ספייה לקטן שלא הגיע לחינוך מחוץ לסוכה

שאלה:

שלום רב מה ההבדל בין האכלת קטן בן שנה מחוץ לסוכה שאסור [בדברים החייבים בסוכה] מדין ספייה, לבין לצוותו לישן מחוץ לסוכה שמותר.

תשובה:

למעשה שאלתך בנויה על הלכה שאינה מדוייקת, כיון שלדינא התיר המגן אברהם להאכיל קטן שלא הגיע לחינוך חוץ לסוכה, ומשום שהמאכל עצמו מותר ורק הזמן מחייבו להיות בסוכה וגם משום שהיא מצות עשה ולא איסור לא תעשה.

אמת שיש שביארו בדעת בית שמאי שפיחת המעזיבה מעל תינוק בן יומו שהטעם הוא משום איסור ספייה, אבל פשט זה הרי תמוה כיטן שאינו אוכל דבר המחוייב בסוכה ולא כמות המחוייבת בסוכה… ודוחק לומר שסבר שכיון שכך הוא עיקר מאכלו של תינוק לגביו יהיה בזה חיוב סוכה…

מקורות:

מגן אברהם סימן תרטז ס"ק ב [בחילוק ביום יום כיפור לסוכה]:

נ"ל דלא תתן להם לאכול דהוי כמאכילו נבילות בידים ול"ד לסוכה שרשאים ליתן לו לאכול חוץ לסוכה דהתם באכיל' אין איסור והיא נותנת לו ומה לה אם יאכל בסוכה או חוץ לסוכה ואינה מחוייבת להכניסו לסוכה משא"כ כאן דהאכילה בעצמ' אסור והוי כנותנת לו נבילה אלא כשאוכל א"צ להפרישו עסי' שמ"ג ועוד דהתם הוי מצות עשה עסי' רס"ט .

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. חילוק תמוה, ויותר נראה שזה סתירה בדבריו, כי לפי מה הטעם שכתב בסי' תרט"ז גם אם הגיע לחינוך אין בו איסור משום ספייה, ועכ"פ בסי' זה לא הזכיר הגבלה זו לא המג"א ולא המ"ב.

  2. מה שהרב הסביר בדעת המגן אברהם לכאורה לא מובן.
    המחצית השקל מסבי שיש איסור! אך הפמ"ג מסביר זאת אחרת.
    לולי הפשיטא של הרב מדברי המג"א על יום הכיפורים, לא היה מובן כן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל