תרומות – לחץ כאן

ספק במעשר כספים או בצדקה – האם צריך להפריש פעם נוספת?

שלום רב מה הדין אם יש לאדם ספק על סכום כסף מסוים אם נתן מעשר או לא האם צריך להפריש אולי עוד פעם
תודה רבה

תשובה:

שלום רב

נראה שיש להחמיר משני טעמים: א. דעת הרבה מהפוסקים שחיוב מעשר כספים הוא משום נדר, שכיון שנהג כך תמיד נחשב הדבר כנדר ואסור לו לשנות ולהמנע מכך, ואם כן יש כאן ספק איסור ויש ללכת לחומרא. ב. בכל ספק צדקה סברו חלק מהפוסקים שהווא נחשב כספק איסור, ובאחרונים כתבו שכן עיקר להלכה כפי שיבואר במקורות.

מקורות:

בענין ספק בצדקה יש מחלוקת בין הרמב"ן והרשב"א לבין הר"ן בנדרים ז' ע"א, שכן הגמרא מסתפקת שם אם יש יד לצדקה , ונחלקו הרשב"א והרמב"ן עם הר"ן כיצד יש לנהוג בספק זה. דעת הרמב"ן והרשב"א להחמיר כספק איסור, ודעת הר"ן להקל כספק ממון. ובעיקר ספק צדקה יש מבוכה גדולה וגם סתירות בפסקי הראשונים, עיין בשו"ע יו"ד סי' רנ"ט סעי' ה' ובנו"כ שם. ובקונטרס הספיקות סי' א' ס"ק ט' הביא ביאור המהרש"ח ליישב הסתירות בענין זה, דלא אמרינן בספק צדקה ספק ממון להקל אלא כשיש חזקת מרא קמא ואין הספק תלוי בנדרו. אבל כשאין חזקת מ"ק או באופן שאם יקל לעצמו יצא שמיקל גם בספק נדר לצדקה יש להחמיר.

אמנם החתם סופר בתשובותיו יו"ד סי' ר"מ נשאל באחד שנדר לצדקה אחת שבעירו ושכח לאיזה צדקה נדר, והעלה דעיקר לדינא כהראשונים הסוברים דספק צדקה לחומרא, ושגדר הדבר הוא שצותה תורה בכל ספק מתנות עניים לדון העני כמוחזק וממילא משאירים הצדקה בידו, וא"כ צריך לשלם לכל הצדקות שהן בכלל הספק.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל