לתרומות לחץ כאן

דיני קידוש והבדלה

שלום כבוד הרב.
1) מה השיעור המינימלי ללגימת יין בקידוש שבת (בכל הסעודות)? האם חייב רביעית? וכמה זה רוב רביעית?
2) בבוקר יום שבת עורכים קידוש (סעודה שניה) בבית הכנסת. כיצד עורכים את הקידוש בבית לאחר מכן?
3) בוקר שבת, אסור לאכול טרם יעשה קידוש. למה הכוונה? האם רק מברך "בורא פרי הגפן", או מברך את הקידוש המלא של סעודה שנייה? הרי בבוקר רוצים לאכול דבר קל, ולא קביעת סעודה של ממש.
4)עד מתי אפשר לערוך סעודה שניה, ומתי אפשר להתחיל סעודה שלישית (במידה והאדם חולה ולא התפלל מנחה במניין בבית כנסת)?
5) אנו מברכים "עשבי בשמים" על תבלין ציפורן בהבדלה. בסידור כתוב "עצי, עשבי, מיני". מה מברכים עליו?
6) אדם שנכח בהבדלה בבית הכנסת ויצא ידי חובה, כיצד יערוך הבדלה לבני משפחתו בבית? הבנתי שישנן ברכות שלא אומר בשנית.

שהשם יברך אתכם. תודה רבה. כל טוב.

תשובה:

שלום רב

1. שיעור שתיית הכוס הוא "מלא לוגמיו" – רוב רביעית. לדעת הגר"ח נאה מדובר ב44 סמ"ק, ואילו לדעת החזון איש ב76 סמ"ק.

2 אם כולם שמעו קידוש בבית הכנסת אין חובה לעשות זאת פעם נוספת בבית. אם יש מישהו בבית שלא שמע ניתן לעשות לו קידוש כרגיל.

3. הקידוש בבוקר הוא בורא פרי הגפן לבד, אלא שנהגו להוסיף כמה פסוקים קודם לכן [ושמרו בני ישראל וכו']. אסור לאכול או לשתות שום דבר לפני קידוש, כמו כן, כדי לקדש צריך שהקידוש יהיה בסעודה דוקא, כלומר, יש לאכול לכל הפחות כזית עוגה שמברכים עליה מזונות. לא ניתן לעשות קידוש ולאכול אחר כך רק פרי כל שהוא.

4. לכתחילה זמן סעודה שניה הוא לפני חצות היום, כדי שלא להתענות בשבת. לגבי זמן סעודה שלישית, לכתחילה יש לעשותה לאחר תפילת מנחה, אולם בדיעבד, ניתן לקיימה אף קודם לכן.

5. על ציפורן מברכים בורא מיני בשמים, כמבואר במגן אברהם סי' רצז.

6. הוא רשאי לברך כרגיל, כיון שהוא מחוייב למדין ערבות לדאוג לכך שיקיימו מצותם. אכן, אם יש בביתו רק נשים שספק אם הן מחוייבות בהבדלה לא יצא ידי חובה בבית הכנסת, שכן באופן זה מספק לא יוכל להוציאן ידי חובתן.

בהצלחה רבה

הצטרף לדיון

6 תגובות

 1. שלום כבוד הרב. תודה רבה על המענה המפורט.
  1) כיצד ניתן לדעת את שיעור רוב רביעית? האם לגימה גדולה שממלאת את חלל הפה היא טובה?
  2) לערוך קידוש של בוקר שבת בפעם שנייה לבני המשפחה- אין זה ברכה לבטלה לאדם שמקדש, שהרי כבר יצא ידי חובה? האם עליו לברך "אם תשיב משבת רגלך..ושמרו בני ישראל..בורא פרי הגפן", ממש הכל אותו הדבר?
  3)האם סעודה שנייה יכולה להיות על מאכל שברכתו מזונות, ואפילו לא לברך על לחם, אלא רק בסעודה השלישית?
  6) אם האדם יצא ידי חובה בבית הכנסת, יערוך את סדר ההבדלה לבני משפחתו עם כל הברכות הכלולות בה, כולל לגימה מהיין?
  ולמה כבוד הרב מתכוון- "רק נשים שספק אם הן מחוייבות בהבדלה לא יצא ידי חובה"?
  תודה רבה וכל טוב

 2. 1, לגימה גדולה הממלאה צד אחד של פיו של אדם בינוני היא רוב רביעית. אבל כדי שלא להכנס לספקות עדיף לשתות יותר ברווח 44 סמ"ק זה שיעור מאוד קטן כרבע כוס חד פעמית אין בעיה לעשות זאת.
  2. ברכה לבטלה זה רק על ברכה אמירת פסוקים מותרת תמיד. הברכה כאן אינה לבטלה משתי סיבות: א. הוא שותה מהיין וזו ברכת הנהנין. ב. יש כלל שנקרא דין "ערבות" כלומר, גם אם כבר יצאת ידי חובה אתה רשאי לקדש עבור אדם אחר משום שכל ישראל ערבים זה לזה ומחוייבים לדאוג אחד למצוותיו של רעהו.
  3. שתי הסעודות הראשונות חייבות להיות על פת ממש, ובסעודה שלישית יש בזה מחלוקת וניתן בדיעבד להקל לאכול מזונות.
  4. אני חוזר שנית. לגבי נשים יש מחלוקת בפוסקים אם הן חייבות בהבדלה כמבואר בסי' רצז בשו"ע. להלכה נשים מחוייבות בכך, אולם כדי שלא להכנס לספק אם יש בבית רק נשים עדיף לכוין בבית הכנסת שאינך רוצה לצאת ידי חובה. כמו כן, דין ערבות הנזכר לעיל נחלקו הפוסקים אם הוא נאמר רק באנשים או גם בנשים, לכן במקרה שיש אשה בבית עדיף תמיד להבדיל רק שם. זה לא מונע מך לשמוע את ההבדלה בבית הכנסת אלא שיש לכוין שאינך רוצה לצאת ידי חובה.

 3. שלום כבוד הרב.
  3) כבוד הרב רשם ששתי הסעודות הראשונות חייבות להיות על פת. אם כך, אם אישה רוצה לשתות קפה ומאפה בבוקר (למשל בשעה 7 בבוקר, והסעודה שניה תתחיל רק ב-10 בבוקר), עליה לקדש רק בברכת בורא פרי הגפן ואז לברך על מאכליה? האם זה משמעות שאסור לאכול ולשתות טרם יקדש?
  אני מודה לך מאוד על עזרתך המפורטת ועל זמנך היקר. כל טוב.

 4. חשוב לדעת שני פרטים: א. חובת קידוש בבוקר חלה על האדם רק לאחר שהתפלל שחרית, לכן, אם אשה קמה בשבע בבוקר ועדיין לא התפללה היא יכולה לשתות קפה בלי קידוש [לגבי אכילה לפני תפילה אף בימות החול כדאי להחמיר גם לנשים, אף שיש שהקלו בכך לנשים, בפרט בסיטואציה האמורה שיש עוד כמה שעות עד לסעודה].
  ב. לאחר התפילה חל חובת קידוש, אולם, אף שאמרונו שסעודת הבוקר צריכה להיות על הפת, ניתן לקיימה בשעה 10:00 וקודם לכן לאכול עוגה לאחר הקידוש, אין חיוב לאכול דוקא לחם לאחר הקידוש. אולם, לא ניתן לקדש בלי לאכול לכל הפחות כזית עוגה, כיון שצריך "קידוש במקום סעודה" [לפחות סעודת מזונות].

 5. שלום כבוד הרב. האם מותר לגבר לשתות לפני תפילת שחרית של שבת, ללא קידוש?
  הרב כתב שחייב ששתי הסעודות הראשונות יהיו עם פת. אך ניתן לאכול בבוקר מזונות עם הקידוש. אז כיצד יוצא 2 סעודות ראשונות עם פת, אם בליל שבת יש פת, אך בבוקר שבת יש מזונות? למשל, בשעה 6-7 בבוקר לערוך קידוש, לשתות קפה עם עוגה. אחר כך הולכים לשחרית שבת, וב-10 לערוך סעודה עם פת. האם הקידוש בסעודה זו תהיה עם הפסוקים "ושמרו בני ישראל.."?
  תודה וגמר חתימה טובה.

 6. נעשה סדר בדברים כיון שיש בשאלתך כמה אי דיוקים: א. זמן חיוב קידוש הוא לאחר תפילת שחרית, לפני התפילה אין חיוב קידוש ואפשר לשתות בלי קידוש, ולכן גם מי שיעשה קידוש באותה שעה לא יצא ידי חובתו ועליו לקדש שנית לאחר התפילה. ב. לפני תפילת שחרית [בכל יום לאו דוקא בשבת] מותר לשתות אבל אסור לאכול אלא לחולה שהוא חלש ולא יכול להתפלל ללא שיאכל קודם. ג. אין כל קשר בין מצות קידוש למצות הסעודה. גם אדם שמקדש על יין ועוגות יכול לקיים את סעודת השבת אחר כך, העיקר הוא שיאכל בליל שבת סעודת פת וביום השבת לכתחילה שתי סעודות פת, ובדיעבד סעודה שלישית אפשר במזונות [לענין זה לא יועיל הקידוש הנעשה לפני סעודת הפת הראשונה, שכן סעודה שלישית עושים רק אחרי הסעודה השניה שהיא כאמור בפת. הקידוש גם כשאינו נעשה בסעודת פת אלא מזונות נאמר בנוסח שהזכרת. לסיכום, ניתן לעשות קידוש עם מזונות, ואחר כך לעשות סעודת פת.
  בהצלחה רבה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל