לתרומות לחץ כאן

קבורה בטלית / אדם שלא לבש ציצית בחייו

שאלה:

האם אדם שלא לבש טלית בחייו נקבר עם טלית? והאם במקרה שלא מצאו את הטלית, קוברים בטלית אחרת? ע"פ מנהג אשכנז

תשובה:

שלום רב,

לגבי עצם הקבורה עם טלית יש נידון כבר הראשונים וזה תלוי במנהגים. לכן, אפילו אם לא מצאו את הטלית של הנפטר עצמו אפשר לקחת טלית אחרת אם הם נוהגים לקבור עם טלית.

אולם אדם שלא לבש טלית בחייו, נראה שבכל מקרה עדיף שלא לקבור אותו עם טלית.

מקורות:

מחלוקת הראשונים הובאה כבר בטור ובשו"ע יו"ד סי' שנא. יש אומרים שקוברים אלו עם טלית עם ציצית, וכך היא דעת הרמב"ן, ויש חולקים שלא לקבור אותו עם ציצית. וראה בשו"ת שאילת יעב"ץ ח"א סי' קס"ו שכתב שאין הקפדה לכרוך את הנפטר דווקא עם טלית שהוא לבש או שנעשה בו מצווה. אלא אפשר להלביש לו גם טלית חדשה שעדיין לא נעשה בו כל מצווה.

וראה ברא"ש מועד קטן פ"ג סי' פ' שהאריך בענין זה אם קוברים אם הציצית או לא. וז"ל: "ור"ת ז"ל תירץ דשאני מצות ציצית ששקולה כנגד כל המצות כדאמר בפ' התכלת (דף מג ב) ציצית בגימטריא ת"ר ושמנה חוטין וה' קשרים כנגד תרי"ג ויש בה לועג לרש יותר משאר מצות ועוד איכא למימר דאינו ניכר כל כך אם הוא בגד של כלאים כמו שניכר לעולם אם מעטפין אותו בטלית שאין בו ציצית והא דאמרינן בפרק מי שמתו (דף יח א) דליי' שלא יאמרו למחר באים אצלנו ועכשיו מלעיגים עלינו אף על גב שיש למתים נמי ציצית שייך בהו ליעוג כיון שאינן בני חיובא וממתי מדבר אין להביא ראיה שיש להטיל למת ציצית מהא דאמר בפרק המוכר את הספינה (דף עד א) בעובדא דרבה בר בר חנה שראה מתי מדבר והיה ציצית במלבושיהן שאני התם שהיו נכנסין במלבושיהן כשהן חיין לקברים כדאיתא במדרש איכה רבתי שבליל תשעה באב היה הכרוז יוצא על עמא לחפור והיו הכל הולכין וישנים בקבריהם ולמחר הכרוז יוצא הבדלו החיים מן המתים ותימה על מנהגינו שרגילים להסיר הציצית מטלית המת *ור"ת היה אומר ששמע מזקני לותי"ר כי הציצית היא עדות שקיים את התורה ואין הדור עכשיו ראוי לאותו עדות ועוד יש במדרש לדורתם חסר וי"ו כלומר לדור תם ור"י היה אומר בימיהם היו לכולם בחייהם ציצית היו מטילים להם ציצית גם במותם אבל האידנא שאין לכל ציצית בחייהם אם יטילו ציצית למי שלא היה לו בחייו איכא טפי לועג בחייו לא רצה לקיים מצות ציצית ובמותו יקיים ואם יטילו לאותם שהיה להם בחייהם נמצאו אותם שלא היה להם מתביישין".

כלומר, מדבריו נראה, שהנידון הוא רק האם לקבור כל אדם עם ציצית משום שהוא קיים מצווה זו בחייו, והשאלה היא רק כדי שלא לבייש את מי שלא קיים. אולם אדם שודאי לא קיים מצווה זו בחייו ודאי שזה לעג לרש אם יקברו אותו עם ציצית, לכן, ודאי עדיף שלא לקוברו אם טלית כלל. 

 

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל