לתרומות לחץ כאן

לימוד רפואה לכהן / חרב הרי הוא כחלל

בס"ד

שלום רב,
בזמנו ויתרתי על לימודי הרפואה מפאת היותי כהן. כמעט במקרה גיליתי לאחרונה שבאף אחת מהאוניברסיטאות בישראל אין חובת נגיעה במתים. יחד עם זאת ישנה חובת נוכחות בניתוחים. וכן מרבית הגופות הן מישראל. בחיפושיי מצאתי הרבה שיטות שונות והלכות סותרות ואיני יודע כיצד לפעול.

אשמח אם תוכלו לבאר עבורי את העניין.

1) האם "טומאת אוהל" חשובה כנגיעה במתים הלכה למעשה במקרה של יהודים?(מצאתי באתרכם היתר ללימודי רפואה כל עוד אין מגע ומאידך מצאתי איסור שהות עם המת ומשום כך איסור לימודי רפואה..).
2)האם פתרון "חרב כחלל" של הרב גורן עוזר במידה ואין מגע?
3) במידה ולומדים בחו"ל ניתן להסתמך על כך שהגופות הם של גויים? (אין אפשרות לברר בוודאות מוחלטת).
4) מקווה שזה לא ישמע מחוצף ואשמח אם תוכיחו אותי אבל באמת שזו שאלה מחוסר ידיעה: הקורס עצמו הוא מספר חודשים, ואין לי כוונה לעבוד בבית חולים אלא בקהילה. אז במידה ואין נגיעה במת, יכול הכהן לקנוס את עצמו מנשיאת כפיו וכו' עד לתום התקופה ולאחר מכן לקבל על עצמו שלא לחטוא בעניין?

בכבוד,
תשובה:

 1. ברור שאין הבדל בין טומאת אוהל למגע [לולי הנושא של הרב גורן שיבואר בהמשך] ואסור לכהן ללמוד רפואה כשלצורך כך הוא נצרך להטמא למת באוהל, אינני יודע היכן מצאת באתר שלנו אחרת.
 2. אין לסמוך על עצה זו. עצה זו ניתנה בשעתו על ידי הרב הראשי דאז הרב גורן, ועיקרה, שהואיל וכהן מצווה רק על טומאת מת עצמו, אבל מתכת שנטמאה בטומאת מת, אף שהיא מטמאת את הכהן בטומאת מת כפי הכלל הידוע ש”חרב הרי הוא כחלל” [ראה רמב”ם טומאת מת ה ג], כלומר, דרגת הטומאה של מתכת זו כמו המת עצמו, מכל מקום הכהן אינו מוזהר מלגעת בה, וממילא, כאשר הוא נכנס איתה יחד לאוהל המת הוא אינו מוסיף טומאה על טומאתו ואין בכך איסור [כמובא ברמב”ם אבל ג ד].

  אולם, גדולי הפוסקים דחו את דבריו מכמה סיבות, והעיקרית שבהן, שהואיל והכהן אינו מוזהר על הנגיעה במתכת זו לא נאמר לגבי זה הכלל שמותר לו להטמא בטומאה אחת שדרגתה שווה, דין זה אינו אמור לדעתם אלא כאשר הוא נוגע במת אחד שאסור עליו לגעת בו ועתה נוגע באחר, או שנכנס לאוהל המת ויש שם מת נוסף.

 3.  

  יתכן שבחו"ל ניתן לסמוך על הרוב שהגופות אינן של גויים, אלא שגם בחו”ל יש לדעת שטומאת מגע לדעת רבים מטמאת גם בגוי. ראה כאן בהרחבה, ואין להתיר אלא באופן שהחשש הוא טומאת אוהל שבזה ניתן לסמוך שמדובר בגויים.

 4.  

  אין לי מה להוכיח אותך זו פשוט שאלה מגוחכת… להחליט שלכמה זמן אני לא יהודי ואחר כך נחזור בתשובה… כבר אמרו חכמים "האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה"!

  מקורות:

  2. הרחבה רבה בנידון זה ובראיות הפוסקים כנגד הצעתו של הרב גורן, ראה: הרב י ד בלייך הלכה ורפואה ג תשמ”ג עמ’ קצט ואילך הרב ל י הלפרין הלכהורפואה ד שמ”ה עמ’ קצב ואילך הובא גם באסיא חוב’ סט ע תשס”ב עמ’ ואילך שדחה באריכות שיטה זו וראה גם מאמרו של הרב ב אסיא סט ע תשס”ב עמ’ 106.

  וע”ע נחל אשכול ח”א הקדמה עמ’ יא ואילך שו”ת מהר”מ שיק חאו”ח סי’ שג שו”ת מהר”י אסאד חאו”ח סי’ מז שו”ת כתב סופר חאו”ח סי’ טז שו”ת מלמד להועיל ח”א סי’ לא  שו”ת גבול יהודה חיו”ד סי’ לא כל בו על אבלות ח”א עשה לך רב ח”ג סי’ לב שו”ת שבט הלוי ח”ב סי’ קסד הרב י ד בלייך הלכה ורפואה ג תשמ”ג עמ’ קצט ואילך וראה באריכות המחלוקת בין ר’ יצחק שמואל ריגיו המכונה יש”ר בכרם חמד כרך ח שנת תרי”ד ור’ צבי הכהן שערשעוובסקי בהמליץ שנה תרמ”ד גליון א שהתירו לכהן ללמוד רפואה ולעומתם מה שאסרו הרבנים בני דורם.

הצטרף לדיון

2 תגובות

 1. האם יש אולי יותר צד קולא במסגרת רפואה צבאית (משום שאז אולי פחות רלונטית ההתנגדות של האגרות משה וכן אולי אפשר לטעון שהרב גורן הוא מרא דאתרא)?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל