תרומות – לחץ כאן

כריתת עץ מאכל שמפריע בחצר

בס"ד
שלום
היה לי עץ שסק בגינה (אני שוכר את הבית) העץ היה קצת מפריע לי תופס הרבה מקום ולא הינו אוכלים מפרותיו וגם לבעל הבית היה מפריע משום שבקיץ היו באים הרבה עטלפים לאכול מפרותיו ועוד רציתי את המקום משום שעכשיו קיץ הילדים רוצים לשחק בחוץ ולשים ברכה וציליה וכו' שאלתי רב האם מותר לקצוץ אותו עד למטה לגמרי ולא לעקרו הוא אמר שמותר אם אני ימכור אותו לגוי וגם יעשה עם הגוי קנין סודר וכן עשיתי
הלכתי לבית הכנסת ודיברתי עם כמה אנשים ואמרו שזו טעות וזה סכנה מה שעשתי
רצוני לדעת האם באמת יש סכנה במה שנעשה אע"פ ששאלתי רב וכך הורה לי לעשות ואם אכן יש סכנה מה עלי לעשות כדי לתקן זאת

תשובה:

שלום רב.

אם ניתן יש לקוץ רק את הענפים שגורמים לריבוי העטלפיםהמזיקים, ואף אם יצטרכו לחזור ולקוצם מזמן לזמן אין להתיר מחמת כך לקוץ את כל האילן. אך אם בשביל למנוע את הנזק צריך לעקור את כל האילן כיון שזה לצורך מותר לעשות זאת. וראוי למכור העץ לגוי בקנין כסף ושטר, וליתן לגוי לעקור את העץ עם שורשיו וקצת מאדמתו למקום אחר, ובכך אין בזה איסור ולא חשש סכנה כלל. אך אפשר גם לעשות רק אחד מהם (דהיינו או למכור לגוי והוא יקוץ, או להעביר העץ עם שורשיו ואדמתו למקום אחר). בדיעבד גם אם עקרת בעצמך אין לחשוש לכלום כיון שהדבר נעשה לתועלת.

מקורות:

אף שהתורה אסרה עקירת אילנות שנאמר (דברים כ,יט) 'לא תשחית את עצה', אך נתבאר בגמרא ובפוסקים שאיסור זה הוא רק כשהדבר נעשה דרך השחתה, אך אם נעשה לצורך האדם אין בזה איסור זה. ומשום כך מבואר בגמרא (ב"ק צב,א) שמותר לקצוץ אילן המזיק לאילנות אחרים, או לשדות אחרים, וכן בבבא בתרא כו,א מבואר שמותר לקוץ אילנות דקל כדי שלא יזיקו הציפורים שבאים אליו לענביו של רב יוסף. ומטעם זה כתב בחוות יאיר סי' קצ"ה שאילן המחשיך ביתו של אדם, מותר לעוקרו, אך כתב שאם ניתן לקוץ את ענפיו אין לעקור את האילן אף אם מחמת כך יצטרך מפעם לפעם לקוץ האילנות שוב. וכך מבואר גם בתשב"ץ קטן סי' שס"ט שאילן המזיק לבית אפילו הוא נושא פרי מותר לקוצו, וכן בשו"ת הרשב"א ח"ז סי' תק"י.

ומכיון שבדבר זה יש גם חשש סכנה כמבואר בגמ' בב"ק שם ובסוכה כט,א אף שבחוות יאיר שם כתב שכשהאילן מפריע לו אין לחוש גם לסכנה, אך בתועפות ראם על היראים בסי' שפב אות ד' כתב שסכנה יש בזה, ולכן כתבנו שאם ניתן לעשות את הקציצה על ידי מכירתו לגוי והעברתו למקום אחר שבכך אין זה 'בל תשחית' כלל עדיף לנהוג כך. ור' עוד תשובה בשו"ת שבט הלוי חלק ב' סי' ר"ח לענין קציצת אילן ששורשיו נכנסים לקברי צדיקים.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל