תרומות – לחץ כאן

מה יעשה אדם שאין לו ספר תורה בשבת זכור?

שאלה:

מה יעשה אדם שאין לו ספר תורה? לדוגמא לפעמים יוצא לי בצבא להתפלל בלי מניין ביום שבת, וגם בשני וחמישי – האם נכון לקרוא את הקריאה מתוך חומש? אני יודע מעט טעמים השאלה האם זה בסדר לנהוג כך?

תשובה:

שלום וברכה

ודאי נכון כך לעשות כדי לקיים לפחות את התוכן הרעיוני של המצוה לייחד זמן ללימוד תורה בזמנים אלו כדי שלא יעברו שלושה ימים בלי קריאה בתורה, אבל אין בכך קיום למצות קריאת התורה שלה יש תנאי בל יעבור שיהיה מתוך ספר תורה ובמנין, ולדעת חלק מהראשונים היא לא חובה המוטלת על כל יחיד אלא חובת ציבור כחלק מנוסח התפילה.

ספציפית לגבי פרשת זכור יש בזבה דעות בין הפוסקים, ויש סוברים שניתן בדיעבד גם מתוך חומש, אמנם כיון שמדובר במצוה דאורייתא ודאי יש לחשוש לכל הדעות ולהקפיד שבשבת זכור ודאי יהיה מנין וספר תורה ולא להפסיד.

ואסדר את הכללים בפרשת זכור לחייל שהוא בפעילות מבצעית [אני חוזר שוב, פעילות מבצעית, לא שיגרה צבאית שבה אין לוותר על שום דבר!]:

א. על אופן קיום מצוה זו נחלקו הפוסקים: בס’ האשכול פורים סי’ י כתב שיש לקרוא מספר התורה בדוקא, וכן הובא בלבוש סי’ תרפב, וראה שו”ע שם סעי’ ז ומשנה ברורה שם. אולם, ברמב”ן דברים כה יז נראה שחיוב זה אינו אלא מדרבנן, ומן התורה די בזכירת הדברים בפה אף ללא ספר תורה. כמו כן, ברא”ש ברכות פ”ז סי’ כ כתב שיש לקיים מצוה זו במנין דוקא, וכן הובא בשו”ע סי’ קמו, אולם, בס’ מנחת חינוך כתב שדין זה אינו אלא מדרבנן, ומדאורייתא ניתן לקיים זאת אף ביחידות, וכן הובא במשנה ברורה סי’ תרפה. בקרן אורה בברכות ג ע”א נראה שאף חכמים לא חייבו לעשות זאת בציבור בדוקא. נמצא, שאם אין לך אפשרות למנין, תוכל לקיים זאת ביחידות לדעת הסוברים שזה מועיל, ולכל הפחות מדאורייתא.

ב. אף על פי שחכמים קבעו את החיוב לשבת זו, מעיקר דין תורה אין לכך זמן מוגדר, ואם יש לכם מנין אנשים שלא שמעו קריאה זו בשבת תוכלו לעשות זאת לאחר השבת.

ג. האחרונים נחלקו אם ניתן לקיים מצוה זו על ידי הקריאה בפורים של ויבוא עמלק, במגן אברהם סי’ תרפה  כתב שכיון שמוזכר שם מעשה עמלק די בקריאה זו, אולם במשנה ברורה שם ס”ק טז הביא שיש שחולקים, משום שלא מוזכרת שם מצות מחייתו. בדיעבד, שאי אפשר באופן אחר תוכלו בצירוף כל הנ”ל [הזכירה ביחיד וכו’] לכוין לצאת ידי חובה בקריאה זו.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל