הנחת תפילין על ידי עובד זר גוי

שאלה:

עובד זר -גוי המטפל ביהודי קשיש אשר נמצא בדעה צלולה .האם הוא יכול לקשור על ידו את התפילין והיהודי הקשיש יברך. פעולת הקשירה על היד וההנחה על הראש בלתי אפשרית להיעשות על ידו של הקשיש. האם צריך לחפש על כך יהודי בדווקא?

תשובה:

שלום וברכה! אם בכוח האדם הסיעודי לסייע לעובד זר להניח לו, יכול העובד זר להניח עליו את התפילין. אך אם אין בכוחו לסייע לנכרי, ראוי לדאוג שיניח עליו את התפילין ישראל שחייב בהנחת תפילין. אך אם אין מצוי שם ישראל בדיעבד יניח לו העובד זר (אך במקרה זה לא יברך על התפילין עד לאחר שהם מונחים על ידיו ועל ראשו). וכן הדין לענין אשה.

מקורות:

שבט הלוי א,ח, וכן מובא בישורון חי"ט עמוד תקנח בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א. טעם הדבר, מכיון שדעת רוב הראשונים מה שאמרה התורה 'וקשרתם' היינו ההידוק על היד (תוספות מנחות לה,ב ד"ה משעת ויעוי' במנחת שלמה ח"ב סימן א'). אמנם אפשר לעשות שליח להנחת התפילין כמבואר בקצות החושן סימן קפ"ב סק"א, אך יש לדון אם מי שאינו בר חיובא יכול להיות שליח. ובגמרא בעבודה זרה לט,א מובא מעשה באשה שנשאת לחבר והיתה קושרת לו תפילין על ידו, ובתוספות מנחת לו,א ד"ה משעת כתב שהיתה מסייעת לו, אך באמת אינה יכולה לקשור לו, אך בהגהות מימוניות פ"א מהלכות ציצית אות ט' הביא דעה שאכן אשה קשרה להניח תפילין לאיש כיון שהקשירה אינה תיקון המצווה. ומבואר שהנחת תפילין על ידי מי שאינו בר חיובא נתון במחלוקת ראשונים, ולכן יש להחמיר בזה ולהעדיף הנחה על ידי בר חיובא. אך כשאין ברירה כתבו האחרונים שגם אם יניח לו מי שאינו בר חיובא יקיים מצוות 'והיה לאות על ידך' שהתפילין מונחות עליו.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל