לתרומות לחץ כאן

צחצוח שיניים בחומץ בתשעה באב / יום כיפור

שאלה:

בס"ד
מי שרוצה לצחצח שיניים בתשעה באב או ביום כיפור בחומץ ולא במים מותר או אסור?

תשובה:

שלום וברכה

אני מבין ששאלתך אינה הלכה למעשה, אלא למדת את דברי הגמרא ביומא פב א והפוסקים בסי' תריב שדנו אם מי ששותה חומץ ביום הכיפורים חייב כרת, או רק מכת מרדות, והחילוקים בין חומץ חי למזוג וכו', ומשום כך עלה בדעתך שאולי לגבי החשש שמא יבלע באיסור דרבנן לא חששו. למעשה, כלל לא ברור שחומץ שלנו הוא כדינו של החומץ הזה שבגמרא… מלבד זאת, מי אמר שבדרבנן אין חשש… ויתר על כן, ביום כיפור ותשעה באב יש גם איסור רחיצה, ואפילו להכניס אצבעו למים אסור, ונראה שגם לרחוץ את הפה הוא בכלל האיסור, אא"כ נגדיר שמה שיש לו ריר בפה זה ממש בגדר טינוף שמותר לרוחצו…

הצטרף לדיון

2 תגובות

 1. . עיקר הצום איסור הנאת גרונו

  לעומתם רבו הפוסקים הסבורים שביום הכיפורים האיסור הוא כבכל יתר האיסורים רק בהנאת גרונו, וכשאוכל אוכל שאינו ראוי לאכילה אינו עובר על איסור מהתורה. עיין אנציקלופדיה תלמודית (ערך יום הכיפורים הע' 675) שמנו את הפוסקים הבאים: הב"ח בסי' תרי"ב, הפרמ"ג שם א"א ס"ק ג', השאג"א סי' ע"ד, חסד לאברהם תנינא או"ח סי' ס"ו, המנחת אלעזר ח"ד סי' י"ז, והמשנ"ב סי' תרי"ב ס"ק ט"ו. ויש להוסיף את רבנו מנוח שהבאנו לעיל. ועיין אגלי טל טוחן ס"ק ס"ב אות ב' שלדעתו אינו חייב ביום הכיפורים אלא על הנאת גרונו והנאת מעיו יחד. אך הנאת מעיו לחוד משמע שפטור. ועיין חלקת יואב יו"ד סי' ט'. (וצ"ע בדבריהם של האגלי טל והחלקת יואב האם פטור רק מכרת' אולם עובר על מצוות עינוי מהתורה, או שפטור לגמרי).

  נמצא איפוא שהשאלה העקרונית, מה כוונת התורה ביום הכיפורים, השביתה או העינוי, שנויה במחלוקת הפוסקים/ וכנראה רוב הדיעות נוטות לסברה שהתורה לא התכוונה לעינוי אלא לשביתה וממילא השותה מים הרעים אינו עובר על איסור מהתורה. ולדעת הטור בסי' תרי"ב בשם הראבי"ה מותר לכתחילה לאכול מאכל שאינו ראוי ביום הכיפורים וה"ה משקה שאינו ראוי לשתיה. ועיין שאג"א סי' ע"ד שתמה על הטור שסותר את עצמו ממה שפסק בסי' תמ"ב בשם אביו הרא"ש שאסור לכתחילה לאכול מאכל שאינו ראוי לאכילה. ומסתבר לומר כהב"ח שלא התיר הראבי"ה אלא לחולה ללחלח את גרונו ולפלוט. אך אם אכל ושתה כדי לבטל ממנו הרעב והצמא אסור. והנלענ"ד לפרש את דבריו עפ"י מש"כ הרא"ש בפסחים פ"ב סי' א' שחמץ שחרכו לפני זמנו אסור לאכול בפסח, אע"פ שאינו ראוי לאכילה, משום שכשאוכלו אחשביה. ומסתבר לומר שאחשביה מועיל רק כשרוצה לאוכלו בתורת אוכל. ואע"פ שאין אוכל זה ראוי לאכילה. כיון שהוא מחשיבו לאוכל, בשבילו הדבר נחשב כאילו ראוי לאכילה. אך כאשר אינו מחשיב את המאכל הפגום לאוכל, אלא אוכלו לשם רפואה בלבד, ורפואתו מוכיחה עליו, אין כאן אחשביה ומותר. (ועיין מש"כ באהלי תורה ח"א סי' כ"א).

  למאמר השלם עיין שם:

  https://www.toraland.org.il/קטלוג-ספרי-הרב/באהלה-של-תורה-ב/סימן-פ-שתיה-לחולה-ביום-הכיפורים/

  לתגובתך אודה

 2. כפי שציינתי הבנתי מיד שאתה חותר לסוברים שהאיסור הוא רק מדרבנן, ואעפ"כ נימקתי מדוע אין להקל. אין כל סתירה בין הדברים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל