המצווה הראשונה: 'פרו ורבו'

המצווה הבסיסית

המשנה מצטטת מחלוקת בנוגע לגדרים הבסיסיים של מצוות פרו ורבו (יבמות סא, ב): "לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים – בית שמאי אומרים: שני זכרים; ובית הלל אומרים: זכר ונקבה, שנאמר: זכר ונקבה בראם".

בגמרא מוסבר הטעם לשתי השיטות: "מאי טעמייהו דבית שמאי? – ילפינן ממשה, דכתיב: בני משה גרשום ואליעזר. ובית הלל ילפינן מברייתו של עולם. ובית שמאי לילפי מברייתו של עולם? – אין דנין אפשר משאי אפשר".

רש"י מסביר שלא הייתה אפשרות לברוא את העולם בשני זכרים, שכן לא היו יכולים להתרבות, ולכן היה צורך לברוא את האדם זכר ונקבה. כעת שיש די נשים בעולם, ניתן להגדיר את המצווה כהולדת שני בנים.

להלכה נפסק כדעת בית הלל, והמצווה מתקיימת על-ידי הולדת בן ובת, על דרך בריאת העולם על-ידי הקב"ה. כך מבואר בלשון הרמב"ם (אישות טו, ד): "כמה בנים יהיו לאיש ותתקיים מצוה זו בידו? – זכר ונקבה, שנאמר (בראשית ה, ב): זכר ונקבה בראם".

תכלית המצווה

הרמב"ם מוסיף מספר פרטים במצווה המורים על תכליתה של המצווה כהמשכיות. הלכה אחת המורה על-כך היא הדין של בנים שאינם ראויים להוליד (שם): "היה הבן סריס או שהיתה הבת אילונית, לא קיים מצוה". כיון שאין ילדיו ראויים להוליד, הרי שאין המשכיות לזרעו, ואינו מקיים בו את המצווה.

גם באופן שמתו בניו, לא קיים את המצווה, כמו שפסק הרמב"ם (שם, הלכה ה):

"נולדו לו ומתו והניחו בנים, הרי זה קיים מצות פריה ורביה: בני בנים הרי הם כבנים. במה דברים אמורים – בשהיו בני הבנים זכר ונקבה, והיו באים מזכר ונקבה, אף על פי שהזכר בן בתו והנקבה בת בנו, הואיל והם משני בניו הרי קיים מצות פריה ורביה. אבל אם היו לו בן ובת ומתו, והניח אחד מהן זכר ונקבה, עדיין לא קיים מצוה".

המצווה, לפי הגדרה זו, היא לקבוע המשכיות לדורות הבאים על-ידי בנו ובתו. אמנם דברי הכתוב שבפרשתנו נאמרו לאדם הראשון ולחוה – ולא לעם ישראל – ברור אפוא שאף כיום תכלית המצווה היא לוודא את המשכיות המין. ואמנם, כך כתב הרמב"ם בספר המצוות (מצווה ריב): "היא שצונו לפרות ולרבות, ולכוין לקיום המין, וזאת היא מצות פריה ורביה, והוא אמרו ית': פרו ורבו".

על זו הדרך מבואר אף בספר החינוך (מצווה א): "משרשי מצוה זו, כדי שיהיה העולם מיושב, שהשם ברוך הוא חפץ בישובו, כדכתיב (ישעיה מה, יח): לא תהו בראה לשבת יצרה".

מצווה פסיבית?

המינוח שאנו מוצאים בתיאור מצווה זו הינו חריג. במקום מינוח של מעשה חיובי-אקטיבי, המשנה מציגה את המצווה בדרך שלילות: "לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים". מספר הילדים המחויב מתואר באופן של הסרת איסור (האיסור לבטל מפריה ורביה), ולכן באופן של קיום מצווה.

הרמב"ם אמנם פותח את דבריו בתיאור המצווה במעשה חיובי (הלכה א): "אם לא קיים חייב לבעול בכל עונה, עד שיהיו לו בנים, מפני שהיא מצות עשה של תורה, שנאמר: פרו ורבו". אך בהמשך דבריו משתמש הרמב"ם בביטוי פסיבי שאינו מצוי בשום מצווה אחרת: "כמה בנים יהיו לאיש ותתקיים מצוה זו בידו? – זכר ונקבה, שנאמר (בראשית ה, ב): זכר ונקבה בראם".

כך בספר החינוך (שם) המוקד הוא על הפטור מן המצווה, ולא על הקיום: "דיני המצוה, מתי חייב אדם לעסוק בה, וכמה בנים יהיו לו ויפטר, ומאי זה מצוות הוא פטור בעסקו בזו, ויתר פרטיה, מבוארים ביבמות בפרק ששי".

דומה שבחירת המינוח נובעת מהעובדה שאין שום מעשה קונקרטי, או סדרת מעשים, שבהכרח מקיימים מצוות פרו ורבו. אותם מעשים פעמים מובילים לקיום המצווה, ופעמים אינם מובילים לקיום: הדבר אינו תלוי באדם העושה.

בנוסף לכך, גם מי שמקיים מצוות פרו ורבו אינו יכול לקיימה באורח מוחלט, שכן ייתכן שבניו ימותו בלי ילדים. אלא, האדם עושה את המוטל עליו כדי להוליד ילדים, והשאלה אם אותם מעשים יובילו לקיום המצווה אינה בשליטתו. ייתכן שמסיבה זו חז"ל, וכך הרמב"ם ושאר פוסקים ומפרשים, בחרו להשתמש בלשונות החריגות המובאות לעיל.

ואמנם, לאור אופייה החריג של מצווה נחלקו המפרשים בהגדרה המדויקת של המצווה.

מצווה של הולדת ילדים

על בסיס העובדה שקיום המצווה תלוי בחיים הממושכים של הילדים (ואפשרותם להוליד), כותב ה'מנחת חינוך' (א, יד) שמצווה זו שונה במהותה משאר מצוות התורה:

"והנה לפי מה דקיימא לן היו לו בנים ומתו לא קיים המצוה, נראה בעליל דמצוה זו אינה כשאר מצות, לולב ומצה ודומיהם, דאין להם משך זמן רק תיכף שעשה המצוה יצא, אבל כאן אינו כן, דהביאה לא הוי גוף המצוה רק הכשר מצוה, ועיקר המצוה היא לידת הבנים, ובכל רגע חל עליו החיוב, ואם מתו לא קיים מכאן ולהבא, וזה פשוט".

לאור הבנה זו, מבאר ה'מנחת חינוך' את דעת הרמ"א (אה"ע א, ו – על-פי רשב"א, יבמות כב, ב) שאדם מקיים מצוות פרו ורבו אפילו בהולדת בן ממזר – גם במקום שנולד הבן מתוך יחס של איסור כרת. [ה'מנחת חינוך' ממשיך לפקפק בכך, ומביא מי שחולק על הלכה זו.]

למרות שבדרך כלל אין הלכה היא ש'מצווה הבאה בעבירה' לא יצא ידי חובתו, בנוגע לפרו ורבו אין הדבר כן, כיון שהמצווה אינה מתקיימת במעשה יחסי אישות, אלא בשעת הלידה. כיון שהמעשה אינו המצווה אלא רק 'הכשר מצווה', העובדה שיש בו איסור לא משפיע על קיום המצווה.

עוד מסביר ה'מנחת חינוך' לפי דרכו את ההלכה שגם אינו-יהודי שהוליד ילדים בגיותו, ולאחר מכן התגייר ליהדות, מקיים את המצווה על-ידי ילדיו המקוריים, ואינו חייב להוליד ילדים כיהודי.

בנוגע למצוות רגילות אין הדבר כן: מי שמקיים מצווה במצב של פטור, ולאחר מכן נכנס למצב של חיוב, אינו יכול להסתמך על מה שכבר קיים את המצווה, וחייב לקיים את המצווה שוב כאדם מחויב. במצוות פרו ורבו אין הדבר כן: כיון שהמצווה אינה מתקיימת מעשה אקטיבי אלא בהולדת ילדים, הרי שבמציאות יש לאדם ילדים והוא קיים בכך את המצווה.

מצווה של יחסי אישות

ה'מנחת חינוך' ממשיך להביא מדברי התוספות (ב"ב יג, א) שמתוך דבריהם מבואר שמצוות פרו ורבו מתקיימת דווקא בשעת 'גמר ביאה' – ולא בשעת הולדת הילדים. בשל ראיה זו, מניח ה'מנחת חינוך' את הדיון ב'צריך עיון'.

על-פי דברי התוספות מכריע הרב משה פיינשטיין (אגרות משה, אבן העזר ב, יח) שאכן אין המצווה מתקיימת בהולדה, אלא ביחסי אישות, תוך שהוא שולל את דעת ה'מנחת חינוך':

"שלא מסתבר לומר כהמנ"ח שהמצוה לא תהיה על המעשה, אבל המעשה שנצטוה בפו"ר אינה הולדת הבנים, דזה אינו בידו אלא המצוה וחיוב שעליו הוא לבעול אשתו ביאה גמורה שיהיה אפשר מזה להוליד. וראיה לזה מתוס' ב"ב דף י"ג ד"ה כופין … עיי"ש, הרי דבגמר ביאה נחשב מקיים אף שעדיין לא נתעבר הכלל כיון, דרק זה בידו לעשות.וחיוב זה לבעול אשתו איכא עליו מצד פו"ר עד שיולדו לו בן ובת שאז נפטר. ומדויק לשון המשנה ביבמות דף ס"א שלא אמר כמה בנים מחויב אדם להוליד אלא אמר לא יבטל אדם מפו"ר אא"כ יש לו בנים, דפירושו דמצות פו"ר שעליו הוא הבעילה שרק זה הוא בידו ואין לו לבטל מזה עד שיהיו לו בנים.

לדברי ה'אגרות משה', אכן הולדת ילדים אינו עניין של קיום מצווה, אלא עניין של פטור. המצווה עצמה היא שיבוא האדם על אשתו, והאדם מחויב בכך עד שיהיו לו ילדים.

חלק נשים במצווה

במשנה יבמות סה, ב) מובאת מחלוקת תנא קמא ורבי יוחנן בן ברוקה אם האשה מצוה על פריה ורביה: "האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה; רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא אומר ויברך אותם אלקים ויאמר להם [אלקים] פרו ורבו" (עי' גם ירושלים, יבמות ו, ו). להלכה, נקבע ברמב"ם ושאר פוסקים שנשים פטורות ממצוות פרו ורבו.

פטור זה נראה תמוה. הרי שלנשים תפקיד מרכזי  – יותר נכון, התפקיד המרכזי – בהולדת ילדים, ואם כבר היינו חושבים שהמצווה דווקא תוטל עליהם. למה אפוא פטרה התורה נשים ממצווה זו?

הסיבה הפורמאלית לפטור, כפי שמבואר בגמרא (יבמות סה, ב), הוא מדברי הפסוק "מלאו הארץ וכבשוה". כיון שאין דרכן של נשים לכבוש (נשים אינן עוסקות במלחמה) – "דרכו של איש לכבוש, ואין דרכה של אשה לכבוש" – הרי שנשים פטורות אף ממצוות פרו ורבו המבוארת ברישא של הפסוק.

ייתכן שההבנה העמוקה יותר בפטור תלויה במהות המצווה, אם היא בהולדת ילדים בפועל (כמו שביאר ה'מנחת חינוך') או במעשה ביאה (כהבנת ה'אגרות משה').

הרב עובדיה מברטנורה מבאר (פירוש למשנה יבמות ו, ו): "האיש מצווה על פריה ורביה ולא האשה – דכתיב (בראשית א) פרו ורבו וגו' וכבשוה, וכבשה כתיב חסר וי"ו – האיש שדרכו לכבוש את האשה הוא מצווה על פריה ורביה". לדבריו, הפטור תלוי במה ש"האיש דרכו לכבוש את האשה" (הוא הדומיננטי) במסגרת של יחסי אישות. כיון שכן, המצווה תלויה בו, והיא פטורה ממנה.

ב'תורה תמימה' (פירוש לבראשית א, כח) מתמקד הרב ברוך הלוי אפשטיין דווקא על הרעיון של כיבוש העולם כשייך באופן מהותי למצוות פרו ורבו. רצון התורה היא שיכבוש האדם את העולם, ומילוי תפקיד זה כרוך בהולדת ילדים. כיון שהרעיון של כיבוש אינו מתאים לטבע הנשי, הרי שנשים אף פטורות ממצוות פרו ורבו, שהינה חלק מאותו 'כיבוש'.

על-פי דרכו זו מבאר הרב אפשטיין גם את מה שמצאנו הגבלת גיל במצווה זו:

"וכן יתבאר לי לפי פירושנו זה, מה שטרחו רבים לכוין טעם הדבר שמשונה מצוות פריה ורביה משארי מצוות שחיובם יותחל מבן י"ג שנה, ורק מצוות פריה ורביה היא מבן עשרים, כמו שכתב הרמב"ם. [כי אף שאמרו בן י"ח לחופה, הוא רק לשיעור הראוי, אבל לעבור על מצוות עשה עוברים מבן עשרים], ולפי הטעם שמבואר בזה דחיוב פריה ורביה תלוי במי שדרכו לכבוש במלחמה, ודבר ידוע הוא שחיוב לצאת לצבא הוא מבן עשרים שנה ומעלה".

גישה שלישית נאמרה על-ידי הרב מאיר שמחה מדווינק (משך חכמה, בראשית ט, ז), שמבאר את הפטור לנשים על-פי הכלל (משלי ג, יז) "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום":

לא רחוק הוא לאמר הא שפטרה התורה נשים מפו"ר וחייבה רק אנשים, כי משפטי ה' ודרכיו דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ולא עמסה על הישראלי מה שאין ביכולת הגוף לקבל… וא"כ נשים שמסתכנות בעיבור ולידה, ומשום זה אמרו מיתה שכיחא… לא גזרה התורה לצוות לפרות ולרבות על אשה.

התורה אינה מחייבת את האדם במצוות שאין לו יכולת פיזית לקיימן, ומסיבה זו נשים, שמסתכנות בתהליך של הריון ולידה, פטורות מן המצווה של פרו ורבו.

למרות הפטור, לדעת הרבה ראשונים הפטור מן המצווה עדיין יכול לקיים את המצווה, ואשה המקיימת מצווה זו תקבל על כך את שכרה. יש להוסיף שלדעת הר"ן (קידושין מא) נשים מהוות חלק מהותי במצווה בכך שהן מסייעות לבעליהן לקיימה.

בנוסף לכך, עם כי נשים פטורות ממצוות פרו ורבו, לדעת התוספות (גיטין מא) הן כלולות במצוות 'שבת' (על-פי הפסוק (ישעיהו מה, יח) "לא תוהו ברה לשבת יצרה), שמהווה הוראה כללית ליישב את העולם.

עסקנו במאמר זה בפנים הבסיסיים של מצווה זו. מעבר לכך, ישנם נושאים הלכתיים רבים הקשורים למצווה, כגון שאלות הנוגעות לטיפולי פוריות, פונדקאות, מניעת הריון, והחובה להתחתן. נשייר נושאים חשובים אלו להזדמנות עתידית.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. שלום רב
    ידוע שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה
    האם נשים שאינן מחויבות במצות פרו ורבו שכרם פחות מגברים המצווים?

  2. יתכן שעל עצם ההפרייה הוא כך. אולם נשים יש להם שכר רב מאוד בכל הענין הזה הרבה מעבר לבעל, בהיותן נושאות את הילד ברחמן ומצטערות בלידתו ובגידולו וכו' וכו', וכבר אמרו חכמים "לפום צערא אגרא", לפי גודל הצער והקושי בקיום המצוה כך יגדל השכר!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *