תרומות – לחץ כאן

איחסון חפצים יקרים בארון הקודש

שאלה:

האם מותר לשים חפצים יקרים של בית הכנסת כגון מערכת הגברה בתוך ארון קודש

תשובה:

שלום וברכה

מעיקר הדין, בתוך ארון הקודש אסור להניח אפילו ספרי קודש כמו חומשים וסידורים! ורק אם יש שם מדפים תחתונים המיועדים לכתחילה לשאר צרכים ולא לספרי התורה ניתן להקל להניח שם חפצים אלו. ראה משנה ברורה בסי’ קנד ס”ק לא. אמנם יש שכתבו שבזמנינו אף שלכתחילה יש להמנע וכאמור, המיקל אין למחות בידו, שכן דעת האור זרוע המרדכי והרמא (קנד) ועוד. שכל ארון קודש שנעשה לשמירת הספרים אין בו דין תשמיש קדושה וכל החומרא זה רק בארון שנעשה לכבוד, ולכן כיום הארונות קודש רובם נעשים לשמירת הספרים ובפרט שסוגרים בדלתות בריח או בסורגים. ( יש נידון בפוסקים אם יש הבדל בין ארון שמשוקע בחומה לארון חיצוני ואכמ״ל.)

ואם כן יהיה מותר להצניע בארון כזה שאין בו דין תשמיש קדושה
ועוד יש להוסיף מטעם אחר שאין לו דין תשמיש קדושה.
שהרי כל הספרים המונחים בארון הם נמצאים בתוך הנרתיק או הבית שלהם, בעיקר בספרי תורה ספרדיים כמובן, באשכנזיים זה לא יעזור לכאורה, ואין מגע ישיר בין הקלף לארון ובזה כתבו הפוסקים
הקרבן נתנאל (מגילה כו ב סימן ב אות א), דנראה דלדידן שמלבישים הס”ת מטפחת ומעיל הוי הארון תשמיש דתשמיש, ואין עליו דין תשמישי קדושה שנגנזים. עכת”ד. וסיוע לדבריו מדברי ראבי”ה (מגילה סימן תקצ עמוד שכ”א), שכ’, שיש למצוא קצת היתר לכורסייא שבזמן הזה שאין רגילים לתת עליו ס”ת בלי מטפחת מש”ה הוי תשמיש דתשמיש, וכ”כ המרדכי מגילה (סימן תתכ), וכ”כ ב”י (סימן קנד) בשם הרא”ש. (והוא בפסקי הרא”ש ס”פ בני העיר ס”ס יא). ואף אנו נאמר כן לגבי ארון הקודש. וכ”כ כיו”ב בב”י שם. וכן משמע עוד בבית יוסף יו”ד (סימן רפב) ובכסף משנה (פ”י מהל’ ס”ת ה”ד) שכתב אליבא דהרמב”ם,
וכן מתבאר מדברי הב”ח ביו”ד (סימן רפב)
וכן הוא בחידושי החתם סופר (מגילה כו ב), דה”ט שהארון נחשב תשמיש קדושה, אע”פ שיש עליו מטפחת ומעיל, משום שכמה פעמים המטפחת והמעיל קצרים, והס”ת בעצמו נוגע בארון הקודש, וגם לפעמים כשמפשיטים הס”ת הוא מונח בארון בלי מטפחת כלל. ע”ש. הנה דבר זה לא שייך כלל בארון קודש שלנו, כי ספרי התורה שלנו מונחים בכל היקפם בתוך התיקים, ולא יסורו מהם לעולם.
ומעתה אין הארון אלא תשמיש דתשמיש. ואף שיש חולקים בזה אכמ״ל
ולכן פסק לפי כל זה בשו״ת יביע אומר (חלק ח או״ח יט בהערה שם) וז״ל ״כן נוהגים רבים להצניע בתוך ארון הקדש טלית ותפלין ושופר וכיו”ב, ויש להם על מה שיסמוכו״.

ומכל מקום כאמור המנהג להמנע מכך.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *