לתרומות לחץ כאן

האם ניתן לעשות פדיון הבן עבור אדם אחר?

שאלה:

שאלה נוספת זיכויי פידיון בן בכור ידוע שישנם יהודים בכורים רבים שאינם פדויים
האם אפשר הייה לתת לכוהן 5 סלעים ולאמר עבור פידיון יהודי אחד שאיננו מכירים אותו
ולא יהיה שום סיכויי להיפדות

תשובה:

שלום רב,

נחלקו הדעות האם ניתן לעשות פדיון עבור אדם אחר, וזאת משני טעמים: א. אדם רוצה בדרך כלל לקיים את המצוה בעצמו, ואף הקטן הזה כשיגדיל אולי ירצה לפדות את עצמו, וממילא אין זו זכות בשבילו ולא ניתן לעשות זאת בשליחותו שלא מדעתו. ב. פדיון על ידי אחר יכול להעשות רק על ידי שמזכים לקטן את הכסף של הפדיון ולאחר מכן הוא פודה את עצמו בו. ויש פוסקים שסבורים, שאף ש"זכין לאדם שלא בפניו" מכל מקום "אין זכין מאדם שלא בפניו", וכיון שהכסף שייך כרגע לקטן לא ניתן להפקיעו מידו וליתנו לכהן.

להלכה, פסק הש"ך סי' שה ס"ק כ שבית דין יכולים להקנות לו מעות ולפדות אותו בהן,  וכן כתב ביאור הגר"א שם ס"ק טו, אולם מדברי הט"ז שם נראה שחולק. אמנם, נראה מדברי הש"ך שם שהלכה זו מסורה רק לבית דין, שהם יכולים לפעול חלות זו עבור הקטן אף שיש ה קצת חובה, ולא אדם אחר. וע"ע שו"ת חתם סופר סי' רצו רצז, ומש"כ על דברי בס' אות ברית אות טו. על החולקים על הש"ך ראה עוד בהרחבה בקצות החושן סי' רמג ס"ק ז, ושו"ת חמדת שלמה יו"ד סי' לא.

סוף דבר, כלל לא פשוט לפדות אדם אחר שלא מדעתו, וממילא גם אם נעשה זאת באופן המועיל לדעת חלק מהפוסקים הוא יהיה מחוייב לפדות עצמו בשנית כשיגדיל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל