לתרומות לחץ כאן

האם מותר להניח מוצרים בבית מכירות פומביות שעושה תצוגת סחורה בשבת?

שלום רב,

אני סוחר בעתיקות ובעיקר בתכשיטים עתיקים.
יש בית מכירות פומביות גדול מאד שמקיים את המכירות הפומביות שלו במוצאי שבת, אך הוא עושה תצוגה של הפריטים שיהיו במכירה הפומבית במשך שבוע לפני מועד המכירה הפומבית, ולצערנו הרב התצוגה הזו מתקיימת גם בשבת.
בגלל שיש מעט מאד בתי מכירות פומביות בארץ שעוסקות בתכשיטים עתיקים, וכולם גם קטנים הרבה יותר, ועם הרבה פחות סחורה למכירה מהבית מכירות שציינתי לעיל. רציתי בבקשה לדעת האם ישנו אולי איזשהו היתר הלכתי להכניס את התכשיטים שלי למכירה פומבית שלהם בידיעה שאמנם הפריטים שלי ימכרו רק במוצאי שבת, אך הם כן יוצגו למבקרים של הבית מכירות גם בשבת, במהלך שבוע התצוגה שלפני המכירה הפומבית?

במידה וזו אכן בעיה ואין שום דרך להתיר את זה, האם אני יכול לבקש מבעלי הבית המכירות לא להציג את הסחורה שלי בשבת אלא רק בימי החול של התצוגה?סביר להניח שהם לא יסכימו לזה, וגם זה לא יפתור את כל הבעיות שעדיין יכולות לקרות, כגון שלקוחות יבקשו מהעובדים של בית המכירות לבדוק בשבת במחשב שם מה מחיר המינימום של הפריטים שלי, שמופיעים בקטלוג וכן הלאה דברים דומים לאלה.

כמובן שהייתי מעדיף לא לעבוד בכלל עם חברה שלא שומרת שבת, ושהסחורה שלי לא תוצג בשום מקום בשבת, אבל מפני שהאלטרנטיבות שלי כאמור לעסוק כך בתחום כל כך מצומצמות, רציתי לדעת האם אולי בכל זאת יש היתר כלשהו שהסחורה שלי תוצג שם גם בשבת, אך תימכר רק במוצאי שבת?

ודבר שני בבקשה, מה בנוגע לקנייה שלי של סחורה מהם במכירה הפומבית שלהם במוצאי שבת, לצורך העסק שלי. האם ישנו היתר כלשהו לקנות מהם סחורה לצורך העסק במוצאי שבת, בידיעה שהמקום עובד גם בשבתות?

תודה רבה מראש על עזרתכם.
כל טוב,

בברכה

תשובה:

שלום רב

במקרה שלך נראה שניתן להקל להניח שם את המוצרים. אולם, יש לבקש שלא יעסקו בהם בשבת, שאם לא כן הם עושים זאת בשליחותך ממש. אף שכפי הנראה לא ישמעו לך בזה. וראה במקורות. בכל מקרה אין איסור לקנות שם דברים במוצאי שבת.

מקורות:

בענין זה יש לדון ראשית מצד איסור 'לפני עיור לא תתן מכשול' ובמקרה זה לפי המפורש בגמרא בעבודה זרה (ו,ב) שאין איסור לפני עיור אם יש לעיור דרך נוספת לחטוא חטא זה, גם כאן לכאורה אין איסור זה כיון שהלקוח יכול למצוא אדם אחר שימכור לו עתיקות כאלו ואחרות [רוב האנשים קונים למסחר ואין להם ענין בדבר מסויים בדוקא אלא בעיסקא כדאית כל שהיא].

אמנם נחלקו הפוסקים אם כשהאחר שיתן את המכשול הוא גם ישראל נחשב הדבר כחד עברא דנהרא או לא, ודעת המשנה למלך הלכות מלוה ולוה פ"ד ה"ב שעובר על 'לפני עיור' בכה"ג, ובשדי חמד מערכה ו' כלל כו אות ט' כתב שגדולי האחרונים הכריעו כמשנה למלך ואם כן לכאורה כאן ייאסר.

אך מטעם אחר פשוט שבנדון זה אין איסור 'לפני עיור', מכיון שכתבו הפוסקים שהיכא שנותן לאדם דבר שיכול להשתמש בו לאיסור, אך אין בזה הכרח שיעשה כך אין איסור 'לפני עיור', וכן כתב הביאור הלכה סי' קס"ג ד"ה ואסור שמותר ליתן לחם למי שאינו נוטל ידיו אם הולך לאכול לחם זה בביתו, כי מי יודע שיאכל שם בלא נטילת ידים, וכן בכל מכירת מוצר שניתן להשתמש בו בשבת אין איסור 'לפני עיור' כיון שאין זה מוכרח, ולכן גם בכה"ג שמפתח אתר שניתן להפעילו בשבת אך ניתן גם שלא להפעילו אין איסור 'לפני עיור'.

ויש לציין שבשו"ת מהר"ל דיסקין קונ"א סי' קמ"ה כתב שליכא 'לפני עיור' כשיש הפסד ממון.

אך כתבו תוספות בשבת (ג,א ד"ה בבא) והר"ן (בע"ז שם) שאף כשאין 'לפני עיור' דאורייתא יש איסור דרבנן של 'מסייע לידי עוברי עבירה', מכל מקום הרבה ראשונים חלקו על זה וכן פסק הרמ"א ביו"ד קנא,א, אך הביא שם את הדעות המחמירות וכתב שלבעל נפש ראוי לחוש בזה. ובנדון זה יש מקום לומר שגם לבעל נפש אין צורך להחמיר בזה על פי מה שכתב הבנין ציון (סי' ט"ו) שאיסור מסייע נאמר רק אם מסייע בשעת האיסור ממש, וכן על פי מה שכתב המהרש"ם (חלק ב' סי' קפ"ד) שאיסור מסייע הוא רק כשנותן לו את גוף הדבר שנעשה בו איסור, ואם כן במקרה זה אין איסור מסייע לידי עוברי עבירה.

ב. בשמירת שבת כהלכתה פרק כ"ט הערה ע"ה הובאו דברי הגרש"ז אוירבאך זצ"ל שכתב לגבי מכונה לממכר אוטומטי שמעיקר הדין מותר להשאירה פועלת אף במקום שתעמוד לשירות יהודים, כיון שאינו מעמיד את גוף האיסור אלא את הכלי שיכולים לעשות איתו איסור, וכיון שאפשר לתלות שלא יקנו בשבת אלא בשאר ימות השבוע אין איסור, אך למעשה כתב שבמקום שרוב יהודים ראוי לכתחלה לא להשאירה בפעילות בשבת. ומכיון שישנם כמה פוסקים שכתבו לאסור הפעלת מכונות אוטומטיות בשבת מסיבות שונות זלזול בשבת, שכר שבת ועוד (יעוי' בשיעור של הרב רייזמן שם פרק י' שהביא דברי השבט הלוי ועוד פוסקים, וכן בשו"ת חלקת יעקב סי' ס"ז, ושו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' ל"ד וח"ה סי' י"ד) ולכן ודאי שראוי למכור את האתר לנכרי וכך אפשר להשאירו פתוח בשבת לכל הדעות.

הצטרף לדיון

2 תגובות

 1. שלום רב, ותודה רבה על תשובתכם המהירה.

  רק בכדי להבהיר ולברר את העניין קצת יותר בבקשה.
  מה יהיה הדין אם אני אבקש מבית המכירות הנ"ל שלא יעסקו ויציגו את הסחורה שלי בשבת, אך הם יודיעו לי באופן חד משמעי שהם לא מסכימים לזה, ויאמרו לי שהבחירה בידי להחליט אם להניח אצלם את הסחורה שלי או לא. האם גם במקרה כזה יהיה יש לי לדעתכם היתר להניח אצלם את הסחורה שלי, בידיעה מראש שהסחורה שלי כן תופיע בתצוגה בשבת?
  (כמובן שאין לי שום דרך לדעת בודאות שאכן מישהו מהמבקרים בתצוגה הנ"ל בשבת באמת יתעניין בסחורה שלי שמונחות שם או לא, אך יש בהחלט סיכוי סביר מאד שכן).

  ושאלה נוספת בבקשה בעניין אחר שקשור לתחום עיסוקי. במרבית המכירות הפומביות ובגלריות לאומנות שאני מבקר בהם, מוצגים ונמכרים לא פעם גם "אומנות" (כך לפחות הם קוראים לזה..) לא צנועה של עירום (פסלים, ציורים וכדומה), ולעתים יותר רחוקות אך גם זה לצערי קורה, שמוצגים למכירה בעיקר פסלים וציורים מהמזרח הרחוק, שיש להם או עליהם צורות של יחסי אישות וכדומה.
  אז רציתי לדעת בבקשה,
  האם אני עובר על איסור כלשהו בהימצאי למטרות מסחר, במכירה פומבית או בגלריה כזו (שאני מבקר בה למטרות לימוד למען קידום העסק), כשמוצגים לדוגמא פריטים לא צנועים לדוגמא במהלך המכירה הפומבית ו/או התצוגה המוקדמת שמתקיימת לפני המכירה?
  כמובן שלא תמיד ניתן לדעת מראש איזה פריטים יוצגו, וגם שאני נתקל בכאלה אני משתדל להוריד את הראש או להסיט את המבט מהם ככל יכולתי, אך כמובן שמי שעוסק בתחום הזה של עתיקות ואומנות ומסתובב במקומות הנ"ל, לא תמיד יכול להימנע מזה ב100%.

  שוב רב תודות על עזרתכם,
  בכבוד רב
  ראובן

 2. א. אין בעיה. בזה שאתה מבקש שלא ימכרו די בכך כדי שלא יחשבו שליחים שלך לדבר זה.
  ב. אין בעיה. העיקר לא לסחור בזה או להביט. אתה נוהג כהלכה!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל