לתרומות לחץ כאן

פת פלטר בעשרת ימי תשובה ובשבתות

שאלה:

שלום לרב .

1. האם מותר לאכול פת פלטר , כל השנה ? (כמובן בדרך המותרת ושכל המרכיבים כשרים)

2. מדוע השולחן ערוך הזהיר מפת עכו"ם בעשרת ימי תשובה ?! (שו"ע , או"ח , תרג') , ולא למשל מאיסור אחר ? מה המקור של איסור זה דווקא ?!

3. האם פת פלטר מותרת בשבת ?

אם אפשר מקורות לעיון בבקשה .

תודה ויום טוב.

תשובה:

שלום וברכה,

שאלתך הראשונה לא הבנתי, הרי הבאת בשאלתך השניה שמעיקר הדין מותר וזה פשוט, רק צריך לדעת שני דברים: 1. כיון שהיום הלחם מורכב מעשרות רכיבים ורכיבי רכיבים השאלה הזו כמעט ואינה מעשית, למעשה לא ניתן לקנות שום לחם שלא בהכשר מהודר. 2. כיון שזה אינו לכתחילה, וכפי שהזהירו שלא להשתמש בעשרת ימי תשובה, אין להקל בזמנינו שיש שפע עצום של מזון, כל השנה יש להחמיר.

לגבי הנושא של דיני הקדימה וחשיבות הפת הזו, אעתיק לך מהספר לקט הקמח החדש שעומד לצאת בהוצאה חדשה מפוארת ומדוייקת בקרוב, בסי' קסח אות יז שכך כתב:

כשיש לפניו פת ישראל ופת עכו"ם, השיטות בזה בזמנינו:

א) כשאינו נזהר מפת עכו"ם, אם שתיהן שוות במינן ובנקיות, מקדים את של הישראל. ואם הפת של הנכרי נקיה והפת של ישראל קיבר, דלדעת השלחן ערוך מברך על איזו מהן שירצה, היינו דוקא אם שתיהן פרוסות או שלימות ושוות במינן ובגדלותם, אבל אם רק אחת מהן שלמה מברך על השלמה (אליה רבה ס"ק ט שלחן ערוך הרב סעי' ו).

ועיין בעטרת צבי (ס"ק ט) שכתב, שאם יש לו פת ישראל נקיה ופרוסה, ושל עכו"ם קיבר ושלמה, יניח את הפרוסה תחת השלמה ויבצע משתיהן, אבל אם הפת של ישראל פרוסה וגם קיבר ושל העכו"ם שלמה ונקיה, מברך על הפת של העכו"ם, כיון שיש לה שתי מעלות, שהיא נקיה וגם שלמה. ואם שתיהן נקיות, או שתיהן קיבר, ושל ישראל פרוסה ושל הנכרי שלמה, מברך על איזו מהן שירצה, כיון דשוות הן במעלות {שלכל אחת מהן יש מעלה אחת על פני חברתה}.

מיהו האליה רבה (שם) מפקפק על כך, דבכהאי גוונא אין בפת של העכו"ם רק מעלה אחת על הפת של הישראל – שהיא שלמה, ומעתה, אם כאשר יש לפת הישראל שתי מעלות, אחת שהיא של ישראל והשנית שהיא נקיה, כתב העטרת צבי דלא יניח את השלמה מידו אלא יבצע משתיהן, כל שכן בדין זה שיש לפת הישראל רק מעלה אחת שהיא של ישראל, שאין להניח את השלמה מידו אלא יבצע על שתיהן, ואכן כך נקט האליה רבה לדינא דיבצע על שתיהן.

ואם הפת של עכו"ם היא מחטים ושל ישראל משעורים, יברך על של עכו"ם, ומי שלבו נוקפו יבצע על שתיהן (אליה רבה שם). וכן כתב בפרי מגדים (משבצות זהב ס"ק ה) שיבצע על שתיהן. ואם הפת של ישראל פרוסה ונקיה וגם גדולה, ושל העכו"ם שלמה וקיבר וקטנה, לדעת הפרי מגדים (משבצות זהב שם) בוצע על של העכו"ם כיון שהיא שלמה, אבל אם של העכו"ם נקייה ופרוסה ואינה גדולה מהפת של ישראל שהיא קיבר ופרוסה, לא כתב מה דינו ע"ש.

ופת שנילושה על ידי ישראל ונאפית בתנור של עכו"ם והשליכו בו קיסם, דינו כפת ישראל ממש (של"ה שער האותיות אות ק – קדושת האכילה בהגה"ה ומובא בפתחי עולם ס"ק יב)

ב) ואם הוא נזהר מפת עכו"ם, יסלקנה מהשלחן אפילו שהיא נקיה {מחשש שאם תהיה מונחת על השלחן בעת הברכה, תהיה חביבה עליו מפני שהיא נקיה, ואפשר שיצטרך לברך עליה}. וכבר הקשו על זה המפרשים {הב"ח ס"ק ב והט"ז ס"ק ה והמגן אברהם ס"ק ט ועוד} למה יסלקנה אחר שהוא מקפיד שלא לאוכלה, ועיין במשנה ברורה (ס"ק יט) דמכל מקום לכתחילה נכון לעשות כן.

וגם על מה שכתב השלחן ערוך, דאם יש לו אורחים מסובים על שולחנו ואינם נזהרים מפת עכו"ם יכול בעל הבית לבצוע על פת עכו"ם, וגם הוא עצמו יכול לאכול ממנה, כתב המשנה ברורה (ס"ק כא) שדין זה אינו שייך בזמנינו שכל אחד מברך לעצמו, וממילא יבצע כל אחד מהפת ממנה הוא אוכל.

לגבי שבת, אדרבה כשאין לו לחם אחר שבת זו סיבה לקולא ולא לחומרא,  בס' זכרון משה לנכדו של החיד"א, שכתב בסי' שכה שבשבת אם אין לו לחם אחר מותר גם פת של בעל הבית ולא רק של פלטר, כדי שלא יפסיד סעודת שבת. וכך כתב בחסד לאלפים פאפו יו"ד סי' קיב ועוד.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. הרב תודה רבה על התשובה , כוונתי היתה בשאלה ראשונה , שאולי הזוהר החמיר בפת פלטר כל השנה ולא רק בעשרת ימי תשובה , האם יש לזה מקור בכתבי האר"י ז"ל ?! או שזה רק חומרה ?

  2. רציתי לציין כי בענין פת פלטר בשבת ישנו מ"ב שכ' (רמ"ב סק"ו) דאפילו הנוהגין לאכול פת פלטר של א"י בחול מ"מ בשבת ויו"ט נכון ליזהר שלא לאכול כ"א מפת ישראל מפני כבוד השבת ויו"ט

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל