לתרומות לחץ כאן

דיני תשעת הימים

פרק ב

בניה ונטיעה בתשעת הימים

א) משנכנס אב ממעטין בבנין של שמחה, והיינו שאין לבנות בית חתנות לבנו. והיינו הבונה חופה מיוחדת לצורך הכנסת בנו לחופה זו וכיוצא בזה. ועל כן אלו המעטרים את חופת ילדיהם בציורים ופרחים וכיו"ב, אין להם להכין דברים אלו בתשעת הימים, ויעשוהו לאחר תשעה באב. ואם החתונה ביום עשירי באב בערב, יעסקו בזה מחצות היום ביום עשירי, ובשעת הדחק יש להקל ממוצאי תשעה באב.

ב) נהגו להחמיר שלא לבנות בית חתנות לבנו, אף כשבנו נושא אשה פעם ראשונה, וכן נהגו להחמיר שלא לצייר ולפאר את מקום החופה בזמן תשעת הימים.

ג) בניה לצורך מגורים מותר לבנות. ולכן מותר לשפץ דירה, [אפילו דירה כזו שמייעדים לזוג צעיר שמתחתנים לאחר תשעה באב], ואין בזה כללי הדין של בניה של שמחה. וכן כל בניה ותוספת בניה שזקוק לה שנתרחבו דיוריו.

ד) לכתחילה לא ממולץ להתחיל להתעסק בבניה גם כשהיא לצורך מגורים בתשעת הימים.

ה) אסור להתעסק בהרחבת דירה או בתוספת בניה שיפוץ וכדו', (אם אין לו צורך מחמת שדירתו קטנה או שיש לו תקלה בדירתו), מאחר ואינו עושה זאת אלא לצורך הרווחה בלבד. ועיין להלן סעיף ‎יז).

ו) אין לבנות כשבונה בנין של שמחה או הרווחה גם אם התחיל עם בנייתו מלפני ראש חודש, וצריך לבקש מהקבלן להפסיק את העבודה מראש חודש עד לאחר תשעה באב, ולכן יש לסכם על כך עם הקבלן מראש.

ז) במקרה והקבלן איננו מוכן להפסיק, אם יכול לפצותו במעט מעות יפצנו, אך אם אין הקבלן מסכים להפסיק את העבודה ודורש ממון רב מותר להמשיך להעסיקו. (ואם הוא נכרי מותר אף בתשעה באב) ((כיום מצוי רבים קבלנים שאינם שומרי תו"מ (היער"מ) ובתשעה באב נראה שיש להקפיד על כך מאד, ובדרך כלל שומעים אם מבקשים שלא יעבדו, אך בתשעת הימים יש מקום להקל אם לא שומעים שיתכן שדינם כנכרי.)).

ח) אם נגרם הפסד לקבלן אם לא יעבוד בתשעת הימים, יש לשאול לחכם אם יכול להמשיך לעבוד בימים אלו, אף לצורך חבירו שעושה כן להרווחה ((דמדברי המהרי"ל שהובא במג"א מבואר דבכה"ג לכא' אסור דהרי אסר לסרסור גם כשעושה זאת לצורך פרנסתו כיון ששמחה היא לרואה ואם כן הו"ה בבנין שמחה היא לבונה אך שם י"ל חדא לפמ"ש הפמ"ג שיכול למכור לעכו"ם ואם כן אין לו הפסד כ"כ, ועוד י"ל דהתם השמחה היא שלימה לרואה ומתענג על ראייתו משאם כן כאן אין זה שמחה בעצם הבנין ואדרבא הרבה פעמים יש צער ניכר בתקופת הבניה ורק מחמת שמטרת הבניה היא להרווחה יש לו בזה שמחה אך אין זה שמחה מושלמת וממילא י"ל דגם למהרי"ל ליכא בזה איסור וצ"ע לדינא.)).

ט) אם סיכמו בתחילת הבניה שאינו עושה כן בקבלנות אלא שבונה לו לפי שכר יומי, אין להעבידו בימים אלו, אלא אם כן אין לקבלן עבודה אחרת וצריך זאת לפרנסתו ((במ"ב שם מבואר דאם הוא קבלן מותר משום דעביד אדעתיה דנפשיה ומבואר דאם הוא שכיר כיון שכל יום הוא שכירות חדשה והרי יכול כל יום להפסיק את עבודתו וימשיך אחרי התענית, ומ"מ נראה דלא גרע מחוה"מ דמי שצריך לפרנסה מותר לעבוד בחוה"מ ושרי להעבידו והו"ה בנידו"ד.)). וכן כשהפועל הוא נכרי צריך להפסיק את עבודתו בתשעת הימים ולהמשיכם לאחר תשעה באב.

י) כאשר יש חשש, שלאחר התענית לא ימצא פועל שעובד טוב, כמו הפועל הנכרי שעובד כעת, והפועל לא ירצה לחזור אליו, או שיבקש תוספת במחיר, יעשה שאלת חכם ((מד' המ"ב שכתב דאם יכול לפייסו בדבר מועט אין ראיה דהרי מיירי בקבלן "דעביד אדעתיה דנפשיה" משאם כן בשכיר שעביד אדעתיה דבעה"ב והרי לבעה"ב אסור לעשות כן ומ"מ יש בזה כמה צדדים שהרי לד' הב"י בד' הרי"ף ועוד דאינו מעיקר הדין אלא ממילי דחסידות והגם דבשו"ע הביא דין זה אולם לא כתב זאת בלשון איסור גמור ויש כמה צדדים בזה להקל והכל לפי ראות עיני המורה ואין להורות קולא בעצמו וע"ז כתבו הראשונים כבר דזה נכלל בכל המתאבל וכו' זוכה ורואה בבנינה וכשאינו מתאבל וכו' וע"כ אין להקל בזה בלא הוראת חכם בשום אופן.)).

יא) מותר לתכנן את הבניה, כגון אדריכליות, עיצוב פנים וכד', בתשעת הימים, כיון שלא עוסק בבניה עצמה.

יב) מותר לבנות בית הכנסת כיון שהוא נחשב בניה לצורך מצוה. ויש שהוסיפו שאף לציירם ולסיידם מותר.

יג) כשם שבניה של הרווחה אסורה, כמו כן אין לסייד או לצבוע את הבית, אם אינו עושה כן אלא לתוספת יופי, אך אם נתלכלכו לו קירות ביתו או שישנה שם רטיבות מותר לצבוע ((בדרך כלל כל ציור וסיוד הוא מחמת הרווחה דאין בזה חסרון להיות בדירה לא מסוידת אולם בוודאי כשזה נתטנף שמותר. וכ"ש כשנתרטבו קירות ביתו מחמת רטיבות של נזילת מים שהוא צורך גדול.)). ויש שכתב שנכון שלא לצייר ביתו כל ימי בין המצרים.

יד) אין להדביק טפטים על הכתלים בתשעת הימים, ואם התחיל מלפני ראש חודש אב יכול לגמור עד שבוע שחל בו תשעה באב.

טו) בשבוע שחל בו תשעה באב לא יעשה זאת כלל, ואם חל תשעה באב בשבת או ביום ראשון, מותר עד שבת זו.

טז) מן הדין מותר לעבור דירה בתשעת הימים, ונתבאר לעיל שהמנהג שלא לעבור דירה אלא במקום צורך גדול.

יז) לכתחילה, יש להימנע מלקנות או להרכיב בין ארונות קיר הקבועות בדירה ובין ארונות רגילים לבגדים או ספרים וכד', על אף שמעיקר הדין מותר לעשות כן אף אם עושה כן רק לרווחה. אך ארונות שהם לקישוט כויטרינה וכד' אין לעשות כלל.

יח) מותר לקבלן הבונה בנין, גם אם בונה אולם שמחות וכד', להמשיך בעבודתו בתשעת הימים, אם הפסקת העבודה בתשעת הימים תגרום לו הפסד, ורק בתשעה באב אין לבנות, אך אם בעל הבית התנה עמו בתחילת העבודה שלא יעבוד בתשעת הימים אין לו להפר את סיכומו.

יט) גם בנין של שמחה או של הרווחה, אם נתרועע הבנין ועלול ליפול ולהינזק, מותר לתקנו אפילו אם אין סכנה בנפילתו ((כגון שאף אם יפול יפול למקום שאין בו אנשים וכד'.)), מאחר ואינו עושה כן משום שמחה אלא משום חשש הפסד שיפול ויוצרך להוציא מעות לתקנו.

כ) כמו כן מותר להתקין סורגים בין אם עושה זאת לצורך מניעת גניבה, ובין אם עושה כן לצורך אחר.

כא) אין לטעת אילנות לצורך נוי או לריח וליפות את חצרו וגינתו, משום שהיא נטיעה של שמחה.

כב) מותר לטפל בגינה קיימת להשקות ולזבל ולגזום ענפי אילן וכד' שאין זה אלא קיום ולא נטיעה של שמחה ((ואין זה דין כחוה"מ שהוא איסור "נוטע" משאם כן כאן שהוא משום מעשה של שמחה ושמירת הקיים אין בו משום שמחה.)).

כג) מותר לתת דורונות בתשעת הימים ((אמנם המקבל את המתנה אם יש בו משום ברכת שהחיינו לא ישתמש בדבר עד לאחר תשעה באב ואז יברך עליו שהחיינו.)), ולכן מותר לתת למלמד וכד' תשורה בסוף שנת הלימודים. וכן מי שעורך סעודת בר מצוה לבנו מותר ליתן לו דורון דרשה. ולגבי כלה בזמן עשית שמחת שידוכין (עי' פרק א' סעיף ‎ח).

הצטרף לדיון

47 תגובות

 1. ערב טוב,
  האם מותר לחתום בתשעת הימים על חוזה לשכר דירה על דירה שמועד הכניסה שלה הוא רק בעוד חודש ( מהחשש שיבחר שוכר אחר ואאבד אותה)?
  אם אסור אז האם מותר לכתוב זכרון דברים?
  תודה מראש,
  רחלי

 2. שלום רב,
  האם ביום תשעה באב עצמו (החל היום) מותר לבחור קרמיקה/ריצוף לבית? (בלי לקנות), פשוט זו הזדמנות עבורי, כמי שצמה, לנצל יום חופש זה גם למטרה זו.
  תודה רבה

 3. שלום

  האם ניתן למצוא מקום להקל לפי הספרדים לקנות בגדים בתשעת הימים (לא בשבוע שחל בו)
  ולהשאיר את הבגדים בחנות עד לאחר תשעה באב שאשלח שליח להביא את הבגדים.
  אני מהדרום ואהיה במרכז הארץ בתשעת הימים ולא אוכל בנקל להגיע שוב למרכז.

  תודה מראש

 4. שלום,
  במידה והכנסתי בגדים למכונת הכביסה בערב ראש חודש מספר דק' לפני שקיעה:
  האם מותר לי לתלות אותם?
  האם מותר לי להשתמש בהם (אחרי שאני דורכת עליהם או לחלופין לובשת אותם בשבת)?
  אני נוהגת על פי עדות אשכנז

  יש לציין כי כאשר הכנסתי את הבגדים למכונה לא הייתי ערה לכלל המצויין לעיל כי במידה ונותנים למכבסה בגדים לפני ראש חודש אב יש עדיפות לאוספם לאחר ט באב.

 5. את יכולה לתלות את הכביסה. באופן עקרוני יש מחלוקת בענין זה אם מותר להכניס בגדים למכונת כביסה כמה דקות לפני השקיעה שימשיכו להתכבס בלילה, בקובץ מבית לוי יג עמ' כז החמירו בזה ואילו הגרי"ש אלישיב סבר שיש להקל כמובא בקונטרס הליכות והנהגות. לגבי השימוש בהם דינם כמו כל בגד מכובס לכתחילה לא מומלץ לסמוך על העצה שהזכרת אבל בדיעבד שאין בגד אחר ניתן כך לעשות.

 6. בסד
  שלום רב
  עדיף שאישה תסיר שערות גופה ביום חמישי, או שגם יש להמנע כי השיער מתחיל לצמוח בשבת ? או שעדיף ביום שישי שהוא ראש חודש אב ? ומה לגביי שבוע הבא ? מותר ביום שישי ח' באב להסיר שיער הגוף לכבוד שבת ט באב ?
  והאם מותר לכבס בגדי שבת בשבוע הבא לכבוד שבת ט' באב ? בגדים אלו עם ריח זיעה ומעט כתמים של יין. אלו הבגדים שאני לובשת בשבת הקרובה גם ולכן יש צורך ליהיו נקיים ומגוהצים לכבוד השבת הבאה .
  בנוסף , אישה יכולה להתקלח במים חמים וסבון וגם לחפוף ראשה בסבון ביום שישי הקרוב וגם ביום שישי הבא לכבוד שבת ?
  תודה.

 7. הסרת שיער עדיף מחר, בתשעת הימים אין להסיר שיער הגוף אלא אם כן זה מאוד ניכר ויש גנאי.
  מי שאין לו בגדים אחרים רשאי לכבס בתשעת הימים עד שבוע שחל בו תשעה באב [להרבה דעות השנה אין שבוע שחל בו] אבל אם יש לך בגדים נקיים אלא שאינם חגיגיים כמו הבגד שאת רגילה ללבוש בשבת, אין לכבס. בלאו הכי רבים נהגו בחו"ל שלא ללבוש בגדי שבת בשבת זו, וגם למנהג האשכנזים זה נחשב שבוע שחל בו, כך שאין היתר לכבס. תשתדלי שלא יתלכלכו מהיין.
  ביום שישי מותר את הראש לחפוף בחמין וסבון, שאר הגוף רק בצונן איבר איבר.

 8. בס"ד
  שלום רב
  אם אני אגלח את שיער הגוף היום ביום חמישי הוא יתחיל לצמוח בשבת כמו הציפורניים ? או שיש הנהגה לא לגזור רק ציפורניים ביום חמישי ושיער מותר ?
  תודה.
  שבת שלום !

 9. זוג מבוגר שנאלץ להתגורר אצל ילדיהם הנשואים למעלה מחצי שנה, בגלל המצב הכספי הירוד שנקלעו אליו, בעקבות עסקת רכישת דירה לפני למעלה מ-5 שנים, בפרוייקט בצפון שכל הרוכשים נפלו בפח ע"י עו"ד יזם שהתברר כנוכל.

  בשנה האחרונה העניין התקדם ב"ה שהטאבו נרשם סוף סוף על שמם. והחלו בבניית הדירה ע"י לקיחת הלוואת משכנתא גבוהה במיוחד.

  הם מתכוננים להשאר אצל הילדים עד שהדירה שלהם החדשה (שנמצאת בתהליך בנייה מתקדם) תסתיים.

  כוונתם להכנס לדירה בהקדם האפשרי, בגלל שהדירה כוללת יחידת צימר שתניב הכנסה בע"ה ואמורה לכסות חלק מהמשכנתא הגבוהה.

  הבית כבר כמעט מוכן, רק נשאר הצביעה והקרמיקה וכדומה.

  ההערכה היא, שתוך חודש וחצי הדירה תהיה מוכנה. וכך הם יוכלו להכנס לגור וגם לפתוח את הצימר בתקופת השיא מבחינת החופש והחגים.

  השאלה היא: האם מותר לקבלן הערבי להמשיך בבניית הדירה בימי בין המצרים ובפרט בתשעת הימים ות"ב?

  חשוב להם שהדירה תהיה מוכנה וכל יום שעובר, זה יצמצם נזקים והפסדים שעובר עליהם.

  תודה רבה

 10. בשעת הצורך יש להקל, ראה רבבות אפרים ח"א סי' שע, שמגבות שלנו אינן מטפחות הידים אלא יותר דומים לחיתולי תינוקות שענינם ניקוי הידים והטינוף.

 11. שלום וברכה
  האם מותר לקנות מוצרי חשמל בשעת הימים, אני משכיר את דירתי יומיים אחרי תשעה באב, וחסר שם תאורה, האם מותר לקנות? ולהתקין?

 12. אין הבדל בין גברים לנשים, אדם שמרגיש שהזיעה רבה ומכבידה עליו, מותר לרחוץ במים פושרים ומעט סבון, כדי להעביר את הזוהמה.

 13. בס"ד
  תודה על התשובה.
  אני רוצה להבין את ההבדל בין איסור לנזיר שתיית יין ואכילת ענבים ותוצרתם, שלא להשתכר.
  ואיסור שתיית יין ומיץ ענבים לפני 9 באב שנתבטל ניסוך היין, כזכר לניסוך היין או גם מצד אבילות.

 14. שלום,
  האם מותר לרכוש בתשעת הימים חפץ שאיננו דחוף (בטריה להטענה) אך מופיע כעת במבצע עד גמר המלאי? החפץ יגיע רק אחרי תשעת הימים כנראה. והאם יש הבדל בזה בין ספרדים לאשכנזים?
  תודה

 15. אני אשכנזיה ורוצה לתת לעשות מכפלת לשמלה לתופרת מבנות עדות המזרח ששומרים רק בשבוע שחל בו בתשעת הימים. האם מותר לי לתת לה את העבודה?

 16. מותר לעשות מכפלת או לתפור כפתור בבגד ישן, רק בבגד חדש שהמכפלת היא גמר עשייתו כתבו הפוסקים לאסור.

 17. שלום אני נוהגת לפני מנהגי עדות אשכנז
  רציתי לדעת אם השיער שלי שומני וממש עושה הרגשה לא נעימה האם מותר לי לרחוץ אותו בשמפו/סבון.
  וכן שיער הגוף שמציק האם מותר לגלח בתשעת הימים?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *