הכלה לא שמעה את החתן אומר הרי את מקדושת לי

מה הדין בחופה, שהכלה לא שמעה את החתן אומר הרי את מקודשת לי, האם היא מקודשת, והאם יש חילוק אם היא לא שמעה מחמת התרגשות או מחמת רעש צדדי או מחמת שהחתן דיבר בשקט מדי, ומה הדין אם גם העדים לא שמעו את החתן

תודה רבה

תשובה:

שלום רב,

אני מבין שודאי החתן טוען שאמר הרי את מקודשת לי, והכלה לא שמעה היטב, או מחמת הרעש, או שהחתן דיבר בשקט, אבל אין שום ספק בכך שהיא ידעה שהם הולכים כעת להתקדש, וכך גם העדים ידעו, ואם כך אין צריך לקדשה שנית.

מקורות:

עי' קידושין ו,א בכל הלשונות של קידושין, שהיא מקודשת בהם, שהקשו שם בגמ': "במאי עסקינן, אילימא בשאין מדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה, מנא ידעה מאי קאמר לה, ואלא במדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה, אע"ג דלא אמר לה נמי, דתנן, היה מדבר עם אשה על עסקי גיטה וקידושיה, ונתן לה גיטה וקידושיה ולא פירש, ר' יוסי אומר דיו, ר' יהודה אומר צריך לפרש. ואמר רב הונא אמר שמואל הלכה כר' יוסי". וכך נפסק בשו"ע (אבה"ע סי' כז סעי' א').

וברור שכלה תחת חופתה אין לך היה מדבר עימה על עסקי קידושיה יותר מזה, שהרי ודאי שכולם יודעים שהיא הולכת כעת להתקדש. עי' שו"ת רדב"ז ח"ז סי' נו, וכן בשו"ת מהר"ם פדואה (סי' כט) "ואם היה מדבר עמה על עסקי קידושין הוו ודאי קידושין נראה מזה דאם היא יודעת בתחילה שהכוונה היא לזה אף ע"ג דמתוך לשון הקדושין אינו מוכח הוויין ידים מוכיחות". וראה שם מה שהוכיח מדברי הרשב"א. וכש"כ בחופה כשלנו ודאי שאין לך מדבר עימה על עסקי קידושיה יותר מזה. וגם העדים אע"פ שלא שמעו, אינם גרועים מהאשה עצמה, וכשם שכלפיה זה נחשב כמדבר עימה וכו', ה"ה כלפי העדים, שהרי בודאי הם גם יודעים שהיא הולכת להתקדש, ועי' היטב בדברי החלקת מחוקק סי' כז ס"ק ט'. ראה עוד מה שכתב החת"ס (אבה"ע סי' ק') כשקידש בטעות עם עדים פסולים, הכשיר את הקידושין, רק בגלל האומדנא הברורה שכל הקהל שנכח במקום יודעים כי עכשיו היא מתקדשת, וא"כ יש עדים אחרים.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל