לתרומות לחץ כאן

מה זה פרוזבול ואיך עושים אותו

מצוות שמיטת כספים

אחת המצוות הקשורות לשנת השמיטה היא מצוות שמיטת כספים (-ביטול חובות). כמו שנאמר (דברים טו א-ב) "מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים תַּעֲשֶׂה שְׁמִטָּה.  וְזֶה דְּבַר הַשְּׁמִטָּה שָׁמוֹט כָּל בַּעַל מַשֵּׁה יָדוֹ אֲשֶׁר יַשֶּׁה בְּרֵעֵהוּ לֹא יִגֹּשׂ אֶת רֵעֵהוּ וְאֶת אָחִיו כִּי קָרָא שְׁמִטָּה לַה' ".

דין שמיטת הכספים חל בסיום שנת השמיטה, והוא תקף רק לגבי אותם חובות שהיו צריכים להיפרע לפני כן.

בזמן הזה מצוה שמיטת כספים נוהגת מדרבנן.

תקנת פרוזבול

הילל הזקן ראה כי בתקופתו העם נמנעו מלהלוות זה לזה סמוך לשביעית מחשש שמא לא יפרע הלווה את חובו לפני סוף שנת השמיטה והחוב יישמט. היו בכך שתי בעיות חמורות: א. נמצא שמחמת מצות שמיטת כספים (שגם בזמן הילל הזקן – תקופת הבית השני – נהגה רק מדרבנן) אנשים היו עוברים על איסור תורה של הימנעות מהלוואה לנצרכים [כמו שכתוב (דברים טו ט) "הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן יִהְיֶה דָבָר עִם לְבָבְךָ בְלִיַּעַל לֵאמֹר קָרְבָה שְׁנַת  הַשֶּׁבַע שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה וְרָעָה עֵינְךָ בְּאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן וְלֹא תִתֵּן לוֹ וְקָרָא עָלֶיךָ אֶל ה' וְהָיָה בְךָ חֵטְא"], ב. עניים נקלעו למצוקה מפני שלא היו מוצאים מי שילווה להם. משום כך הילל הזקן התקין "פרוזבול". זו היא תקנה המאפשרת למלווה לגבות את החוב מבלי שמצוות שמיטת הכספים תגרום לביטולו. [להילל ובית דינו היתה סמכות לתקן תקנה שלמעשה מבטלת את מצות שמיטת הכספים היות ושמיטת הכספים בזמן הזה אינה אלא מדרבנן (זו היא שיטת התוספות גיטין לו. וראשונים נוספים; אמנם רש"י פירש באופן אחר)]

כפי שנאמר במשנה (שביעית י-ד) פרוזבול נעשה באופן הבא. המלווה אומר בפני בית דין: "מוסר (-מודיע) אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני, שכל חוב שיש לי – שאגבנו כל זמן שארצה". והדיינים כותבים את הנוסח הנאמר בפניהם וחותמים.

זהו עיקרו של פרוזבול. בשטרות פרוזבול הנהוגים כיום ישנן תוספות כאלה ואחרות בהתאם למקרה הספציפי.

מקבץ הלכות מפורטות: כיצד עורכים פרוזבול – קובץ הלכות המלא.

הלכות עריכת פרוזבול בקצרה

  1. פרוזבול צריך להיעשות לפני ראש השנה ומועיל רק לאותם חובות שקיימים בשעת עריכתו. במילים אחרות, אם אדם ערך פרוזבול ולאחר מכן הלוה לחברו, פרוזבול אינו מועיל לגבי הלואה זו [יחד עם זאת יש לציין, כי החובות שזמן הגבייה שלהם לא הגיע לפני סוף שנת השביעית – אינם נשמטים בכל מקרה].
  2. פרוזבול מועיל רק אם ללווה יש קרקע (בבעלות מלאה או מושכרת). אם אין ללווה קרקע, המלוה יכול להקנות לו חלק בקרקע ללא ידיעתו של הלווה. ראה על כך בקובץ המלא.
  3. דעת מרן ה"בית יוסף", שבית דין, שעל ידו עורכים את הפרוזבול, צריך להיות בית דין חשוב, שנתקבלו על ידי רבים באותה העיר. וכך הוא מנהג בני ספרד.
  4. דעת הרמ"א, שכל שלשה אנשים נקבצים לצורך עריכת הפרוזבול בפניהם נחשבים כבית דין ראוי. ובלבד שיהיו אנשים כשרים. וכן הוא מנהג בני אשכנז.
  5. גם המקפידים על בין דין חשוב נהגו להקל שסידור הפרוזבול לא יהיה בפני בית דין, אלא אומר בפני העדים, שמוסר החוב, ושני עדים חותמים שהמלווה מסר חובותיו לבין דין חשוב, והדיינים אינם צריכים לדעת ממסירת חוב זה.
  6. פרוזבול אחד מועיל לכל החובות ולכל הלווים.
  7. ניתן לשלוח פרוזבול לבית דין בכתב מבלי להופיע בפניהם. אתר דין מאפשר עריכת פרוזבול בדרך זו על ידי מילוי טופס.

טפסים של שטרי פרוזבול והוראות לגביהם

פרוזבול המצוי. לפני בית דין (מהגרי"י קניבסקי)

אנחנו בית דין חתומים מטה בא לפנינו (1)______________ ואמר לנו מוסרני לכם בית דין שכל חוב שיש לי בין בשטר בין בעל פה שאגבנו כל זמן שארצה, וכדאמר לנו כל הנ"ל עשינו לו לראיה שטר זה ביום___ לחודש אלול שנת ה'תשע"ה פה (4)________ והכל שריר וקים ולראיה באנו על החתום

נאום: (5)_____________

נאום: (5)_____________

נאום: (5)_____________

 

פרוזבול. למי שהלוה למי שאין לו קרקע [כגון לבחורי ישיבה]

אנחנו בית דין חתומים מטה בא לפנינו (1)______________ ואמר לנו מוסרני לכם בית דין שכל חוב שיש לי בין בשטר בין בעל פה שאגבנו כל זמן שארצה, וקנינו מידו בקנין סודר קרקע כלשהו מחצירו לכל אחד מהלוים עד מוצאי ראש השנה ה' תשס"ט וכדאמר לנו כל הנ"ל עשינו לו לראיה שטר זה ביום___ לחודש אלול שנת ה'תשע"ה פה (4)_________ והכל שריר וקים ולראיה באנו על החתום

נאום: (5)_____________

נאום: (5)_____________

נאום: (5)_____________

 

פרוזבול. ע"י שליח – לאשה ולמי שאינו יכול להופיע בעצמו בפני ג'   (מהגרי"י קניבסקי)

אנחנו בית דין חתומים מטה בא לפנינו (2)_____________ ואמר לנו שהוא שליח של (1)_____________ ששלחוהו לעשות פרוזבול וכך אמר לנו (2)___________ השליח ש(1)____________ מוסר לנו כל חובות שיש לו שיגבם כל זמן שירצה, וכל זה נמסר לנו ביום__ לחודש אלול שנת ה'תשע"ה פה (4)________ והכל שריר וקים ולראיה באנו על החתום

נאום: (5)_____________

נאום: (5)_____________

נאום: (5)_____________

 

פרוזבול משולב. לפני ג' אנשים. הגרי"ש אלישיב – הליכות שדה אלול תשנ"ד

אנחנו החתומים מטה מאשרים שבא לפנינו (1)_____________ ואמר לנו הריני מוסר לבית דין חשוב שבעיר (3)_________ הלוא המה הרב (6)_____________ והרב (6)____________ והרב (6)____________ שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה. ואם אין מועילה מסירה אלא בפני בית דין הריני מוסר לפניכם הדיינים שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה, והואיל ו(1)_____________ מסר פרוזבול כתקון רבנן כתבנו לו לראיה שטר זה ביום___ לחודש אלול שנת ה'תשע"ה פה (4)_________ והכל שריר וקים ולראיה באנו על החתום

נאום: (5)_____________

נאום: (5)_____________

נאום: (5)_____________

 

שטר פרוזבול אונליין

ישנה אפשרות לערוך פרוזבול בצורה מקוונת. לשם כך יש למלאות טופס באתרינו.

 

הוראות

מקרא:

(1) שם המלווה

(2) שם השליח

(3) שם העיר של בי"ד החשוב

(4) שם העיר בו נכתב הפרוזבול

(5) שמות הדיינים / אנשים

(6) שמות הדיינים של בי"ד החשוב

 

פרוזבול המצוי:

1. מי שנוהג כמנהג אשכנז והלווה לאנשים בעלי קרקע אפי' בשכירות (עיין בפסקי דינים דין 1) יופיע בפני שלושה אנשים ויאמר: מוסרני לכם כל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה.

2. ימלא בטופס הפרוזבול את שם המלווה (1) ושם העיר בה נערך הפרוזבול (4).

3. שלושת האנשים ויחתמו בו את שמם המלא (5).

 

פרוזבול משולב:

1. לחוששים לאותם דעות שצריך למסור את הפרוזבול לבית דין קבוע ימסרו פרוזבול זה, ויאמרו בפני שלושה אנשים: הריני מוסר בפניכם כל חוב שיש לי לבית דין (יפרט שם ביה"ד החשוב או שמות הדיינים) שבעיר (יפרט מקום ביה"ד החשוב) כל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה. ואם לא הועילה המסירה שלא בפני בית הדין, מוסרני לכם כל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה.

2. ימלא בטופס הפרוזבול את שם המלווה(1), שמות הדיינים או שם ביה"ד (של ביה"ד החשוב) (6), שם העיר (בה יושב ביה"ד החשוב) (3),  ושם העיר בה נערך הפרוזבול(4).

3. לדעת הגר"נ נוסבוים שליט"א בית דין "נתיבות חיים" הינו בית דין קבוע וניתן למלא בשטר הפרוזבול שמות הדיינים: הרב נפתלי נוסבוים, הרב יצחק שובקס והרב אשר פלג. מקום בית הדין הוא בירושלים.

4. שלושת האנשים יחתמו בו את שמם המלא(5).

 

פרוזבול על ידי שליח:

1. מי שאינו יכול להופיע בפני שלושה אנשים (חולה, אשה וכדו') ישלח שליח במקומו, ויאמר השליח בפני השלושה: מוסרני לכם כל חוב שיש ל(יפרט שם המשלח) שיגבנו כל זמן שירצה.

2. ימלא השליח את שמו(2) ושם משלחו(1) ושם העיר בה נערך הפרוזבול(4).

3. שלושת האנשים יחתמו בו את שמם המלא(5).

 

פרוזבול ללווים שאינם בעלי קרקע:

1. מי שהלווה לאנשים שאינם בעלי קרקע (בחורי ישיבה, חוסים במוסדות, הורים מבוגרים וכדו') (עיין פסקי דינים דין 1) ישתמש בפרוזבול זה.

2. לפני כתיבת הפרוזבול יקנה בקנין סודר קרקע כלשהי עד מוצאי ראש השנה.

3. לאחר ההקנאה כדין יאמר בפני שלושה: מוסרני לכם כל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה.

4. ימלא בטופס הפרוזבול את שם המלווה (1) ושם העיר בה נערך הפרוזבול (4).

5. שלושת האנשים ימלאו את טופס הפרוזבול ויחתמו בו את שמם המלא(5).

6. ניתן לעשות פרוזבול זה בנוסף לשאר הפרוזבולים.

 

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *