האם גוי יכול לקנות בהעברה בנקאית

שאלה:

שלום לכבוד הרב, ידוע ההיתר של שעת הדחק, שנותנים לגוי כלי חדש שטעון טבילה, והגוי מלווהו לישראל ללא הגבלת זמן. אך דא עקא שאין גוי נמצא לידי עקב ההגבלות של הקורונה, והמקוואות לכלים סגורים מעבר לאיסור מטעם הרשויות בצרפת שאין לצאת מהבית אלא עבור צרכים חיוניים, ובכן שאלתי, האם ניתן להקנות הכלי לגוי על ידי זה שיקנה הכלי, וישלם מחיר סמלי בהעברה בנקאית ולאחר מכן הוא יאמר דרך הטלפון שהוא מלווהו לישראל ?

תשובה:

שלום וברכה, העברה בנקאית הרי זה קניין כסף. ונחלקו הפוסקים האם גוי יכול לקנות בקניין כסף. ולהלכה אנו פוסקים שגוי קונה במשיכה בלבד. ודעת ההגהות אשר"י ותשובת מיימוני שבמקום שגוי לא יכול לקנות במשיכה קונה בכסף. ויש לסמוך על דבריהם בפרט שיש הסוברים שבגוי לכתחילה מועילה משיכה. עצה נוספת: שיקנה את הכלי לגוי בקניין אודיתא – שיודה בפני שני עדים שהכלי שייך לגוי פלוני, ובזה זכה הגוי בכלי. בהצלחה.

מקורות:

העברה בנקאית נחשב לקניין כסף, כך היא דעתו של הגאון הרב מנדל שפרן, הובא בקובץ הישר והטוב. קניין כסף בגוי ראה ערוך השולחן חושן משפט סימן קצד סעיף י: ובמטלטלין דעת רוב רבותינו דקניינו  (של גוי) הוא רק במשיכה ודעת רש"י ז"ל דקניינו הוא רק בכסף [בכורות ג' ב] ודעת הרמב"ם בפ"א מזכייה דקונה בין בכסף בין במשיכה והעיקר לדינא כדעת רוב הפוסקים וביו"ד סימן ש"ך חששו רבותינו הטור והש"ע בבכור גם לדעת רש"י והוא חומרא בעלמא [הגר"א סקי"א] מפני חומר קדשים בחוץ ושם סימן קמ"ו כתבו כדעת רוב הפוסקים דמשיכה קונה והטעם כיון דישראל מישראל קונה בכסף מן התורה וכתיב או קנה מיד עמיתך משמע דיש חילוק בין עמיתך לאינו עמיתך ומדעמיתך בכסף מסתמא שלא לעמיתך במשיכה ואין לומר בין בכסף בין במשיכה דמדלעמיתך בחדא שלא לעמיתך נמי בחדא [שם י"ג א] ואין חילוק בין ישראל מגוי או גוי מישראל [ש"ך] וקניין מסירה נ"ל דאינו בגוי דזהו תקנתא דרבנן כמ"ש בסי' קצ"ז ולא מצינו שתקנו בגוי ויש מהגדולים שכתבו דבמקום שא"א לעשות משיכה קונה קניין כסף [הג"א פ"ד דב"מ ותשו' מיימוני קניין סימן ה' בשם הר"י מוינא] וכדאי הגדולים האלו לסמוך עליהם בפרט שלדעת רש"י ורמב"ם מעיקר הדין כן הוא ויש להסביר דבר זה דכמו בישראל דמן התורה אינו קונה רק בכסף מ"מ במקום דלא שייך כסף כגון במתנה קונה במשיכה מן התורה כמו כן בגוי דקניינו מן התורה במשיכה במקום שא"א כגון שהסחורה היא בריחוק מקום וכה"ג קונה בכסף וכן כשמוכר דבר דאין שייך בו משיכה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל