לתרומות לחץ כאן

אמירה לקטן להדליק אור בשבת

שאלה:

מה הדין עם ילד בן 4 כיבה את האור באמצע סעודת שבת על דעת עצמו?

האם מותר להגיד לו להדליק בחזרה?

מה הפתרון?

תשובה:

שלום רב

אסור בהחלט לומר לקטן להדליק את האור, ויש לציין, שאם מדובר באביו יש מצוה מהתורה לדאוג שהקטן לא יחלל את השבת, והיא מצות שביתת בנו ובתו הקטנים. דבר זה אסור גם בין השמשות. בפרט, שכפי שיבואר יש בזה חשש איסור תורה.

מקורות:

א. בגמרא ביבמות קיד א מבואר שיש איסור לספות איסור לקטן בידים, כלומר, אסור להגיש לקטן מאכל אסור או להורות לו לעשות מעשה האסור בשבת וכיוצא בזה, שנאמר לא תאכלם כי שקץ הם ודרשו חכמים, לא תאכלם – לא תאכילום. וראה פרטי דין זה במשנה ברורה סי’ שמג ס”ק ד. לגבי איסור ספייה במלאכה דרבנן נחלקו הדעות, הרמב”ם מאכלות אסורות יז כז אוסר, והרשב”א ביבמות שם מתיר כאשר הדבר נעשה לצורך הקטן, לצורך הגדול הכל מודים שאסור. להלכה הכריע בזה השו”ע שם כדעת הרמב”ם.

חידוש נוסף מבואר ברשב”א שם, שאיסור ספייה אינו אמור רק בציווי ממש, אלא אפילו ברמיזה בעלמא.

כמו כן, ברש”י שמות כ י מבואר, שהאב מצווה לדאוג לכך שבנו הקטן אף שאינו בגיל חינוך לא יעשה מלאכה האסורה בשבת, ואף שבביאור הלכה בסי’ רסו מביא שיש שחלקו על דברי רש”י אלו, ולדעת עד גיל חינוך אין איסור זה נוהג מ”מ יש להחמיר בדבר, שכן הכריעו כמה אחרונים, ראה משכנות יעקב סי’ קיח, וע”ע שער הציון סי’ שלד ס”ק נד ובאחיעזר ח”ג סי’ פא.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל