לתרומות לחץ כאן

השכרת מערכת הגברה ליהודי מחלל שבת

בס"ד

שלום רב !

רציתי לשאול יש לי עסק של השכרת רמקולים יש לי כמה שאלות א. האם מותר להשכיר לאדם שאני יודע שישתמש בשבת ב. האם מותר להשכיר לחילוני כשיש חשש שיהיה ריקודים מעורבים וכו וכן לעינין בין המצרים

תודה רבה

תשובה:

שלום רב

אם אתה יודע בוודאות שישתמש ברמקולים בשבת יש להמנע מלהשכיר לו, אף שהמקל בזה בשעת הדחק יש לו על מי לסמוך. אבל אם לא ידוע בבירור שיעשה בזה איסור אפשר להשכיר לו. כמו כן, לענין ימי בין המצרים שהאיסור אינו חמור כמו שבת ויש לו גדר של מנהג, יש יותר לסמוך על המקילים.

מקורות:

ראה בשבט הלוי חלק ה' סימן מ"א שדן בשאלה זו והוכיח שבספק אין חשש של לפני עיור ומסייע, וכך מבואר להדיא בריטב"א עבודה זרה (סג,א ד"ה ומה) שאין איסור לפני עיור כשאינו נותן לו את גוף האיסור ויש ספק אם יעשה את האיסור או לא, וראה בשרידי אש ח"ב סי' נ"ז שהאריך בביאור דבריו, וכך עולה להדיא מדברי הגמרא בנדרים דף סב,ב יעוי"ש היטב. ומשום כך כאשר אתה לא יודע בוודאות אם יעשה בזה שימוש אסור בשבת מותר להשכיר כפי התנאים המבוארים בשולחן ערוך סי' רמ"ו סעיף א' בהשכרת כלים לנכרי שיעשה בהם מלאכה בשבת.

אמנם אם יודע בוודאות שיעשה בהם מלאכה בשבת, יש בזה לכאורה משום 'לפני עיור' לא תתן מכשול, אף שיש שהקלו בזה ולדעתם אין איסור לפני עיור בישראל מומר [חילוני], יעוי' בש"ך סי' קנ"א סק"ו. וזאת כאשר הוא יכול לשכור כלים אלו במקום אחר שאז זה כמו "תרי עברי דנהרא" ואין איסור זה. אלא שלדעת המשנה למלך צריך שיוכל לשכור מנכרי ולא מישראל אחר באיסור וכן פסק באור לציון חלק ב פרק מ"ג אות ב' ע"ש בהערה. כמו כן יש סוברים שכשאין נותן לו את גוף האיסור אין בזה איסור כלל אף שבוודאי יעשה בזה איסור [הרמקולים אינם חפץ אסור בעצם, אלא שהשימוש בהם אסור בשבת], וכמשמעות דברי הביאור הלכה סי' קס"ג ד"ה ואסור, וכמו שכתבו הבנין ציון סי' ט"ו והמהרש"ם חלק ב' סי' קפ"ד, ואם כן לדעתם יכול להשכיר אף במקום שבוודאי יעשה בזה מלאכה בשבת ואין לו לשכור במקום אחר.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל