ברכת שהחיינו בטבילת גרים

שאלה:

האם גר בזמן טבילתו צריך לברך ברכת שהחיינו?

תשובה:

שלום וברכה

אעתיק לך מתוך ספרו של ידידי הגאון רבי משה קליין שליט"א אב"ד אונגוואר – משנת הגר

יש שכתבו שאחר שיעלה הגר מטבילתו יברך ברכת שהחיינו, ויש חולקים[1]. לפיכך, כדי לצאת ידי כל השיטות[2] יש ליקח פרי או בגד חדש ולברך עליו ויכוון בברכתו גם על מעשה הגרות[3].

מקורות:

[1] תשובות רדב"ז החדשות סי' תלד (הובאו דבריו בפתחי תשובה ריש סי' רסח). והטעם בזה הוא ע"פ מש"כ הש"ך (יו"ד סי' כח סעי' ה) בשם הרוקח (סי' שעא), דכלל נקוט בידינו, שכל מצוה שמוטל על אדם לעשותה ולא עשאה ומתחנך לכתחילה – צריך לברך שהחיינו. אמנם בפרי חדש שם (ס"ק ה) חלק על דברי הש"ך בזה עיי"ש טעמו, וכדבריו נראה מדברי הגר"א בביאוריו לאו"ח (סי' כב), ומדברי המהרש"ם בדעת תורה (סי' כב).

והנה, אף שיש מן האחרונים דפליגי ע"ד הש"ך כנ"ל, מ"מ בגר הנכנס עתה לקהל ישראל טעם נוסף יש מחמתו יש לחייבו בברכת שהחיינו, דיעוייין בתשובות החתם סופר (או"ח סי' נה) שכתב בשם האור החיים, שאף שאין לברך ברכת שהחיינו על עצם עשיית מצוה כזו או אחרת בפעם הראשונה, וכדברי האחרונים הנ"ל, מ"מ על עצם הכניסה לקהל ישראל ולעבודתו ית' שפיר יש לברך ועל זה נאה להודות.

ועפ"ז כתב שראוי לכל נער בעת הגיעו למצוות לברך ברכת שהחיינו ליתן שבח והודיה להי"ת על שזיכהו להכלל בזרע עם קודש ולהסתופף תחת כנפי השכינה. וממילא כ"ש שיש לגר לברך בעת מעשה הגרות, שעד עתה לא רק שהיה פטור מן המצוות אלא גם היה מופקע מקדושת ישראל, ועתה זוכה להכנס בקדושה זו וליתן חלקו בעבודתו ית', וע"ע עיונים סי' מט.

מיהו בשו"ת תשובה מאהבה (ח"ב סי' רלט) כתב דלא שמענו מעולם לחייב נער בר מצוה לברך ברכת שהחיינו על כניסתו לעול מצוות, ולדבריו אפשר דאף גר אין לו לברך.

[2] יש מן הפוסקים דס"ל דלא אמרינן ספק ברכות להקל גבי ברכת שהחיינו, כ"כ הב"ח (או"ח סי' כט): "דברכת שהחיינו שבא על שמחתו של אדם יכול לברך אע"פ שאינו ודאי דחייב לברך, דאינו עובר על לא תשא אם הוא שמח ומברך לו יתעלה על שהחייהו וקיימו עד הזמן הזה". מיהו צ"ע דסתר בזה משנתו בסי' תלב, ואף הסכמת האחרונים דלא כדבריו, עיין פרמ"ג (או"ח סי' רכה א"א ס"ק ט), וע"ע דעת תורה למהרש"ם (או"ח סי' כב).

[3] עיין באור הלכה (סי' כב), וכדבריו כתבו הגר"ש קלוגר בס' החיים (סי' ל), כף החיים (ס"ק ב), ובשו"ת אמרי יושר (סי' ה), וע"ע שו"ת כתב סופר (או"ח סי' כו).

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל