לתרומות לחץ כאן

דיני תשעת הימים

תוכן ענינים

פרק א: דיני תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב

פרק ב: בניה ונטיעה בתשעת הימים

פרק ג: כיבוס – לבישה – קניה- ותיקון בגדים, כיבוס, תפירה וסריגה

פרק ד: שמחות בתשעת הימים, ברית מילה, פדיון הבן, בר מצוה, סעודת סיום, שמחות בשבוע שחל בו תשעה באב, מסיבת כתיבת תנאים

פרק ה: אכילת בשר ושתית יין, יין של מצוה

פרק ו: רחיצה בתשעת הימים

פרק ז: שבת ערב תשעה באב

פרק א

דיני תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב

א) מאחר ובתשעה באב הוכפלו בו הצרות וריע זמנו, וענין זה הינו כבר מורגש וקיים מראש חודש, לכן אמרו חז"ל ש"משנכנס אב ממעטין בשמחה", והיינו שאין לעשות בו דברים המורים על שמחה, וכן אין לעסוק בענינים ועסקים המעוררים שמחה, ולכן אין לערוך בו הצגות וכדו'.

ב) כמו כן אמרו חכמים שמאחר וחודש זה מזלם של ישראל אינו טוב, לכן מי שקבעו לו זמן למשפט עם נכרי בערכותיהם, ישתדל מאד להעבירו לזמן אחר, ולכל הפחות ישתדל מאד שיאחרו את זמן המשפט לאחר תשעה באב.

ג) משנכנס אב ממעטים במשא ומתן, ונחלקו הפוסקים בדין מיעוט משא ומתן אם הוא רק במשא ומתן של שמחה כגון קנית כלי כסף וכד' דברים שאין צורך בהם לצורך היום יום, או אפילו דברים שיש בהם צורך אך אינם נצרכים באופן נחוץ, ורק הנחוץ לצורך פרנסתו, ובזמנינו נהגו להקל בכל זה.

ד) משא ומתן של שמחה טוב להחמיר, אלא אם כן היה דבר האבד שלא ימצא כמוהו בזול לאחר תשעת הימים.

ה) במקום שיש שם מכירה חד פעמית, וכן מכירות של "סוף עונה", ולא יתקיים לאחר תשעת הימים, או שחושש שמא יגמר מהמכירה החפץ שחפץ בו יש להקל לקנותו בימים אלו.

ו) יש להימנע לכתחילה מקנית מכונית, אם אינו נחוץ לו לצורך משפחתו או העסק, והיינו כשיכול למוצאו לאחר תשעת הימים וכן כל כיו"ב.

ז) מותר להזמין בתשעת הימים חפצי נוי או דברים יקרי ערך אם אינו משלם בעבורם בשעת ההזמנה ((ואם כדי לקבל את החפץ לאחר תשעת הימים צריך לשלם דמי קדימה, לכתחילה אין לעשות כן.)), ובתנאי שיקבלם לאחר תשעת הימים. ואם בדיעבד הביאו לו זאת בימים אלו, מותר לו לקבלם ולשלם בעבורם.

ח) כמו כן יש למעט ככל האפשר ולא לקנות חפצים לצורך שמחת הנישואין עצמה ((ובאמת יש לי מקום עיון דלגבי מו"מ לא חילקו האחרונים בין אם נושא אשה ולא קיים פו"ר לבין אם כבר קיים פו"ר ואילו לגבי בנית בית חתנות לבנו מבואר בפוסקים משם הר"ן דהוא רק במי שלא קיים פו"ר ולכא' דין אחד להם ואמנם יש לחלק דבמו"מ הרי יש את דעת התוס' דאף שלא בענין של שמחה אסור וע"כ לא חילקו האחרונים בין שמחה לשמחה של מצוה משאם כן בבנין שמעיקרא לא אסרו אלא בנין של שמחה לכן במקום מצוה לא גזור כנלע"ד לבאר הענין ולפ"ז יוצא נפ"מ גדולה דאף במקום מצוה אסור לקנות כלים הגורמים שמחה כגון כלי כסף לס"ת וכד'.)), אך מותר לקנות כלי בית וכד' לצורך מי שנושא אשה לאחר תשעת הימים.

ט) אף במקום שנותנים מתנות בזמן עשית השידוכין ("כתיבת תנאים"), יש להימנע בנתינת מתנות יקרות ערך, וכן עדיף שלא לקנותם בזמן זה, ואם יש חשש שמא ישכחו ליתנם אחר כך מותר.

י) אדם שעיסוקו במכירת סחורה נאה ויקרת ערך, או המוכר צרכי חופה וכד' לחנויות המיועדות לכך, נהגו להקל שיוכל לסחור בסחורתו כרגיל בעסקיו, אולם בעל חנות אין לו להשאיר את עסקו פתוח כיון ששמחה היא לקונה ממנו, אלא אם כן אין לו כדי פרנסתו וזקוק לפרנסת ביתו באותו שבוע ((הנה המהרי"ל כתב "הסרסורים לא ישאו כלי כסף לסרסר בעיר דשמחה היא לרואים" וכתב ע"ז הפמ"ג שאף על פי שכדי פרנסתו שרי היינו דווקא כשאין שמחה לקונה ונראה אם כן דכל זה רק בכגון בעל חנות וכד' אבל סיטונאי כיון שהוא מוכר רק לבעלי חנויות ולבעלי החנויות אין בהם שמחה נראה לכא' פשוט הדין כן דהא קיי"ל כהדעות דרק מו"מ של שמחה יש למעט אבל שאר מו"מ ואם כן כאן חשיב כלפיו ככל מו"מ דעלמא, דהרי המו"מ כאן אין גדרו של שמחה והרי הוא כמוכר עורות בהמה לבורסקי וכי בגלל שאין מתטנף בעסקיו לא חשיב מו"מ רגיל וכל האיסור במי שגורם אצלו שמחה עצם הקניה דומיא דבית חתנות לבנו דהוא שמחה דווקא אצלו וע"כ נראה פשוט דמותר אלא דלד' האוסרים וס"ל דלא יעשה רק כדי פרנסתו באמת דינו ככל העסקים. ועוד נראה ראיה מדהוצרך הפמ"ג לדון במי שעסקו הוא בזמרה שיש מקום להקל כלפיו והיינו דווקא שם שבאמת טבע האדם הוא לשמוח כששומע זמרה ולא נפ"מ אם הוא מחמת שזה עסקו או בגלל שבא לשמוע וע"כ יש יותר מקום לאסור ומזה שלא דיבר במי שעסקיו במכירת כלי שמחה שאסור לו מוכח דאין איסור ותמהני על הגר"מ קארפ שליט"א שהחמיר בזה (הל' ביהמ"צ פ"ד ס"ט).

יא) ומדברי המהרי"ל מוכח דיש איסור בבעלי חנויות ואמנם י"ל דבבעל חנות וסרסור לכא' ליכא עליו איסור וגם על הקונים אין זה "איסור" אלא נוהג וכמבואר בגמ' יבמות שם "קודם הזמן הזה, העם ממעטין בעסקיהם מלישא ומליתן, מלבנות ולנטוע וכו'" ומבואר שם דאינו מדינא וממילא אין בזה משום לפני עיור (ובוודאי על הקונה מוטל החיוב שלא לעסוק כן אך אין בעל החנות אחראי וערב על כך והוא צריך לפרנסתו ובוודאי זה קודם). ומ"מ מדברי המג"א שהחמיר רק במו"מ של שמחה ובכ"ז הביא דברי המהרי"ל מוכח דס"ל דאסור לגרום שמחה לקונה וע"כ בבעל חנות יש להחמיר.)). ואם עיקר החנות עומדת למכירת כלים אלו לנכרים מותר לפתוח את החנות בכל אופן.

יב) אין צורך להאפיל את חלונות הראווה שנמצאים בהם כלי כסף. אך סיטונאי שמוכר לבעל חנות, לא יקח את הכלים מגולים אלא יכסה אותם ((מהרי"ל שם דאין לסבב ולסרסר בעיר ונראה דהיינו דווקא בסרסור שתפקידו להראות את החפצים ולרגש את הקונה ביופי הכלים ובזה גורם להם שמחה אבל עצם השארת חלון ראוה אין בו איסור כנלע"ד ומ"מ יל"ע שלפי דברי המהרי"ל אולי אין לפרסם מודעות וכד' עם תמונות של כלי כסף וחפצי נוי כיון שזה כעין סרסור דזמנם וצ"ע.)).

יג) מותר להתעסק בקייטרינג לצורך ברית מילה ופדיון הבן, וכמו כן מותר למי שהזמינו אצלו לערוך סעודת חתונה במוצאי תשעה באב להתעסק עם צרכי האכילה קודם התענית. אך בעלי השמחה עצמם לא יתעסקו בכך עד מוצאי תשעה באב, ובשעת הדחק יש להקל.

יד) מותר לקצוץ ציפורניים בתשעת הימים ויש אוסרין בשבוע שחל בו תשעה באב, ולכבוד שבת יש להקל ואפילו בערב שבת חזון וכן לצורך טבילת מצוה מותר. וכן מוהל מותר לתקן ציפורניו לצורך מצות מילה.

טו) מותר להסתרק אפילו במסרק שמשיר שער.

טז) לחפוף את השער לצורך תסרוקת אסור, ולהרטיב מעט את השער להקלת התסרוקת מותר ((כדלהלן בדיני רחיצה בתשעת הימים. ולצורך שידוכין מותר להסתרק כרגיל כן הורה הגרש"ז אויערבאך זצ"ל. הובא בהליכות ביתה פרק כו ע"ש.)).

הצטרף לדיון

59 תגובות

 1. ערב טוב,
  האם מותר לחתום בתשעת הימים על חוזה לשכר דירה על דירה שמועד הכניסה שלה הוא רק בעוד חודש ( מהחשש שיבחר שוכר אחר ואאבד אותה)?
  אם אסור אז האם מותר לכתוב זכרון דברים?
  תודה מראש,
  רחלי

 2. שלום רב,
  האם ביום תשעה באב עצמו (החל היום) מותר לבחור קרמיקה/ריצוף לבית? (בלי לקנות), פשוט זו הזדמנות עבורי, כמי שצמה, לנצל יום חופש זה גם למטרה זו.
  תודה רבה

 3. שלום

  האם ניתן למצוא מקום להקל לפי הספרדים לקנות בגדים בתשעת הימים (לא בשבוע שחל בו)
  ולהשאיר את הבגדים בחנות עד לאחר תשעה באב שאשלח שליח להביא את הבגדים.
  אני מהדרום ואהיה במרכז הארץ בתשעת הימים ולא אוכל בנקל להגיע שוב למרכז.

  תודה מראש

 4. שלום,
  במידה והכנסתי בגדים למכונת הכביסה בערב ראש חודש מספר דק' לפני שקיעה:
  האם מותר לי לתלות אותם?
  האם מותר לי להשתמש בהם (אחרי שאני דורכת עליהם או לחלופין לובשת אותם בשבת)?
  אני נוהגת על פי עדות אשכנז

  יש לציין כי כאשר הכנסתי את הבגדים למכונה לא הייתי ערה לכלל המצויין לעיל כי במידה ונותנים למכבסה בגדים לפני ראש חודש אב יש עדיפות לאוספם לאחר ט באב.

 5. את יכולה לתלות את הכביסה. באופן עקרוני יש מחלוקת בענין זה אם מותר להכניס בגדים למכונת כביסה כמה דקות לפני השקיעה שימשיכו להתכבס בלילה, בקובץ מבית לוי יג עמ' כז החמירו בזה ואילו הגרי"ש אלישיב סבר שיש להקל כמובא בקונטרס הליכות והנהגות. לגבי השימוש בהם דינם כמו כל בגד מכובס לכתחילה לא מומלץ לסמוך על העצה שהזכרת אבל בדיעבד שאין בגד אחר ניתן כך לעשות.

 6. בסד
  שלום רב
  עדיף שאישה תסיר שערות גופה ביום חמישי, או שגם יש להמנע כי השיער מתחיל לצמוח בשבת ? או שעדיף ביום שישי שהוא ראש חודש אב ? ומה לגביי שבוע הבא ? מותר ביום שישי ח' באב להסיר שיער הגוף לכבוד שבת ט באב ?
  והאם מותר לכבס בגדי שבת בשבוע הבא לכבוד שבת ט' באב ? בגדים אלו עם ריח זיעה ומעט כתמים של יין. אלו הבגדים שאני לובשת בשבת הקרובה גם ולכן יש צורך ליהיו נקיים ומגוהצים לכבוד השבת הבאה .
  בנוסף , אישה יכולה להתקלח במים חמים וסבון וגם לחפוף ראשה בסבון ביום שישי הקרוב וגם ביום שישי הבא לכבוד שבת ?
  תודה.

 7. הסרת שיער עדיף מחר, בתשעת הימים אין להסיר שיער הגוף אלא אם כן זה מאוד ניכר ויש גנאי.
  מי שאין לו בגדים אחרים רשאי לכבס בתשעת הימים עד שבוע שחל בו תשעה באב [להרבה דעות השנה אין שבוע שחל בו] אבל אם יש לך בגדים נקיים אלא שאינם חגיגיים כמו הבגד שאת רגילה ללבוש בשבת, אין לכבס. בלאו הכי רבים נהגו בחו"ל שלא ללבוש בגדי שבת בשבת זו, וגם למנהג האשכנזים זה נחשב שבוע שחל בו, כך שאין היתר לכבס. תשתדלי שלא יתלכלכו מהיין.
  ביום שישי מותר את הראש לחפוף בחמין וסבון, שאר הגוף רק בצונן איבר איבר.

 8. בס"ד
  שלום רב
  אם אני אגלח את שיער הגוף היום ביום חמישי הוא יתחיל לצמוח בשבת כמו הציפורניים ? או שיש הנהגה לא לגזור רק ציפורניים ביום חמישי ושיער מותר ?
  תודה.
  שבת שלום !

 9. זוג מבוגר שנאלץ להתגורר אצל ילדיהם הנשואים למעלה מחצי שנה, בגלל המצב הכספי הירוד שנקלעו אליו, בעקבות עסקת רכישת דירה לפני למעלה מ-5 שנים, בפרוייקט בצפון שכל הרוכשים נפלו בפח ע"י עו"ד יזם שהתברר כנוכל.

  בשנה האחרונה העניין התקדם ב"ה שהטאבו נרשם סוף סוף על שמם. והחלו בבניית הדירה ע"י לקיחת הלוואת משכנתא גבוהה במיוחד.

  הם מתכוננים להשאר אצל הילדים עד שהדירה שלהם החדשה (שנמצאת בתהליך בנייה מתקדם) תסתיים.

  כוונתם להכנס לדירה בהקדם האפשרי, בגלל שהדירה כוללת יחידת צימר שתניב הכנסה בע"ה ואמורה לכסות חלק מהמשכנתא הגבוהה.

  הבית כבר כמעט מוכן, רק נשאר הצביעה והקרמיקה וכדומה.

  ההערכה היא, שתוך חודש וחצי הדירה תהיה מוכנה. וכך הם יוכלו להכנס לגור וגם לפתוח את הצימר בתקופת השיא מבחינת החופש והחגים.

  השאלה היא: האם מותר לקבלן הערבי להמשיך בבניית הדירה בימי בין המצרים ובפרט בתשעת הימים ות"ב?

  חשוב להם שהדירה תהיה מוכנה וכל יום שעובר, זה יצמצם נזקים והפסדים שעובר עליהם.

  תודה רבה

 10. בשעת הצורך יש להקל, ראה רבבות אפרים ח"א סי' שע, שמגבות שלנו אינן מטפחות הידים אלא יותר דומים לחיתולי תינוקות שענינם ניקוי הידים והטינוף.

 11. שלום וברכה
  האם מותר לקנות מוצרי חשמל בשעת הימים, אני משכיר את דירתי יומיים אחרי תשעה באב, וחסר שם תאורה, האם מותר לקנות? ולהתקין?

 12. אין הבדל בין גברים לנשים, אדם שמרגיש שהזיעה רבה ומכבידה עליו, מותר לרחוץ במים פושרים ומעט סבון, כדי להעביר את הזוהמה.

 13. בס"ד
  תודה על התשובה.
  אני רוצה להבין את ההבדל בין איסור לנזיר שתיית יין ואכילת ענבים ותוצרתם, שלא להשתכר.
  ואיסור שתיית יין ומיץ ענבים לפני 9 באב שנתבטל ניסוך היין, כזכר לניסוך היין או גם מצד אבילות.

 14. שלום,
  האם מותר לרכוש בתשעת הימים חפץ שאיננו דחוף (בטריה להטענה) אך מופיע כעת במבצע עד גמר המלאי? החפץ יגיע רק אחרי תשעת הימים כנראה. והאם יש הבדל בזה בין ספרדים לאשכנזים?
  תודה

 15. אני אשכנזיה ורוצה לתת לעשות מכפלת לשמלה לתופרת מבנות עדות המזרח ששומרים רק בשבוע שחל בו בתשעת הימים. האם מותר לי לתת לה את העבודה?

 16. מותר לעשות מכפלת או לתפור כפתור בבגד ישן, רק בבגד חדש שהמכפלת היא גמר עשייתו כתבו הפוסקים לאסור.

 17. שלום אני נוהגת לפני מנהגי עדות אשכנז
  רציתי לדעת אם השיער שלי שומני וממש עושה הרגשה לא נעימה האם מותר לי לרחוץ אותו בשמפו/סבון.
  וכן שיער הגוף שמציק האם מותר לגלח בתשעת הימים?

 18. שבוע טוב
  יש פטנט שחצי עובד ששמים חולצה לא מגוהצת 2-3 דקות במייבש והחום מוציאה אותה יותר "מגוהץ" מקודם , ופחות מקומט
  האם שרי?

 19. האם כשאני רוצה לנקות לכלוך שתהווה על הבגד עם מגבון לח או כשאני מתיז דאודורנט על הבגד, האם זה נחשב לכיבוס?

 20. שאלה דחופה- האם מותר למנקה גויה לכבס ליהודיה כאשר היהודיה לא מנחה אותה אלא היא עושה זאת לבד כחלק מנקיון הבית, ביום תשעה באב?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *