תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

כלה שהכניסה את אצבעה לתוך הטבעת בעת הקידושין

שאלה:

שלום וברכה חתן שהיה רועד בזמן שאחז את הטבעת בחופה ולא הצליח להכניסה לאצבע כלתו והיא הכניסה את האצבע שלה לתוך הטבעת שביד החתן האם היא מקודשת נודה על תשובה מנומקת יישר כח

תשובה:

שלום רב,

אכן יש שכתבו שחשוב שהאישה לא תקח בעצמה את הטבעת בשום שלב, וכך נוהגים היום. ולשיטתם במקרה שלחה כפי שמתואר בשאלה הרי זה ספק קידושין. ויש אומרים שבכל מקרה הרי היא מקודשת. וראה במקורות.

מקורות:

ראה בבית שמואל אבה"ע סי' כז סק"ג שהביא בשם תשובות מהרש"ך: "ואם אמר טלי קידושיך מע"ג קרקע הרי זה ספק קדושין". כלומר, אם הניח לה את כסף הקידושין ואמר לה טלי קידושייך והיא נטלה בעצמה הרי זה ספק. הקשר ברור. משום שבגט יש דין נתינה ואם הוא לא נתן לה את הגט אלא הניח לה במקום מסויים ואמר לה טלי גיטך אינה מגורשת.

ומתוך כך כתב בשו"ת תשובות והנהגות ח"ב סי' תרלט:

"ולפ"ז נראה דיש להקפיד כשמקדש האשה ונותן לה הטבעת שלא תעזור לו האשה בכך, דבעינן כי יקח דוקא והיינו שהוא לבדו יקחנה, ולכן כשהטבעת בידו סמוך לאצבעה, אזי אם היא תתחוב את אצבעה לתוך הטבעת להניחה אצלה, יש לומר דלא מועיל דחשיב שהאשה לקחה הטבעת, ולא נתקיים הדין שהאיש צריך להכניסה לידה ולהניחה.

ושורש הדין, אם ללמוד קידושין מגט דאיתקוש הויה ליציאה, וכמו דבגט לא מועיל טלי גיטך מע"ג קרקע גם בקידושין לא מועיל, וע"ז עוררו האחרונים מהנאת מלוה, או פקדון, או גזלה ואמר שמקודשת ואמרה הן, שאין כאן נתינה מצידו רק היא מקבלת ומועיל, ונראה דשאני התם דנעשה שלה על ידי האיש לבד, באמירתו, ולכן מקודשת, משא"כ בטלי קידושין מע"ג קרקע שהאשה עוזרת לחלות הקידושין, שרק בלקיחתה בידה נעשית שלה ולא באמירה, בזה יש לומר דאיכא חסרון של כי יקח ודלמא לא מועיל".

כלומר, לשיטתו בהנחה שזה אכן ספק קידושין, הבעיה היא שמא יש דין נתינה וזה לא יתבצע באופן שהיא לוקחת את זה מידיו. וא"כ לא משנה מה הסיבה אם משום שהוא רועד או מסיבה אחרת. עצם העובדה שהיא לקחה ממנו לא התקיים דין נתינה, וממילא זה ספק קידושין.

אולם יש לדעת שרבים מהאחרונים חולקים, וסוברים שבקידושין לא נאמר דין נתינה וטלי קידושייך מע"ג קרקע, הרי היא מקודשת לגמרי. ולכן לשיטתם במקרה דנן אין בעיה. וגם במקור הדין לגבי גט לא ברור כלל מקרב את הגט (במקרה זה את הטבעת) לאצבעה והיא זו שנוטלת אותו שאין זה גט, ראה את השיטות בסי' קלח סעי' א'.

 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל