי לר' ואזנאר, ( ח"ב ס' לא אות ב), אומנם יש חולקים, אך בצירוף מסירת המודעה שבערב ר"ה שאומרים כל הנדירים שאסור וכו' בודאי שיש להקל.
    וע"ע בשו"ת יבי"א ח"י יו"ד סי' כ.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל