לתרומות לחץ כאן

נשואי כהן לאלמנה שלא קיבלה חליצה

שאלה:

כהן שנשא אלמנה הזקוקה לחליצה ולא חלצה. מה דין הנישואים? ומה דין הילדים? האם הם חללים?

תשובה:

שלום רב,

אלמנה הזקוקה לחליצה, ולא קיבלה חליצה אסורה מדאורייתא לכל אדם בין אם הוא כהן ובין אם לאו. גם לאחר שתקבל חליצה, אסורה לשוב לבעלה שנישאה לו באיסור, ואפילו אם זה בשוגג. בנוסף, היא אסורה לכהן משום שחלוצה פסולה לכהונה מדרבנן. ראה שו"ע אבה"ע סי' ו' סעי' א'.

ראה ברמ"א שם סי' קנט סעי' ג': יבמה שזינתה לפני שקיבלה חליצה יש אומרים שהיא אסורה לבועל. והסיבה היא משום שחז"ל קנסו אותה אפילו בשוגגת שלא ידעה שהיא זקוקה לחליצה.

ועי' מה שכתב בשו"ת חתם סופר (אבה"ע סי' כו) על דברי הרמ"א אלו, וסיים: ונשאלתי למעשה ביבמה כנ"ל ששניהם ומ"מ איני אומר למעשה להקל והרוצה לסמוך יסמוך שאני איני כדאי. ומ"מ הדבר מתמיה מאחר בדורותינו מעשי' בכל יום שנתפתו פנויות נדות שאיסורם איסור ולא קנסינן לאוסרה על הבועל אדרבא משתדלים לישא אותה כמ"ש תוס' יבמות כ"ד ע"ב ד"ה משום וכו' ואיך נחמיר על זה שעבר גם על לאו לא תהיה אשת המת החוצה וגם הוא איננו לאו דשאר אלא לאו בעלמא כמ"ש רש"י יבמות צ"ב סוף ע"א דלא הוי אלא לאו גרידא ע"כ מי שרואה לפי הזמן והמקום להתירה לבועל שומרת יבם שזינתה היינו אחר שתחלוץ לה יבמה מאן מרמי ליה מיניה אבל מאתי לא תצא הוראה".

ומ"מ מאחר שאם יש קנס זה מדרבנן, אפשר להתיר וראה בקובץ תשובות הגרי"ש אלישיב ח"ג סי' רו.

אולם כל זה רק כאשר זינתה עם אדם ללא נישואין. אבל במקרה שהיא גם נישאה לו, חז"ל גזרו שתהיה אסורה לו גם כאשר היא שוגגת. כך מבואר ביבמות צב ונפסק שם בשו"ע. לכן, במקרה שאתה שואל, שהיא נישאה לאותו כהן היא אסורה לחזור אליו גם לאחר שתקבל חליצה מאח בעלה הראשון. בנוסף כאמור יש איסור דרבנן לחלוצה.

לגבי דין הילדים. כפי שמבואר שם, יש מחלוקת בראשונים אם הוא ממזר מדרבנן או שאינו ממזר כלל. שני הדעות הובאו בשו"ע שם סעי' ב'.

לשאלתך האם הילדים חללים, התשובה היא כן. אמנם הדין הוא שחללים נעשים רק כאשר הם נולדים לכהן מאישה האסורים זה לזה באיסור שיש רק לכהנים. אבל זקוקה ליבום לזר אסורה תמיד, לאו דווקא בכהנים ולכן אין בזה חללות. ראה סי' ז' סעי' יב. אולם אם היא תבעל לאדם האסור לה כמו אותו כהן, אפילו פעם אחת לפני שנכנס להריון, הרי שבאותו ביאה היא נעשית זונה, וממילא ילדיה מכהן יהיו חללים מלבד הסוגיה של ממזרות מדברנן. וראה עוד בשו"ת עונג יו"ט אבה"ע סי' קכ. בנוסף, יש לילדים גם דין חללות מדרבנן ראה שו"ע שם סי' ז' סעי' יט.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל