גזל מגר שוטה האם זה ניתק לעשה והאם זה ניתן לתשלומין

שאלה:

בס"ד
מי שגזל מגר שוטה האם זה נחשב ניתק לעשה לפוטרו ממקלות שהרי לכאורה אין אפשרות לקיים בו "והשיב" מכיון שהוא לא יקנה את מה שמשיב לו. [אם דעת אחרת מקנה אינו קונה מדאורייתא,] וכן אם חובל בו האם זה נחשב שישנו בתשלומין,כשאר חובל דמש"ה פטור ממלקות או דהו"ל כחבלה שאין בה שו"פ שלוקה על זה. [או דנימא שלקיום של "תשלומין" בחבלה וכן לקיום של והשיב א"צ שהוא יקנה את זה דסגי בכך שמביא לו את זה והוא יכול להשתמש בזה,ולפיכך גם בקטן כה"ג יצא בזה יד"ח]

תשובה:

שלום וברכה,

גזלן שבא להשיב את גזלתו צריך להשיבו ליד הבעלים או לרשותו ושיזכה בהם הבעלים. ואם הניח במקום שלא זכו בו הבעלים, אף לא יצא יד"ח השבה. ולפ"ז בשוטה שלא ניתן להקנות לו את הגזלה לא ניתן לקיים בו השבת הגזל.

גם אם לא שייך השבה בגזל, אין לוקים על גזל של שוטה, לדעת האבן האזל, מאחר והלאו בעצמותו ניתן לתשלומים אין לוקים עליו. ויל"ע בדעת הדברי יחזקל. ראה מקורות.

בהצלחה.

מקורות:

השבת גזלן צריך שיזכה בהם הבעלים ואם לא זכו הבעלים אינו השבה. כן נראה מדברי השו"ע חו"מ סימן בשומר שגזל את הפיקדון מביתו, לא מועיל שיחזיר למקום שגזל, מאחר ואין כאן השבה ליד הבעלים. ולמקום הפיקדון אינו נחשב מקום של הבעלים, מאחר ואין הבעלים רוצים שימשיך להיות שומר. מוכח שאין שיש לעשות השבה שיזכה הנגזל בגזילה. עוד יש להוכיח מהשו"ע סימן שסו ס"ג גבי גזל מהקטן לא מועיל שיחזיר ליד הקטן, אלא צריך להחזיר ליד הבעלים, כיון שהשבה ליד הקטן לא זכו הבעלים. ומוכח שהשבה צריך שיזכו הבעלים. ולפ"ז בשוטה שאין לו אפשרות לזכות לא מועילה בו השבה.

אמנם לגבי חיוב מלקות נראה להוכיח מדברי הרמב"ם (גנבה פ"א ה"א) כתב: ואין לוקין על לאו זה שהרי ניתן לתשלומין שהגנב חייבה אותו תורה לשלם, ואחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון גוי. ובדברי יחזקאל מוכיח מכאן שדעת הרמב"ם שיש חיוב השבה בגוי ולכן אין מלקות.

אלא שבמנח"ח (רנח) הקשה קושיא שבכל מקום שלא יהיה חיוב תשלומים יתחייב במלקות, כיון שרק לאו שניתן לתשלומים אינו לוקח ולאו שאין בו חיוב תשלומים יהיה בו מלקות. ובאבן האזל גניבה פ"ז ה"א תירץ, שלאו הניתן לתשלומין שממעטינן ממלקות אין המיעוט משום כדי רשעתו – שאין מקיימים שני עונשים באדם אחד. אלא לאו שיש בו תשלומים ממועט בעצם ממלקות. וכדין לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין אין לוקין עליו. ולכן גם במקרה שלא יהיה בפועל תשלומים בגניבה, כיון שבעצמותו ניתן לתשלומין, התמעט לאו זה ממלקות, ואין לוקין עליו גם אם בפועל אין חיוב תשלומין. עכ"ד.

ולפי דברי האבן האזל  גם בשוטה שאין חיוב השבה, אין מלקות על איסורו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל